Level 2.3 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.3 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.3 Character & Pinyin Practice Deck (70)
1

日常

daily/everyday

rìcháng

2

用品

goods/products

yòngpǐn

3

洗发水

shampoo

xǐfàshuǐ

4

促销

promotion

cùxiāo

5

划算

to be worthwhile

huásuàn

6

牌子

brand

páizi

7

差不多

about the same/almost

chàbuduō

8

牙刷

tooth brush

yáshuā

9

不错

not bad/decent

búcuò

10

夜市

night market

yèshì

11

电话
telephone

diànhuà

12

号码

number

hàomǎ

13

手机

cell phone

shǒujī

14

一些

some/a few/alittle

yìxiē

15

衣服

clothes/clothing

yīfu

16

wipe/clean

17

毛巾

towel

máojīn

18

特价

special price

tèjià

19

肥皂

soap

féizào

20

香皂

perfumed soap

xiāngzào

21

刮胡刀

rozor

guāhúdāo

22

棉签

cotton-buds/Q-tips

miánqiān

23

卫生纸

tissue paper/toilet paper

wèishēngzhǐ

24

牙线

dental floss

yáxiàn

25

洗面奶

facial cleanser

xǐmiànnǎi

26

沐浴露

body wash

mùyùlù

27

乳液

lotion

rǔyè

28

medicine

yào

29

感冒药

cold and flu medicine

gǎnmàoyào

30

防晒乳

sunscreen

fángshàirǔ

31

创可贴

bandage

chuàngkětiē

32

维他命

Vitamin

wéitāmìng

33

止痛药

pain-killer

zhǐtòngyào

34

化妆品

cosmetics

huàzhuāngpǐn

35

洗衣液

laundry detergent

xǐyīyè

36

日常

rìcháng

daily/everyday

37

用品

yòngpǐn

goods/products

38

洗发水

xǐfàshuǐ

shampoo

39

促销

cùxiāo

promotion

40

划算

huásuàn

to be worthwhile

41

牌子

páizi

brand

42

差不多

chàbuduō

about the same/almost

43

牙刷

yáshuā

tooth brush

44

不错

búcuò

not bad/decent

45

夜市

yèshì

night market

46

电话

diànhuà

telephone

47

号码

hàomǎ

number

48

手机

shǒujī

cell phone

49

一些

yìxiē

some/a few/alittle

50

衣服

yīfu

clothes/clothing

51

wipe/clean

52

毛巾

máojīn

towel

53

特价

tèjià

special price

54

肥皂

féizào

soap

55

香皂

xiāngzào

perfumed soap

56

刮胡刀

guāhúdāo

razor

57

棉签

miánqiān

cotton-buds/Q-tips

58

卫生纸

wèishēngzhǐ

tissue paper/toilet paper

59

牙线

yáxiàn

dental floss

60

洗面奶

xǐmiànnǎi

facial cleanser

61

沐浴露

mùyùlù

body wash

62

乳液

rǔyè

lotion

63

yào

medicine

64

感冒药

gǎnmàoyào

cold and flu medicine

65

防晒乳

fángshàirǔ

sunscreen

66

创可贴

chuàngkětiē
bandage

67

维他命

wéitāmìng

Vitamin

68

止痛药

zhǐtòngyào

pain-killer

69

化妆品

huàzhuāngpǐn

cosmetics

70

洗衣液

xǐyīyè

laundry detergent

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):