Level 2.2 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.2 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.2 Character & Pinyin Practice Deck (94)
1

家人

family

jiārén

2

大学

college/university

dàxué

3

毕业

graduate

bìyè

4

父母

parents

fùmǔ

5

工作

job

gōngzuò

6

决定

to decide/decision

juédìng

7

教授

professor

jiàoshòu

8

教书

to teach

jiāoshū

9

聪明

smart/intelligent

cōngming

10

to give birth to

shēng

11

宝宝

baby

bǎobao

12

双胞胎

twins

shuāngbāotāi

13

恭喜

"Congradulations!"

gōngxǐ

14

完美

perfect

wánměi

15

多大

"How large?"/"How old?"

duōdà

16

课程

class/course

kèchéng

17

年纪

age

niánjì

18

爸爸

Dad

bàba

19

妈妈

Mom

māma

20

医生

doctor

yīshēng

21

家庭主妇
housewife

jiātíngzhǔfù

22

house/family

jiā

23

父亲

father

fùqīn

24

母亲

mother

mǔqīn

25

哥哥

older brother

gēge

26

妹妹

younger sister

mèimei

27

姐妹

sisters

jiěmèi

28

兄弟
brothers

xiōngdì

29

儿子

son

érzi

30

女儿

daughter

nǚér

31

孩子

child

háizi

32

小朋友

child

xiǎopéngyou

33

爷爷

paternal grandfather

yéye

34

奶奶

paternal grandmother

nǎinai

35

外公

maternal grandfather

wàigōng

36

外婆

maternal grandmother

wàipó

37

叔叔

uncle

shūshu

38

工程师

engineer

gōngchéngshī

39

会计

accountant

kuàijì

40

翻译

translator

fānyì

41

作家

author

zuòjiā

42

编辑

editor

biānjí

43

助理

assistant

zhùlǐ

44

外甥

nephew

wàisheng

45

外甥女

niece

wàishēngnǚ

46

模特

model

mótè

47

to put

fàng

48

家人

jiārén

family

49

大学

dàxué

college/university

50

毕业

bìyè

graduate

51

父母

fùmǔ

parents

52

工作

gōngzuò

job

53

决定

juédìng

to decide/decision

54

教授

jiàoshòu

professor

55

教书

jiāoshū

to teach

56

聪明

cōngming

smart/intelligent

57

shēng

to give birth to

58

宝宝

bǎobao

baby

59

双胞胎

shuāngbāotāi

twins

60

恭喜

gōngxǐ

"Congradulations!"

61

完美

wánměi

perfect

62

多大

duōdà

"How large?"/"How old?"

63

课程

kèchéng

class/course

64

年纪

niánjì

age

65

爸爸

bàba

dad

66

妈妈

māma

mom

67

医生

yīshēng

doctor

68

家庭主妇

jiātíngzhǔfù

housewife

69

jiā

house/family

70

父亲

fùqīn

father

71

母亲

mǔqīn

mother

72

哥哥

gēge

older brother

73

妹妹

mèimei

younger sister

74

姐妹

jiěmèi

sisters

75

兄弟

xiōngdì

brothers

76

儿子

érzi

son

77

女儿

nǚér

daughter

78

孩子

háizi

child

79

小朋友

xiǎopéngyou

child

80

爷爷

yéye

paternal grandfather

81

奶奶

nǎinai

paternal grandmother

82

外公

wàigōng

maternal grandfather

83

外婆

wàipó

maternal grandmother

84

叔叔

shūshu

uncle

85

工程师

gōngchéngshī

engineer

86

会计

kuàijì

accountant

87

翻译

fānyì

translator

88

作家

zuòjiā

author

89

编辑

biānjí

editor

90

助理

zhùlǐ

assistant

91

外甥

wàishēng

nephew

92

外甥女

wàishēngnǚ

niece

 

93

模特

mótè

motel

94

fàng

to put

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):