Level 3.1 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.1 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.1 Character & Pinyin Practice Deck (82)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

to stay

liú

2
Write the pinyin

出门

to leave the house/to go out

chūmén

3
Write the pinyin

欣赏

to admire/to appreciate

xīnshǎng

4
Write the pinyin

演员

actor/actress

yǎnyuán

5
Write the pinyin

本来

originally/at first

bénlái

6
Write the pinyin

to act

yǎn

7
Write the pinyin

恐怖片

horror movie

kǒngbùpiàn

8
Write the pinyin

(to be )like

xiàng

9
Write the pinyin

dare/used for "Are you brave enough?"

gǎn

10
Write the pinyin

奇怪

strange/weird

qíguài

11
Write the pinyin

后来

later on/ended up

hòulái

12
Write the pinyin

有(一)点

a little

yǒu(yi)diǎn

13
Write the pinyin

爱情片

romatic movie

àiqíngpiàn

14
Write the pinyin

精彩

brilliant/splendid

jīngcǎi

15
Write the pinyin

有意思

interesting/ fun

yǒuyìsi

16
Write the pinyin

声音

sound/voice

shēngyīn

17
Write the pinyin

喜剧

comedy (funny movie)

xǐjù

18
Write the pinyin

great/fantastic

bàng

19
Write the pinyin

动作片

action movie

dòngzuòpiàn

20
Write the pinyin

打算

to plan

dǎsuàn

21
Write the pinyin

香港

Hongkong

Xiānggǎng

22
Write the pinyin

甄子丹

Donnie Yen, Hong Kong actor

Zhēnzǐdān

23
Write the pinyin

成龙

Jackie Chan, Hong Kong actor

Chénglóng

24
Write the pinyin

强尼.戴普

Johnny Depp

qiángní dàipǔ

25
Write the pinyin

摩根.费里曼

Morgan Freeman

mógēn fèilǐmàn

26
Write the pinyin

电影票

movie ticket

diànyǐngpiào

27
Write the pinyin

票房

box office

piàofáng

28
Write the pinyin

悲剧

tragedy

bēijù

29
Write the pinyin

剧情片

drama

jùqíngpiàn

30
Write the pinyin

科幻片

sci-fi movie

kēhuànpiàn

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):