Level 1.4 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.4 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.4 Character & Pinyin Practice Deck (104)
1

to eat

chī

2

to forget

wàng

3

to use

yòng

4

to smell/to hear

wén

5

乌龙茶​

Oolong tea

wūlóngchá

6

tea

chá

7

蛋饼

Chinese omelet

dànbǐng

8

fragrant

xiāng

9

一起

together

yìqǐ

10

见面

to meet/to bump into

jiànmiàn

11

用餐

to eat a meal

yòngcān

12

to follow/with

gēn

13

喜欢

to like

xǐhuan

14

to look at/to see

kàn

15

cup

bēi

16

当然

of course

dāngrán

17

位置

seat

wèizhi

18

旁边

aside

pángbiān

19

怎么样

how

zěnmeyàng

20

有兴趣

to be interested in

yǒuxìngqù

21

大厅

lobby

dàtīng

22

刚刚

just

gānggāng

23

tired

lèi

24

ugly

chǒu

25

short/low

ǎi

26

早餐

breakfast

zǎocān

27

晚餐

dinner

wǎncān

28

午餐

lunch

wǔcān

29

饮料

beverage/drink

yǐnliào

30

奶茶

milk tea

nǎichá

31

红茶

black tea

hóngchá

32

绿茶

green tea

lǜchá

33

果汁

juice

guǒzhī

34

咖啡

coffee

kāfēi

35

ice

bīng

36

water

shuǐ

37

东西

thing/stuff

dōngxi

38

食物

food

shíwù

39

dish/vegetable/cuisine

cài

40

meat

ròu

41

chicken

42

pig

zhū

43


cow/ox

niú

44

fish

45

cooked rice/food/meal

fàn

46

奶酪

cheese

nǎilào

47

水果

fruit

shuǐguǒ

48

more/better/-er

gèng

49

菜单
menu

càidān

50

to drink

51

to order

diǎn

52

full

bǎo

53

chī

to eat

54

wàng

to forget

55

yòng

to use

56

wén

to smell/to hear

57

乌龙茶

wūlóngchá

Oolong tea

58

chá

tea

59

蛋饼

dànbǐng

chinese omelet

60

xiāng

fragrant

61

一起

yìqǐ

together

62

见面

jiànmiàn

to meet/to bump into

63

用餐

yòngcān

to eat a meal

64

gēn

to follow/with

65

喜欢

xǐhuan

to like

66

kàn

to look at/to see

67

bēi

cup

68

当然

dāngrán
of course

69

位置

wèizhi

seat

70

旁边

pángbiān

aside

71

怎么样

zěnmeyàng

how

72

有兴趣

yǒuxìngqù

to be interested in

73

大厅

dàtīng

lobby

74

刚刚

gānggāng

just

75

lèi

tired

76

chǒu

ugly

77

ǎi

short/low

78

早餐

zǎocān

breakfast

79

晚餐

wǎncān

dinner

80

午餐

wǔcān

lunch

81

饮料

yǐnliào

beverage/drink

82

奶茶

nǎichá

milk tea

83

红茶

hóngchá

black tea

84

绿茶

lǜchá

green tea

85

果汁

guǒzhī

juice

86

咖啡

kāfēi

coffee

87

bīng

ice/cold

88

shuǐ

water

89

东西

dōngxi

thing/stuff

90

食物

shíwù

food

91

cài

dish/vegetable/cuisine

92

ròu

meat

93

chicken

94

zhū

pig

95

niú

cow/ox

96

fish

97

fàn

cooked rice/food/meal

98

奶酪

nǎilào

cheese

99

水果

shuǐguǒ

fruit

100

gèng

more/better/-er

101

菜单

càidān

menu

102

to drink

103

diǎn

to order

104

bǎo

full

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):