Level 3.4 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.4 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 3.4 Vocab Deck (86)
1

最近
zuìjìn

recently

2

帮忙
bāngmáng

to help someone to do something

3


lǎn

lazy

4

发胖
fāpàng

to become fat

5

运动
yùndòng

sport/to exercise

6

跑步
pǎobù

jogging

7

游泳
yóuyǒng

to swim

8to ride

9

自行车
zìxíngchē

bike

10

做瑜伽
zuòyújiā

do yoga

11

打篮球
dǎlánqiú

to play basketball

12

公园
gōngyuán

park

13

联系
liánxì

to contact

14

答应
dāyìng

to answer/ to reply/ to agree

15

项目
xiàngmù

item,project

16

踢足球
tīzùqiú

to play soccer

17

打网球
dǎwǎngqiú

to play tennis

18

打太极拳
dǎtàijíquán

to do tai chi

19

跳舞
tiàowǔ

to dance

20

没想到
méixiǎngdào

unecxpected

21

城市
chéngshì

city

22

一对一
yīduìyī

one on one

23


guàng

to stroll,ramble,roam

24

体育馆
tǐyùguǎn

stadium

25

健身房
jiànshēnfáng

gym

26

游泳池
yóuyǒngchí

swimming pool

27

比赛
bǐsài

competition,contest,match

28

球赛
qiúsài

ball game/tournament

29


shū

to lose

30


yíng

to win

31

对手
duìshǒu

opponent

32

体操
tǐcāo

gymnastics

33

冠军
guànjūn

champion

34

滑冰
huábīng

ice skating

35

举重
jǔzhòng

weight lifting

36

功夫
gōngfu

kung fu

37

羽毛球
yǔmáoqiú

badminton

38

乒乓球
pīngpāngqiú

pingpong

39

体力
tǐlì

physical strength

40

骑马
qímǎ

horse riding

41

橄榄球
gǎnlǎnqiú

football

42

流汗
liúhàn

to sweat

43

分数
fēnshù

score

44

recently

最近
zuìjìn

45

to help someone to do something

帮忙
bāngmáng

46

lazy


lǎn

47

to become fat

发胖
fāpàng

48

sport/to exercise

运动
yùndòng

49

jogging

跑步
pǎobù

50

to swim

游泳
yóuyǒng

51

 

to ride

 52

bike

自行车
zìxíngchē

53

do yoga

做瑜伽
zuòyújiā

54

to play basketball

打篮球
dǎlánqiú

55

park

公园
gōngyuán

56

to contact

联系
liánxì

57

to answer/ to reply/ to agree

答应
dāyìng

58

item,project

项目
xiàngmù

59

to play soccer

踢足球
tīzùqiú

60

to play tennis

打网球
dǎwǎngqiú

61

to do tai chi

打太极拳
dǎtàijíquán

62

to dance

跳舞
tiàowǔ

63

 

unexpected

 

没想到
méixiǎngdào

64

city

城市
chéngshì

65

one on one

一对一
yīduìyī

66

to stroll,ramble,roam


guàng

67

stadium

体育馆
tǐyùguǎn

68

gym

健身房
jiànshēnfáng

69

swimming pool

游泳池
yóuyǒngchí

70

competition,contest,match

比赛
bǐsài

71

ball game/tournament

球赛
qiúsài

72

to lose


shū

73

to win


yíng

74

opponent

对手
duìshǒu

75

gymnastics

体操
tǐcāo

76

champion

冠军
guànjūn

77

ice skating

滑冰
huábīng

78

weight lifting

举重
jǔzhòng

79

kung fu

功夫
gōngfu

80

badminton

羽毛球
yǔmáoqiú

81

pingpong

乒乓球
pīngpāngqiú

82

physical strength

体力
tǐlì

83

horse riding

骑马
qímǎ

84

football

橄榄球
gǎnlǎnqiú

85

to sweat

流汗
liúhàn

86

 

score

 

分数
fēnshù

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):