Level 1.4 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.4 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.4 Vocab Deck (104)
1

 


chī

 

to eat

2

 


wàng

 

to forget

3

 


yòng

 

to use

4

 


wén

 

to smell/to hear

5

 

乌龙茶
wūlóngchá

 

Oolong tea

6

 


chá

 

 tea

7

 

蛋饼
dànbǐng

 

Chinese omelet

8

 


xiāng

 

fragrant

9

 

一起
yìqǐ

 

together

10

 

见面
jiànmiàn

 

to meet/to bump into

11

 

用餐
yòngcān

 

to eat a meal

12

 


gēn

 

to follow/with

13

 

喜欢
xǐhuan

 

to like

14

 


kàn

 

to look at/to see

15

 


bēi

 

cup

16

 

当然
dāngrán

 

of course

17

 

位置
wèizhi

 

seat

18

 

旁边
pángbiān

 

aside

19

 

怎么样
zěnmeyàng

 

how

20

 

有兴趣
yǒuxìngqù

 

to be interested in

21

 

大厅
dàtīng

 

lobby

22

 

刚刚
gānggāng

 

just

23

 


lèi

 

tired

24

 


chǒu

 

ugly

25

 


ǎi

 

short/low

26

 

早餐
zǎocān

 

breakfast

27

 

晚餐
wǎncān

 

dinner

28

 

午餐
wǔcān

 

lunch

29

 

饮料
yǐnliào

 

beverage/drink

30

 

奶茶
nǎichá

 

milk tea

31

 

红茶
hóngchá

 

black tea

32

 

绿茶
lǜchá

 

green tea

33

 

果汁
guǒzhī

 

juice

34

 

咖啡
kāfēi

 

coffee

35


bīng

ice/cold

36

 


shuǐ

 

water

37

 

东西
dōngxi

 

thing/stuff

38

 

食物
shíwù

 

food

39

 


cài

 

dish/vegetable/cuisine

40

 


ròu

 

meat

41

  

chicken

42

 


zhū

 

pig

43

 


niú

 

cow/ox

44

  

fish

45

 


fàn

 

cooked rice/food/meal

46

 

奶酪
nǎilào

 

cheese

47

 

水果
shuǐguǒ

 

fruit

48

 


gèng

 

more/better/-er

49

 

菜单
càidān

 

menu

50

  

to drink

51

 


diǎn

 

to order

52

 


bǎo

 

full

53

 

to eat

 


chī

54

 

to forget

 


wàng

55

 

to use

 


yòng

56

 

to smell/to hear

 


wén

57

 

Oolong tea

 

乌龙茶
wūlóngchá

58

 

tea

 


chá

59

 

Chinese omelet

 

蛋饼
dànbǐng

60

 

fragrant

 


xiāng

61

 

together

 

一起
yìqǐ

62

 

to meet/to bump into

 

见面
jiànmiàn

63

 

to eat a meal

 

用餐
yòngcān

64

 

to follow/with

 


gēn

65

 

to like

 

喜欢
xǐhuan

66

 

to look at/to see

 


kàn

67

 

cup

 


bēi

68

 

of course

 

当然
dāngrán

69

 

seat

 

位置
wèizhi

70

 

aside

 

旁边
pángbiān

71

 

how

 

怎么样
zěnmeyàng

72

 

to be interested in

 

有兴趣
yǒuxìngqù

73

 

lobby

 

大厅
dàtīng

74

 

just

 

刚刚
gānggāng

75

 

tired

 


lèi

76

 

ugly

 


chǒu

77

 

short/low

 


ǎi

78

 

breakfast

 

早餐
zǎocān

79

 

dinner

 

晚餐
wǎncān

80

 

lunch

 

午餐
wǔcān

81

 

beverage/drink

 

饮料
yǐnliào

82

 

milk tea

 

奶茶
nǎichá

83

 

black tea

 

红茶
hóngchá

84

 

green tea

 

绿茶
lǜchá

85

 

juice

 

果汁
guǒzhī

86

 

coffee

 

咖啡
kāfēi

87

 

ice/cold

 


bīng

88

 

water

 


shuǐ

89

 

thing/stuff

 

东西
dōngxi

90

 

food

 

食物
shíwù

91

 

dish/vegetable/cuisine

 


cài

92

 

meat

 


ròu

93

 

chicken

 94

 

pig

 


zhū

95

 

cow/ox

 


niú

96

 

fish

 97

 

cooked rice/food/meal

 


fàn

98

 

cheese

 

奶酪
nǎilào

99

 

fruit

 

水果
shuǐguǒ

100

 

more/better/-er

 


gèng

101

 

menu

 

菜单
càidān

102

 

to drink

 103

 

to order

 


diǎn

104

 

full

 


bǎo

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):