Level 2.5 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.5 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.5 Character & Pinyin Practice Deck (58)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

现在

right now/at the moment

xiànzài

2
Write the pinyin

测验

to test / test

cèyàn

3
Write the pinyin

告诉

to tell/ let know

gàosu

4
Write the pinyin

继续

continue

jìxù

5
Write the pinyin

建议

to suggest/ to recommend

jiànyì

6
Write the pinyin

学费

tuition fee

xuéfèi

7
Write the pinyin

问题

question/problem

wèntí

8
Write the pinyin

确定

to be sure

quèdìng

9
Write the pinyin

程度

level

chéngdù

10
Write the pinyin

内容

content

nèiróng

11
Write the pinyin

包括

to contain/to include

bāokuò

12
Write the pinyin

follow

gēn

13
Write the pinyin

to read

14
Write the pinyin

to write

xiě

15
Write the pinyin

听力

hearing ability/ listening

tīnglì

16
Write the pinyin

语言中心

language center

yǔyánzhōngxīn

17
Write the pinyin

补习班

cram school

bǔxíbān

18
Write the pinyin

教科书

textbook

jiàokēshū

19
Write the pinyin

教材

teaching material

jiàocái

20
Write the pinyin

学习

to study

xuéxí

21
Write the pinyin

下课

to get out of class/to dismiss class

xiàkè

22
Write the pinyin

休息

to rest

xiūxi

23
Write the pinyin

试卷

exam paper

shìjuàn

24
Write the pinyin

复习

to review

fùxí

25
Write the pinyin

预习

to preview

yùxí

26
Write the pinyin

练习

to practice

liànxí

27
Write the pinyin

准备

to prepare

zhǔnbèi

28
Write the pinyin

difficult/hard

nán

29
Write the pinyin

容易

easy

róngyì

30
Name the pinyin AND definition

现在

xiànzài

right now/at the moment

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):