Level 2.4 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.4 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.4 Character & Pinyin Practice Deck (96)
Loading flashcards...
1
Q

Write the pinyin

Hello (on the phone)

A

wèi

2
Q

Write the pinyin

to make an appointment

A

yuē

3
Q

Write the pinyin

见面

to bump into

A

jiànmiàn

4
Q

Write the pinyin

对面

in front of/across from

A

duìmiàn

5
Q

Write the pinyin

方便

convenient

A

fāngbiàn

6
Q

Write the pinyin

to see/to meet

A

jiàn

7
Q

Write the pinyin

to listen/to hear

A

tīng

8
Q

Write the pinyin

担心

to worry/to be anxious

A

dānxīn

9
Q

Write the pinyin

wrong/incorrect

A

cuò

10
Q

Write the pinyin

鞋子

shoes

A

xiézi

11
Q

Write the pinyin

玩具

toys

A

wánjù

12
Q

Write the pinyin

even/including

A

lián

13
Q

Write the pinyin

to try

A

lián

14
Q

Write the pinyin

small

A

xiǎo

15
Q

Write the pinyin

身材

body shape

A

shēncái

16
Q

Write the pinyin

big/large

A

17
Q

Write the pinyin

原来如此

“so that explain it”/I see.

A

yuánláirúcǐ

18
Q

Write the pinyin

颜色

color

A

yánsè

19
Q

Write the pinyin

适合

suitable

A

shìhé

20
Q

Write the pinyin

喜欢

to like

A

xǐhuān

21
Q

Write the pinyin

蓝色

blue

A

lánsè

22
Q

Write the pinyin

绿色

green

A

lǜsè

23
Q

Write the pinyin

黄色

yellow

A

huángsè

24
Q

Write the pinyin

红色

red

A

hóngsè

25
Q

Write the pinyin

白色

white

A

báisè

26
Q

Write the pinyin

黑色

black

A

hēisè

27
Q

Write the pinyin

灰色

grey

A

huīsè

28
Q

Write the pinyin

咖啡色

brown

A

kāfēisè

29
Q

Write the pinyin

粉红色

pink

A

fěnhóngsè

30
Q

Write the pinyin

橘色

orange

A

júsè

31
Q

Write the pinyin

紫色

purple

A

zǐsè

32
Q

Write the pinyin

购物

shopping

A

gòuwù

33
Q

Write the pinyin

袜子

socks

A

wàzi

34
Q

Write the pinyin

短裤

shorts

A

duǎnkù

35
Q

Write the pinyin

衬衫

shirt

A

chènshān

36
Q

Write the pinyin

外套

jacket

A

wàitào

37
Q

Write the pinyin

裙子

skirt

A

qúnzi

38
Q

Write the pinyin

连衣裙

dress

A

liányīqún

39
Q

Write the pinyin

毛衣

sweater

A

máoyī

40
Q

Write the pinyin

皮带

belt

A

pídài

41
Q

Write the pinyin

手套

gloves

A

shǒutào

42
Q

Write the pinyin

围巾

scarf

A

wéijīn

43
Q

Write the pinyin

帽子

hat

A

màozi

44
Q

Write the pinyin

内衣/内裤

bra/underwear

A

nèiyī/nèikù

45
Q

Write the pinyin

凉鞋

sandals

A

liángxié

46
Q

Write the pinyin

高跟鞋

high-heels

A

gāogēnxié

47
Q

Write the pinyin

牛仔裤

jeans

A

niúzǎikù

48
Q

Write the pinyin

试衣间

fitting room

A

shìyījiān

49
Q

Name the pinyin AND definition

A

wèi

Hello (on the phone)

50
Q

Name the pinyin AND definition

A

yuē

to make an appointment

51
Q

Name the pinyin AND definition

见面

A

jiànmiàn

to bump into

52
Q

Name the pinyin AND definition

对面

A

duìmiàn

in front of/across from

53
Q

Name the pinyin AND definition

方便

A

fāngbiàn

convenient

54
Q

Name the pinyin AND definition

A

jiàn

to see/to meet

55
Q

Name the pinyin AND definition

A

tīng

to listen/to hear

56
Q

Name the pinyin AND definition

担心

A

dānxīn

to worry/to be anxious

57
Q

Name the pinyin AND definition

A

cuò

wrong/incorrect

58
Q

Name the pinyin AND definition

鞋子

A

xiézi

shoes

59
Q

Name the pinyin AND definition

玩具

A

wánjù

toys

60
Q

Name the pinyin AND definition

A

lián

even/including

61
Q

Name the pinyin AND definition

A

shì

to try

62
Q

Name the pinyin AND definition

A

xiǎo

small

63
Q

Name the pinyin AND definition

身材

A

shēncái

body shape

64
Q

Name the pinyin AND definition

A

big/large

65
Q

Name the pinyin AND definition

原来如此

A

yuánláirúcǐ

“so that explain it”/I see.

66
Q

Name the pinyin AND definition

颜色

A

yánsè

color

67
Q

Name the pinyin AND definition

适合

A

shìhé

suitable

68
Q

Name the pinyin AND definition

喜欢

A

xǐhuān

to like

69
Q

Name the pinyin AND definition

蓝色

A

lánsè

blue

70
Q

Name the pinyin AND definition

绿色

A

lǜsè

green

71
Q

Name the pinyin AND definition

黄色

A

huángsè

yellow

72
Q

Name the pinyin AND definition

红色

A

hóngsè

red

73
Q

Name the pinyin AND definition

白色

A

báisè

white

74
Q

Name the pinyin AND definition

黑色

A

hēisè

black

75
Q

Name the pinyin AND definition

灰色

A

huīsè

grey

76
Q

Name the pinyin AND definition

咖啡色

A

kāfēisè

brown

77
Q

Name the pinyin AND definition

粉红色

A

fěnhóngsè

pink

78
Q

Name the pinyin AND definition

橘色

A

júsè

orange

79
Q

Name the pinyin AND definition

紫色

A

zǐsè

pruple

80
Q

Name the pinyin AND definition

购物

A

gòuwù

shopping

81
Q

Name the pinyin AND definition

袜子

A

wàzi

socks

82
Q

Name the pinyin AND definition

短裤

A

duǎnkù

shorts

83
Q

Name the pinyin AND definition

衬衫

A

chènshān

shirt

84
Q

Name the pinyin AND definition

外套

A

wàitào

jacket

85
Q

Name the pinyin AND definition

裙子

A

qúnzi

skirt

86
Q

Name the pinyin AND definition

连衣裙

A

liányīqún

dress

87
Q

Name the pinyin AND definition

毛衣

A

máoyī

sweater

88
Q

Name the pinyin AND definition

皮带

A

pídài

belt

89
Q

Name the pinyin AND definition

手套

A

shǒutào

gloves

90
Q

Name the pinyin AND definition

围巾

A

wéijīn

scarf

91
Q

Name the pinyin AND definition

帽子

A

màozi

hat

92
Q

Name the pinyin AND definition

内衣/内裤

A

nèiyī/nèikù

bra/underwear

93
Q

Name the pinyin AND definition

凉鞋

A

liángxié

sandals

94
Q

Name the pinyin AND definition

高跟鞋

A

gāogēnxié

high-heels

95
Q

Name the pinyin AND definition

牛仔裤

A

niúzǎikù

jeans

96
Q

Name the pinyin AND definition

试衣间

A

shìyījiān

fitting room

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):