Level 1.2 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.2 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.2 Vocab Deck (78)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 


Qǐng

 

"please" / to ask / to invite

2
Translate to English

 


huì

 

will

3
Translate to English

 


zhù

 

to live / to stay (e.g. at a hotel)

4
Translate to English

  

to go

5
Translate to English

 

谢谢
xièxie

 

to thank

6
Translate to English

 

司机
sījī

 

driver / chauffeur

7
Translate to English

 

旅馆
lǚguǎn

 

hotel

8
Translate to English

 

护照
hùzhào

 

passport

9
Translate to English

 

行李
xínglǐ

 

luggage

10
Translate to English

 


qián

 

money

11
Translate to English

 

出租车
chūzūchē

 

taxi

12
Translate to English

 

地址
dìzhǐ

 

address

13
Translate to English

 

大概
dàgài

 

probably/about/roughly

14
Translate to English

 


jiǔ

 

(long)time

15
Translate to English

 

小时
xiǎoshí

 

hour

16
Translate to English

 

为什么
wèishénme

 

why

17
Translate to English

 

观光
guān'guāng

 

sightseeing

18
Translate to English

 


dāi

 

to stay

19
Translate to English

 


zhù

 

to wish

20
Translate to English

 


wán

 

to play

21
Translate to English

 

开心
kāixīn

 

happy

22
Translate to English

 


gěi

 

to give

23
Translate to English

 


zài

 

in/on/at

24
Translate to English

 


shéi

 

who

25
Translate to English

 


zuò

 

to do

26
Translate to English

 

饭
fàndiàn

 

restaurant

27
Translate to English

 

海关
hǎiguān

 

customs

28
Translate to English

 

签证
qiānzhèng

 

visa

29
Translate to English

 

洗手间
xǐshǒujiān

 

bathroom

30
Translate to English

 

过期
guòqī

 

to expire

31
Translate to English

 

钱包
qiánbāo

 

wallet/purse

32
Translate to English

 


yuán

 

money/dollar

33
Translate to English

 


kuài

 

money/dollar

34
Translate to English

 

旅行
lǚxíng

 

to travel

35
Translate to English

 

游
yóukè

 

tourist

36
Translate to English

 


mén

 

door/gate
 

37
Translate to English

 


duō

 

much/many

38
Translate to English

 


shǎo

 

few/less

39
Translate to English

 

一共
yígòng

 

altogether/in all

40
Translate to Chinese

 

"please" / to ask / to invite

 


Qǐng

41
Translate to Chinese

 

will

 


huì

42
Translate to Chinese

 

to live / to stay (e.g. at a hotel)

 


zhù

43
Translate to Chinese

 

to go

 44
Translate to Chinese

 

to thank

 

谢谢
xièxie

45
Translate to Chinese

 

driver / chauffeur

 

司机
sījī

46
Translate to Chinese

 

hotel

 

旅馆
lǚguǎn

47
Translate to Chinese

 

passport

 

护照
hùzhào

48
Translate to Chinese

 

luggage

 

行李
xínglǐ

49
Translate to Chinese

 

money

 


qián

50
Translate to Chinese

 

taxi

 

出租车
chūzūchē

51
Translate to Chinese

 

address

 

地址
dìzhǐ

52
Translate to Chinese

 

probably/about/roughly

 

大概
dàgài

53
Translate to Chinese

 

(long)time

 


jiǔ

54
Translate to Chinese

 

hour

 

小时
xiǎoshí

55
Translate to Chinese

 

why

 

为什么
wèishénme

56
Translate to Chinese

 

sightseeing

 

观光
guān'guāng

57
Translate to Chinese

 

to stay

 


dāi

58
Translate to Chinese

 

to wish

 


zhù

59
Translate to Chinese

 

to play

 


wán

60
Translate to Chinese

 

happy

 

开心
kāixīn

61
Translate to Chinese

 

to give

 


gěi

62
Translate to Chinese

 

in/on/at

 


zài

63
Translate to Chinese

 

who

 


shéi

64
Translate to Chinese

 

to do

 


zuò

65
Translate to Chinese

 

restaurant

 

饭
fàndiàn

66
Translate to Chinese

 

customs

 

海关
hǎiguān

67
Translate to Chinese

 

visa

 

签证
qiānzhèng

68
Translate to Chinese

 

bathroom

 

洗手间
xǐshǒujiān

69
Translate to Chinese

 

to expire

 

过期
guòqī

70
Translate to Chinese

 

wallet/purse

 

钱包
qiánbāo

71
Translate to Chinese

 

money/dollar

 


yuán

72
Translate to Chinese

 

money/dollar

 


kuài

73
Translate to Chinese

 

to travel

 

旅行
lǚxíng

74
Translate to Chinese

 

tourist

 

游
yóukè

75
Translate to Chinese

 

door/gate

 


mén

76
Translate to Chinese

 

much/many

 


duō

77
Translate to Chinese

 

few/less

 


shǎo

78
Translate to Chinese

 

altogether/in all

 

一共
yígòng

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):