Level 1.3 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.3 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.3 Character & Pinyin Practice Deck (96)
1

身份证

ID card

shēngfènzhèng

2

信用卡

credit card

xìnyòngkǎ

3

房(间)

room

fáng(jiān)

4

floor/level

lóu

5

餐厅

restaurant

cāntīng

6

冷气

air conditioner

 

lěngqì

7

空调

air conditioner

kōngtiáo

8

住宿

to stay overnight

zhùsù

9

服务

service

fúwù

10

订房

to book a room

dìngfáng

11

需要
to need

xūyào

12

to help/to aid

bāng

13

调整

to adjust

tiáozhěng

14

温度

temperature

wēndù

15

hot

16

bad/broken/doesn't work

huài

17

早上

morning

zǎoshang

18

late/night

wǎn

19

抱歉

"sorry"/to be sorry

bàoqiàn

20

请问

May I ask

qǐngwèn

21

其他

another

qítā

22

问题

question

wèntí

23

still

hái

24

开始

to start

kāishǐ

25

结束

to end

jiéshù

26

好像

seem

hǎoxiàng

27

to change

huàn

28

for

wèi

29

自助餐

buffet

zìzhùcān

30

o'clock/to choose/

to order/dot/point

diǎn

31

half

bàn

32

number

hào

33

已经

already

yǐjīng

34

电视

TV

diànshì

35

窗户

window

chuānghu

36

浴缸

bathtub

yùgāng

37

客房服务

room service

kèfángfúwù

38

今天

today

jīntiān

39

昨天

yesterday

zuótiān

40

明天

tomorrow

míngtiān

41

day/sun

42

中午

noon

zhōngwǔ

43

晚上

evening

wǎnshàng

44

时钟

clock

shízhōng

45

minute

fēn

46

周末

weekend

zhōumò

47

打折

to give a discount

dǎzhé

48

号码

number

hàomǎ

49

身份证

shēngfènzhèng

ID card

50

信用卡

xìnyòngkǎ

credit card

51

房(间)

fáng(jiān)

room

52

lóu

floor/level

53

餐厅

cāntīng

restaurant

54

冷气

lěngqì

air conditioner

55

空调

kōngtiáo

air conditioner

56

住宿

zhùsù

to stay overnight

57

服务

fúwù

sevice

58

订房

dìngfáng

to book a room

59

需要

xūyào

to need

60

bāng

to help/ to aid

61

调整

tiáozhěng

to adjust

62

温度

wēndù

temperature

63

hot

64

huài

bad/broken/doesn't work

65

早上

zǎoshang

morning

66

wǎn

late/night

67

抱歉

bàoqiàn
"sorry"/to be sorry

68

请问

qǐngwèn

May I ask

69

其他

qítā

another

70

问题

wèntí

question

71

hái

still

72

开始

kāishǐ

to start

73

结束

jiéshù

to end

74

好像

hǎoxiàng

seem

75

huàn

to change

76

wèi

for

77

自助餐

zìzhùcān

buffet

78

diǎn

o'clock/to choose/

to order/dot/point

79

bàn

half

80

hào

number

81

已经

yǐjīng

already

82

电视

diànshì

TV

83

窗户

chuānghu

window

84

浴缸​

yùgāng

bathtub

85

客房服务

kèfángfúwù

room service

86

今天

jīntiān

today

87

昨天

zuótiān

yesterday

88

明天

míngtiān

tomorrow

89

日​

day

90

中午

zhōngwǔ

noon

91

晚上

wǎnshàng

evening

92

时钟

shízhōng

clock

93

fēn

minute

94

周末

zhōumò

weekend

95

打折​

dǎzhé

to give a discount

96

号码​

hàomǎ

number

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):