Level 1.6 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.6 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.6 Character & Pinyin Practice Deck (76)
1

选择

to choose/choice

xuǎnzé

2

觉得

to think/to feel

juéde

3

交(朋友)

to make(friends)

jiāo(péngyou)

4

to accompany

péi

5

to visit/to stroll

guàng

6

to think/to want/to miss

xiǎng

7

to laugh/to smile

xiào

8

开玩笑

"just joking!"

kāiwánxiào

9

历史

history

lìshǐ

10

星期

week

xīngqī

11

周末

weekend

zhōumò

12

有(空)

to be free

yǒu(kòng)

13

-er(comparative indicator)

14

比较

even/even more -er

bǐjiào

15

已经

already

yǐjjīng

16

因为

because

yīnwèi

17

如何

how/what about...?

rúhé

18

too/extremely

tài

19

其实

actually

qíshí

20

real/really/truly

zhēn

21

漂亮

pretty

piàoliang

22

电子产品

electronic product

diànzǐchǎnpǐn

23

language/culture

wén

24

语言

language

yǔyán

25

文化

culture

wénhuà

26

汉语

Chinese language

hànyǔ

27

普通话

mandarin

pǔtōnghuà

28

新加坡

Singapore

Xīnjiāpō

29

淡水
freshwater

Dànshuǐ

30

just/as is

jiù

31

正经

serious

zhèngjǐng

32

星期一

Monday

xīngqīyī

33

星期二

Tuesday

xīngqīèr

34

星期三

Wednesday

xīngqīsān

35

星期四

Thursday

xīngqīsì

36

星期五

Friday

xīngqīwǔ

37

星期六

Saturday

xīngqīliù

38

星期天(日)

Sunday

xīngqītiān/rì

39

选择

xuǎnzé

to choose/choice

40

觉得

juéde

to think/to feel

41

(交)朋友

jiāo(péngyou)

to make(friends)

42

péi

to accompany

43

guàng
to visit/to stroll

44

xiǎng
to think/to want/to miss

45

xiào

to laugh/to smile

46

开玩笑

kāiwánxiào

"just joking!"

47

历史

lìshǐ

history

48

星期

xīngqī

week

49

周末

zhōumò

weekend

50

有(空)

yǒu(kòng)

to be free

51

-er(comparative indicator)

52

比较

bǐjiào

even/even more -er

53

已经

yǐjjīng

already

54

因为

yīnwèi

because

55

如何

rúhé

how

56

tài

too/extremely

57

其实

qíshí

actually

58

zhēn

real/really/truly

59

漂亮

piàoliang

pretty

60

电子产品

diànzǐchǎnpǐn

electronic product

61

wén

language/culture

62

语言

yǔyán

language

63

文化

wénhuà

culture

64

汉语

hànyǔ

Chinese language

65

普通话

pǔtōnghuà

mandarin

66

新加坡

Xīnjiāpō

Singapore

67

淡水

Dànshuǐ

fresh water

68

jiù

just/as is

69

正经

zhèngjǐng

serious

70

星期一

xīngqīyī

Monday

71

星期二

xīngqīèr

Tuesday

72

星期三

xīngqīsān

Wednesday

73

星期四

xīngqīsì

Thursday

74

星期五

xīngqīwǔ

Friday

75

星期六

xīngqīliù

Saturday

76

星期天/日

xīngqītiān/rì

Sunday

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):