Level 2.6 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.6 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 2.6 Character & Pinyin Practice Deck (74)
1

先生

Sir/Mr.

xiānsheng

2

to rent

3

房子

house

fángzi

4

交通

traffic/transportation

jiāotōng

5

to live

zhù

6

中介

agent/broker

zhōngjiè

7

half

bàn

8

租金

rent

zūjīn

9

找到

to find

zhǎodào

10

预算

budget

yùsuàn

11

to check/ to look up

chá

12

资料

information

zīliào

13

套房

en-suit/syudio apartment

tàofáng

14

水电

utilities

shuǐdiàn

15

大概

about/roughly/probably

dàgài

16

干净

to clean/clean

gānjìng

17

签约

to sign a contract

qiānyuē

18

押金

deposit

yājīn

19

房租

rent

fángzū

20

小姐

Miss/Ms.

xiǎojiě

21

卧室

bedroom

wòshì

22

厨房

kitchen

chúfáng

23

厕所

bathroom

cèsuǒ

24

客厅

living room

kètīng

25

阳台

balcony

yángtái

26

窗户

window

chuānghù

27

垃圾

trash/garbage

lājī

28

天然气

natural gas

tiānránqì

29

洗衣机

washing machine

xǐyījī

30

水龙头

water faucet

shuǐlóngtuó

31

马桶

toilet

mǎtǒng

32

沙发

sofa

shāfā

33

书柜

bookcase

shūguì

34

衣柜

closet/wardrobe

yīguì

35

房东

landlord

fángdōng

36

邻居

neighbor

línjū

37

网络

internet

wǎngluò

38

先生

xiānsheng

Sir/Mr.

39

to rent

40

房子

fángzi

house

41

交通

jiāotōng

traffic/transportation

42

zhù

to live

43

中介

zhōngjiè

agent/broker

44

bàn

half

45

租金

zūjīn

rent

46

找到

zhǎodào

to find

47

预算

yùsuàn

budget

48

chá

to check/ to look up

49

资料

zīliào

information

50

套房

tàofáng

en-suit/syudio apartment

51

水电

shuǐdiàn

utilities

52

大概

dàgài

about/roughly/probably

53

干净

gānjìng

to clean/clean

54

签约

qiānyuē

to sign a contract

55

押金

yājīn

deposit

56

房租

fángzū

rent

57

小姐

xiǎojiě

Miss/Ms.

58

卧室

wòshì

bedroom

59

厨房

chúfáng

kitchen

60

厕所

cèsuǒ

bathroom

61

客厅

kètīng

living room

62

阳台

yángtái

balcony

63

窗户

chuānghù

window

64

垃圾

lājī

trash/garbage

65

天然气

tiānránqì

natural gas

66

洗衣机

xǐyījī

washing machine

67

水龙头

shuǐlóngtuó

water faucet

68

马桶

mǎtǒng

toilet

69

沙发

shāfā

sofa

70

书柜

shūguì

bookcase

71

衣柜

yīguì

closet/wardrobe

72

房东

fángdōng

landlord

73

邻居

línjū

neighbor

74

网络

wǎngluò

internet

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):