Level 2.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.3 Vocab Deck (70)
1

日常
rìcháng

daily/everyday

2

用品
yòngpǐn

goods/products

3

洗发水
xǐfàshuǐ

shampoo

4

 

促销
cùxiāo

 

promotion

5

划算
huásuàn

to be worthwhile

6

牌子
páizi

brand

7

差不多
chàbuduō

about the same/almost

8

牙刷
yáshuā

tooth brush

9

不错
búcuò

not bad/decent

10

夜市
yèshì

night market

11

电话
diànhuà

telephone

12

号码
hàomǎ

number

13

手机
shǒujī

cell phone

14

一些
yìxiē

some/a few/alittle

15

衣服
yīfu

clothes/clothing

16wipe/clean

17

毛巾
máojīn

towel

18

特价
tèjià

special price

19

肥皂
féizào

soap

20

香皂
xiāngzào

perfumed soap

21

刮胡刀
guāhúdāo

razor

22

棉签
miánqiān

cotton-buds/Q-tips

23

卫生纸
wèishēngzhǐ

tissue paper/toilet paper

24

牙线
yáxiàn

dental floss

25

洗面奶
xǐmiànnǎi

facial cleanser

26

沐浴露
mùyùlù

body wash

27

乳液
rǔyè

lotion

28


yào

medicine

29

感冒药
gǎnmàoyào

cold and flu medicine

30

防晒乳
fángshàirǔ

sunscreen

31

 

创可贴
chuāngkětiē

 

bandage

32

维他命
wéitāmìng

Vitamin

33

止痛药
zhǐtòngyào

pain-killer

34

化妆品
huàzhuāngpǐn

cosmetics

35

洗衣液
xǐyīyè

laundry detergent

36

daily/everyday

日常
rìcháng

37

goods/products

用品
yòngpǐn

38

shampoo

洗发水
xǐfàshuǐ

39

promotion

促销
cùxiāo

40

to be worthwhile

划算
huásuàn

41

brand

牌子
páizi

42

about the same/almost

差不多
chàbuduō

43

tooth brush

牙刷
yáshuā

44

not bad/decent

不错
búcuò

45

night market

夜市
yèshì

46

telephone

电话
diànhuà

47

number

号码
hàomǎ

48

cell phone

手机
shǒujī

49

some/a few/alittle

一些
yìxiē

50

clothes/clothing

衣服
yīfu

51

wipe/clean52

towel

毛巾
máojīn

53

special price

特价
tèjià

54

soap

肥皂
féizào

55

perfumed soap

香皂
xiāngzào

56

razor

刮胡刀
guāhúdāo

57

cotton-buds/Q-tips

棉签
miánqiān

58

tissue paper/toilet paper

卫生纸
wèishēngzhǐ

59

dental floss

牙线
yáxiàn

60

facial cleanser

洗面奶
xǐmiànnǎi

61

body wash

沐浴露
mùyùlù

62

lotion

乳液
rǔyè

63

medicine


yào

64

cold and flu medicine

感冒药
gǎnmàoyào

65

sunscreen

防晒乳
fángshàirǔ

66

 

bandage

 

创可贴
chuāngkětiē

67

Vitamin

维他命
wéitāmìng

68

pain-killer

止痛药
zhǐtòngyào

69

cosmetics

化妆品
huàzhuāngpǐn

70

 

laundry detergent

 

洗衣液
xǐyīyè

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):