Level 3.6 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.6 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.6 Vocab Deck (90)
1

考试
kǎoshì

test / exam

2

拿到
nádào

to be succeed in obtaining, to gain, to receive

3

成绩
chéngjì

grade(at school) / academic record

4


děi

must / have to

5

其实
qíshí

as a matter of fact/actually/in fact

6

聪明
cōngming

intelligent

7

计划
jìhuà

plan

8


yuē

to make an appointment

9

 

没事
méishì

 

not busy/not be engaged

10

终于
zhōngyú

finally

11

确定
quèdìng

to make sure/ to determine

12

适合
shìhé

suit/fit

13


liáo

to chat

14

散步
sànbù

to take a walk

15

自己
zìjǐ

oneself/by oneself

16

情侣
qínglǚ

lovers/couple

17

约会
yuēhuì

date

18

温柔
wēnróu

gentle and soft

19

外表
wàibiǎo

appearance

20

一切
yíqiè

everything

21


ǎi

short

22

共同
gòngtóng

common

23

身材
shēncái

figure

24

完美
wánměi

perfect

25

不好意思
bùhǎoyìsi

I'm sorry/forgive me/excuse me/I beg your pardon

26

下周
xiàzhōu

next week

27

如何
rúhé

hoe is it?

28

小考
xiǎokǎo

quiz

29

及格
jígé

to pass

30

内在(美)
nèizài(měi)

inner(beauty)

31

感觉
gǎnjué

feeling

32

追(女朋友)
zhuī(nǚpéngyou)

to chase after, to pursue

33

孤单
gūdān

lonely

34

气氛
qìfèn

atmosphere

35

爱情
àiqíng

romance

36

 

恋爱
liàn'aì

 

love,romantic attachment

37

玫瑰
méiguì

rose

38

浪漫
làngmàn

romantic

39

分手
fēnshǒu

to break up

40

变心
biànxīn

unfaithful

41

失恋
shīliàn

break up with somebody

42

个性
gèxìng

personality

43

花花公子
huāhuāgōngzi

playboy

44

白马王子
báimǎwángzi

Mr. charming

45

梦中情人
mèngzhōngqíngrén

dream man/dream woman

46

test / exam

考试
kǎoshì

47

to be succeed in obtaining, to gain, to receive

拿到
nádào

48

grade(at school) / academic record

成绩
chéngjì

49

must / have to


děi

50

as a matter of fact/actually/in fact

其实
qíshí

51

intelligent

聪明
cōngming

52

plan

计划
jìhuà

53

to make an appointment


yuē

54

not busy/not be engaged

没事
méishì

55

finally

终于
zhōngyú

56

to make sure/ to determine

确定
quèdìng

57

suit/fit

适合
shìhé

58

to chat


liáo

59

to take a walk

散步
sànbù

60

oneself/by oneself

自己
zìjǐ

61

lovers/couple

情侣
qínglǚ

62

date

约会
yuēhuì

63

gentle and soft

温柔
wēnróu

64

appearance

外表
wàibiǎo

65

everything

一切
yíqiè

66

short


ǎi

67

common

共同
gòngtóng

68

figure

身材
shēncái

69

perfect

完美
wánměi

70

I'm sorry/forgive me/excuse me/I beg your pardon

不好意思
bùhǎoyìsi

71

next week

下周
xiàzhōu

72

 

how is it?

 

如何
rúhé

73

quiz

小考
xiǎokǎo

74

to pass

及格
jígé

75

inner(beauty)

内在(美)
nèizài(měi)

76

feeling

感觉
gǎnjué

77

to chase after, to pursue

追(女朋友)
zhuī(nǚpéngyou)

78

lonely

孤单
gūdān

79

atmosphere

气氛
qìfèn

80

romance

爱情
àiqíng

81

 

love,romantic attachment

 

恋爱
liàn'aì

82

rose

玫瑰
méiguì

83

romantic

浪漫
làngmàn

84

to break up

分手
fēnshǒu

85

unfaithful

变心
biànxīn

86

break up with somebody

失恋
shīliàn

87

personality

个性
gèxìng

88

playboy

花花公子
huāhuāgōngzi

89

Mr. charming

白马王子
báimǎwángzi

90

 

dream man/dream woman

 

梦中情人
mèngzhōngqíngrén

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):