Level 1.5 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 1.5 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 1.5 Character & Pinyin Practice Deck (78)
1

to go

2

to take(transportations)

zuò

3

上车

up/to get on

shàngchē

4

下车

down/to get off

xiàchē

5

交通工具

transportation

jiāotōnggōngjù

6

地铁

subway

dìtiě

7

公交车

bus

gōngjiāochē

8

车票

ticket

chēpiào

9

附近

nearby

fùjìn

10

far

yuǎn

11

应该

should

yīnggāi

12

to try

shì

13

牛肉面

beef noodle

niúròumiàn

14

方便

convenient

fāngbiàn

15

别的

another one

biéde

16

请客

it is my treat

qíngkè

17

准备

to prepare

zhǔnbèi

18

don't

bié

19

担心

to worry

dānxīn

20

有空

be free/be available

yǒukòng

21

交通

transportation

jiāotōng

22

按铃

to press/to ring a bell

ànlíng

23

to walk

zǒu

24

自行车

bicycle

zìxnígchē

25

摩托车

motorcycle/scooter

mótuóchē

26

火车

train

huǒchē

27

堵车

traffic jam

dǔchē

28

售票处

ticket office

shòupiàochù

29

站台

platform

zhàntái

30

电梯

elevator

diàntī

31

楼梯

stairs

lóutī

32

station/stop

zhàn

33

站牌

bus stop

zhànpái

34

road

35

street

jiē

36

行人

pedestrain

xíngrén

37

slow

màn

38

fast

kuài

39

开车

to drive a car

kāichē

40

to go

41

zuò

to take(transportations)

42

上车

shàngchē

up/to get on

43

下车

xiàchē

down/to get off

44

交通工具

jiāotōnggōngjù

transportation

45

地铁

dìtiě

subway

46

公交车

gōngjiāochē

47

车票

chēpiào

ticket

48

附近

fùjìn

nearby

49

yuǎn

far

50

应该

yīnggāi

should

51

shì

to try

52

牛肉面

niúròumiàn

beef noodle

53

方便

fāngbiàn

convenient

54

别的

biéde

another one

55

请客

qíngkè

it is my treat

56

准备

zhǔnbèi

to prepare

57

bié

don't

58

担心

dānxīn

to worry

59

有空

yǒukòng

be free/be available

60

交通

jiāotōng

transportation

61

按铃

ànlíng

to press/to ring a bell

62

zǒu

to walk

63

自行车

zìxnígchē

bicycle

64

摩托车

mótuóchē

motorcycle/scooter

65

火车

huǒchē

train

66

堵车

dǔchē

traffice jam

67

售票处

shòupiàochù

ticket office

68

站台

zhàntái

platform

69

电梯

diàntī

elevator

70

楼梯

lóutī

stairs

71

zhàn

station/stop

72

站牌

zhànpái

bus stop

73

road

74

jiē

street

75

行人

xíngrén

pedestrain

76

màn

slow

77

kuài

fast

78

开车

kāichē

to drive a car

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):