Level 1.2 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.2 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 1.2 Vocab Deck (78)
1

 


Qǐng

 

"please" / to ask / to invite

2

 


huì

 

will

3

 


wǎng

 

to live / to stay (e.g. at a hotel)

4

  

to go

5

 

谢谢
xièxie

 

to thank

6

 

司机
sījī

 

driver / chauffeur

7

 

旅馆
lǚguǎn

 

hotel

8

 

护照
hùzhào

 

passport

9

 

行李
xínglǐ

 

luggage

10

 


qián

 

money

11

 

出租车
chūzūchē

 

taxi

12

 

地址
dìzhǐ

 

address

13

 

大概
dàgài

 

probably/about/roughly

14

 


jiǔ

 

(long)time

15

 

小时
xiǎoshí

 

hour

16

 

为什么
wèishénme

 

why

17

 

观光
guān'guāng

 

sightseeing

18

 


dāi

 

to stay

19

 


zhù

 

to wish

20

 


wán

 

to play

21

 

开心
kāixīn

 

happy

22

 


gěi

 

to give

23

 


zài

 

in/on/at

24

 


shéi

 

who

25

 


zuò

 

to do

26

 

饭店
fàndiàn

 

hotel

27

 

海关
hǎiguān

 

customs

28

 

签证
qiānzhèng

 

visa

29

 

洗手间
xǐshǒujiān

 

bathroom

30

 

过期
guòqī

 

to expire

31

 

钱包
qiánbāo

 

wallet/purse

32

 


yuán

 

money/dollar

33

 


kuài

 

money/dollar

34

 

旅行
lǚxíng

 

to travel

35

 

游
yóukè

 

tourist

36

 


mén

 

door/gate
 

37

 


duō

 

much/many

38

 


shǎo

 

few/less

39

 

一共
yígòng

 

altogether/in all

40

 

"please" / to ask / to invite

 


Qǐng

41

 

will

 


huì

42

 

to live / to stay (e.g. at a hotel)

 


wǎng

43

 

to go

 44

 

to thank

 

谢谢
xièxie

45

 

driver / chauffeur

 

司机
sījī

46

 

hotel

 

旅馆
lǚguǎn

47

 

passport

 

护照
hùzhào

48

 

luggage

 

行李
xínglǐ

49

 

money

 


qián

50

 

taxi

 

出租车
chūzūchē

51

 

address

 

地址
dìzhǐ

52

 

probably/about/roughly

 

大概
dàgài

53

 

(long)time

 


jiǔ

54

 

hour

 

小时
xiǎoshí

55

 

why

 

为什么
wèishénme

56

 

sightseeing

 

观光
guān'guāng

57

 

to stay

 


dāi

58

 

to wish

 


zhù

59

 

to play

 


wán

60

 

happy

 

开心
kāixīn

61

 

to give

 


gěi

62

 

in/on/at

 


zài

63

 

who

 


shéi

64

 

to do

 


zuò

65

 

hotel

 

饭店
fàndiàn

66

 

customs

 

海关
hǎiguān

67

 

visa

 

签证
qiānzhèng

68

 

bathroom

 

洗手间
xǐshǒujiān

69

 

to expire

 

过期
guòqī

70

 

wallet/purse

 

钱包
qiánbāo

71

 

money/dollar

 


yuán

72

 

money/dollar

 


kuài

73

 

to travel

 

旅行
lǚxíng

74

 

torist

 

游
yóukè

75

 

door/gate

 


mén

76

 

much/many

 


duō

77

 

few/less

 


shǎo

78

 

altogether/in all

 

一共
yígòng

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):