Level 1.2 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.2 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.2 Character & Pinyin Practice Deck (78)
1

"please" / to ask / to invite

qǐng

2

will

huì

3

to live/to stay

zhù

4

to go

5

谢谢

to thank

xièxie

6

司机

driver / chauffeur

sījī

7

旅馆

hotel

lǚguǎn

8

护照

passport

hùzhào

9

行李

luggage

xínglǐ

10

money

qián

11

出租车

taxi

chūzūchē

12

地址

address

dìzhǐ

13

大概

probably/about/roughly

dàgài

14

(long)time

jiǔ

15

小时

hour

xiǎoshí

16

为什么

why

wèishénme

17

观光

sightseeing

guānguāng

18

to stay

dāi

19

to wish

zhù

20

to play

wán

21

开心

happy

kāixīn

22

to give

gěi

23

in/on/at

zài

24

who

shéi

25

to do

zuò

26

饭店

hotel

fàndiàn

27

海关

customs

hǎiguān

28

签证

visa

qiānzhèng

29

洗手间

restroom

xǐshǒujiān

30

过期

to expire

guòqī

31

钱包

wallet/purse

qiánbāo

32

money/dollar

yuán

33

money/dollar

kuài

34

旅行

to travel

lǚxíng

35

游客

tourist

yóukè

36

door/gate

mén

37

much/many

duō

38

few/less

shǎo

39

一共

altogether/in all

yígòng

40

qǐng

"please" / to ask / to invite

41

huì

will

42

wǎng

to live

43

to go

 

44

谢谢

xièxie

to thank

45

司机

sījī

driver / chauffeur

46

旅馆

lǚguǎn

hotel

47

护照

hùzhào

passport

48

行李

xínglǐ

luggage

49

qián

money

50

出租车

chūzūchē

taxi

51

地址

dìzhǐ

address

52

大概

dàgài

probably/about/roughly

53

jiǔ

(long)time

54

小时

xiǎoshí

hour

55

为什么

 

wèishénme

why

56

观光

guānguāng

sightseeing

57

dāi

to stay

58

zhù

to wish

59

wán

to play

60

开心

kāixīn

happy

61

gěi

to give

62

zài

in/on/at

63

shéi

who

64

zuò

to do

65

饭店

fàndiàn

hotel

66

海关

hǎiguān

customs

67

签证

qiānzhèng

visa

68

洗手间

xǐshǒujiān

restroom

69

过期

guòqī

to expire

70

钱包

qiánbāo

wallet/purse

71

yuán

money/dollar

72

kuài

money/dollar

73

旅行

lǚxíng

to travel

74

游客

yóukè

tourist

75

mén

door/gate

76

duō

much/many

77

shǎo

few/less

78

一共

yígòng

altogether/in all

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):