Level 2.2 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.2 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.2 Character & Pinyin Practice Deck (94)
Loading flashcards...
1
Write the pinyin

家人

family

jiārén

2
Write the pinyin

大学

college/university

dàxué

3
Write the pinyin

毕业

graduate

bìyè

4
Write the pinyin

父母

parents

fùmǔ

5
Write the pinyin

工作

job

gōngzuò

6
Write the pinyin

决定

to decide/decision

juédìng

7
Write the pinyin

教授

professor

jiàoshòu

8
Write the pinyin

教书

to teach

jiāoshū

9
Write the pinyin

聪明

smart/intelligent

cōngming

10
Write the pinyin

to give birth to

shēng

11
Write the pinyin

宝宝

baby

bǎobao

12
Write the pinyin

双胞胎

twins

shuāngbāotāi

13
Write the pinyin

恭喜

"Congradulations!"

gōngxǐ

14
Write the pinyin

完美

perfect

wánměi

15
Write the pinyin

多大

"How large?"/"How old?"

duōdà

16
Write the pinyin

课程

class/course

kèchéng

17
Write the pinyin

年纪

age

niánjì

18
Write the pinyin

爸爸

Dad

bàba

19
Write the pinyin

妈妈

Mom

māma

20
Write the pinyin

医生

doctor

yīshēng

21
Write the pinyin

家庭主妇
housewife

jiātíngzhǔfù

22
Write the pinyin

house/family

jiā

23
Write the pinyin

父亲

father

fùqin

24
Write the pinyin

母亲

mother

mǔqin

25
Write the pinyin

哥哥

older brother

gēge

26
Write the pinyin

妹妹

younger sister

mèimei

27
Write the pinyin

姐妹

sisters

jiěmèi

28
Write the pinyin

兄弟
brothers

xiōngdì

29
Write the pinyin

儿子

son

érzi

30
Write the pinyin

女儿

daughter

nǚér

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):