Level 2.4 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.4 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.4 Character & Pinyin Practice Deck (96)
1

Hello(on the phone)

wèi

2

to make an appointment

yuē

3

见面

to bump into

jiànmiàn

4

对面

in front of/across from

duìmiàn

5

方便

convenient

fāngbiàn

6

to see/to meet

jiàn

7

to listen/to hear

tīng

8

担心

to worry/to be anxious

dānxīn

9

wrong/incorrect

cuò

10

鞋子

shoes

xiézi

11

玩具

toys

wánjù

12

even/including

lián

13

to try

lián

14

small

xiǎo

15

身材

body shape

shēncái

16

big/large

17

原来如此

"so that explain it"/I see.

yuánláirúcǐ

18

颜色

color

yánsè

19

适合

suitable

shìhé

20

喜欢

to like

xǐhuān

21

蓝色

blue

lánsè

22

绿色

green

lǜsè

23

黄色

yellow

huángsè

24

红色

red

hóngsè

25

白色

white

báisè

26

黑色

black

hēisè

27

灰色

grey

huīsè

28

咖啡色

brown

kāfēisè

29

粉红色

pink

fěnhóngsè

30

橘色

orange

júsè

31

紫色

purple

zǐsè

32

购物

shopping

gòuwù

33

袜子

socks

wàzi

34

短裤

shorts

duǎnkù

35

衬衫

shirt

chènshān

36

外套

jacket

wàitào

37

裙子

skirt

qúnzi

38

连衣裙

dress

liányīqún

39

毛衣

sweater

máoyī

40

皮带

belt

pídài

41

手套

gloves

shǒutào

42

围巾

scarf

wéijīn

43

帽子

hat

màozi

44

内衣/内裤

bra/underwear

nèiyī/nèikù

45

凉鞋

sandals

liángxié

46

高跟鞋

high-heels

gāogēnxié

47

牛仔裤

jeans

niúzǎikù

48

试衣间

fitting room

shìyījiān

49

wèi

Hello(on the phone)

50

yuē

to make an appointment

51

见面

jiànmiàn

to bump into

52

对面

duìmiàn

in front of/across from

53

方便

fāngbiàn

convenient

54

jiàn

to see/to meet

55

tīng

to listen/to hear

56

担心

dānxīn

to worry/to be anxious

57

cuò

wrong/incorrect

58

鞋子

xiézi

shoes

59

玩具

wánjù

toys

60

lián

even/including

61

shì

to try

62

xiǎo

small

63

身材

shēncái

body shape

64

big/large

65

原来如此

yuánláirúcǐ

"so that explain it"/I see.

66

颜色

yánsè

color

67

适合

shìhé

suitable

68

喜欢

xǐhuān

to like

69

蓝色

lánsè

blue

70

绿色

lǜsè

green

71

黄色

huángsè

yellow

72

红色

hóngsè

red

73

白色

báisè

white

74

黑色

hēisè

black

75

灰色

huīsè

grey

76

咖啡色

kāfēisè

brown

77

粉红色

fěnhóngsè

pink

78

橘色

júsè

orange

79

紫色

zǐsè

pruple

80

购物

gòuwù

shopping

81

袜子

wàzi

socks

82

短裤

duǎnkù

shorts

83

衬衫

chènshān

shirt

84

外套

wàitào

jacket

85

裙子

qúnzi

skirt

86

连衣裙

liányīqún

dress

87

毛衣

máoyī

sweater

88

皮带

pídài

belt

89

手套

shǒutào

gloves

90

围巾

wéijīn

scarf

91

帽子

màozi

hat

92

内衣/内裤

nèiyī/nèikù

bra/underwear

93

凉鞋

liángxié

sandals

94

高跟鞋

gāogēnxié

high-heels

95

牛仔裤

niúzǎikù

jeans

96

试衣间

shìyījiān

fitting room

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):