Level 2.2 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.2 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.2 Vocab Deck (94)
1

家人
jiārén

family

2

大学
dàxué

college/university

3

毕业
bìyè

graduate

4

父母
fùmǔ

parents

5

工作
gōngzuò

job

6

决定
juédìng

to decide/decision

7

教授
jiàoshòu

professor

8

教书
jiāoshū

to teach

9

聪明
cōngming

smart/intelligent

10


shēng

to give birth to

11

宝宝
bǎobao

baby

12

双胞胎
shuāngbāotāi

twins

13

恭喜
gōngxǐ

"Congradulations!"

14

完美
wánměi

perfect

15

多大
duōdà

"How large?"/"How old?"

16

课程
kèchéng

class/course

17

 

年纪
niánjì

 

age

18

爸爸
bàba

dad

19

妈妈
māma

mom

20

医生
yīshēng

doctor

21

家庭主妇
jiātíngzhǔfù

housewife

22


jiā

house/family

23

父亲
fùqīn

father

24

母亲
mǔqīn

mother

25

哥哥
gēge

older brother

26

妹妹
mèimei

younger sister

27

姐妹
jiěmèi

sisters

28

兄弟
xiōngdì

brothers

29

 

儿子
érzi

 

son

30

女儿
nǚér

daughter

31

孩子
háizi

child

32

小朋友
xiǎopéngyou

child

33

爷爷
yéye

paternal grandfather

34

奶奶
nǎinai

paternal grandmother

35

外公
wàigōng

maternal grandfather

36

外婆
wàipó

maternal grandmother

37

叔叔
shūshu

uncle

38

 

工程师
gōngchéngshī

 

Engineer

39

会计
kuàiji

accountant

40

翻译
fānyì

translator

41

作家
zuòjiā

author

42

编辑
biānji

editor

43

助理
zhùlǐ

assistant

44

外甥
wàisheng

nephew

45

外甥女
wàishengnǚ

niece

46

模特
mótè

model

47


fàng

to put

48

family

家人
jiārén

49

college/university

大学
dàxué

50

graduate

毕业
bìyè

51

parents

父母
fùmǔ

52

job

工作
gōngzuò

53

to decide/decision

决定
juédìng

54

professor

教授
jiàoshòu

55

to teach

教书
jiāoshū

56

smart/intelligent

聪明
cōngming

57

to give birth to


shēng

58

baby

宝宝
bǎobao

59

twins

双胞胎
shuāngbāotāi

60

"Congradulations!"

恭喜
gōngxǐ

61

perfect

完美
wánměi

62

"How large?"/"How old?"

多大
duōdà

63

class/course

课程
kèchéng

64

age

年纪
niánjì

65

dad

爸爸
bàba

66

mom

妈妈
māma

67

doctor

医生
yīshēng

68

housewife

家庭主妇
jiātíngzhǔfù

69

house/family


jiā

70

father

父亲
fùqīn

71

mother

母亲
mǔqīn

72

older brother

哥哥
gēge

73

younger sister

妹妹
mèimei

74

sisters

姐妹
jiěmèi

75

brothers

兄弟
xiōngdì

76

 

son

 

儿子
érzi

77

daughter

女儿
nǚér

78

child

孩子
háizi

79

child

小朋友
xiǎopéngyou

80

paternal grandfather

爷爷
yéye

81

paternal grandmother

奶奶
nǎinai

82

maternal grandfather

外公
wàigōng

83

maternal grandmother

外婆
wàipó

84

uncle

叔叔
shūshu

85

engeneer

工程师
gōngchéngshī

86

accountant

会计
kuàiji

87

translator

翻译
fānyì

88

author

作家
zuòjiā

89

editor

编辑
biānji

90

assistant

助理
zhùlǐ

91

nephew

外甥
wàisheng

92

niece

外甥女
wàishengnǚ

93

model

模特
mótè

94

 

to put

 


fàng

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):