Level 2.4 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.4 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.4 Character & Pinyin Practice Deck (96)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

Hello(on the phone)

wèi

2
Write the pinyin

to make an appointment

yuē

3
Write the pinyin

见面

to bump into

jiànmiàn

4
Write the pinyin

对面

in front of/across from

duìmiàn

5
Write the pinyin

方便

convenient

fāngbiàn

6
Write the pinyin

to see/to meet

jiàn

7
Write the pinyin

to listen/to hear

tīng

8
Write the pinyin

担心

to worry/to be anxious

dānxīn

9
Write the pinyin

wrong/incorrect

cuò

10
Write the pinyin

鞋子

shoes

xiézi

11
Write the pinyin

玩具

toys

wánjù

12
Write the pinyin

even/including

lián

13
Write the pinyin

to try

lián

14
Write the pinyin

small

xiǎo

15
Write the pinyin

身材

body shape

shēncái

16
Write the pinyin

big/large

17
Write the pinyin

原来如此

"so that explain it"/I see.

yuánláirúcǐ

18
Write the pinyin

颜色

color

yánsè

19
Write the pinyin

适合

suitable

shìhé

20
Write the pinyin

喜欢

to like

xǐhuān

21
Write the pinyin

蓝色

blue

lánsè

22
Write the pinyin

绿色

green

lǜsè

23
Write the pinyin

黄色

yellow

huángsè

24
Write the pinyin

红色

red

hóngsè

25
Write the pinyin

白色

white

báisè

26
Write the pinyin

黑色

black

hēisè

27
Write the pinyin

灰色

grey

huīsè

28
Write the pinyin

咖啡色

brown

kāfēisè

29
Write the pinyin

粉红色

pink

fěnhóngsè

30
Write the pinyin

橘色

orange

júsè

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):