Level 3.4 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.4 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.4 Character & Pinyin Practice Deck (86)
1

最近

recently

zuìjìn

2

帮忙

to help someone to do something

bāngmáng

3

lazy

lǎn

4

发胖

to become fat

fāpàng

5

运动

sport/to exercise

yùndòng

6

跑步

jogging

pǎobù

7

游泳

to swim

yóuyǒng

8

to ride

9

自行车

bike

zìxíngchē

10

做瑜珈

do yoga

zuòyújiā

11

打篮球

to play basketball

dǎlánqiú

12

公园

park

gōngyuán

13

联系

to contact

liánxì

14

答应

to answer/ to reply/ to agree

dāyìng

15

项目

item/project

xiàngmù

16

踢足球

to play soccer

tīzúqiú

17

打网球

to play tennis

dǎwǎngqiú

18

打太极

to do tai chi

dǎtàijíquán

19

跳舞

to dance

tiàowǔ

20

没想到

unexpected

méixiǎngdào

21

城市

city

chéngshì

22

一对一

one on one

yīduìyī

23

to stroll/ramble/roam

guàng

24

体育馆

stadium

tǐyùguǎn

25

健身房

gym

jiànshēnfáng

26

游泳池

swimming pool

yóuyǒngchí

27

比赛

competition/contest/match

bǐsài

28

球赛

ball game/tournament

qiúsài

29

lose

shū

30

to win

yíng

31

对手

opponent

duìshǒu

32

体操

gymnastics

tǐcāo

33

冠军

champion

guànjūn

34

滑冰

ice skating

huábīng

35

举重

weight lifting

jǔzhòng

36

功夫

kung fu

gōngfu

37

羽毛球

badminton

yǔmáoqiú

38

乒乓球

pingpong

pīngpāngqiú

39

体力

physical strength

tǐlì

40

骑马

horse riding

qímǎ

41

橄榄球

football

gǎnlǎnqiú

42

流汗

to sweat

liúhàn

43

分数

score

fēnshù

44

最近

zuìjìn

recently

45

帮忙

bāngmáng

to help someone to do something

46

lǎn

lazy

47

发胖

fāpàng

to become fat

48

运动

yùndòng

sport/to exercise

49

跑步

pǎobù

jogging

50

游泳

yóuyǒng

to swim

51

to ride

52

自行车

zìxíngchē

bike

53

做瑜珈

zuòyújiā

do yoga

54

打篮球

dǎlánqiú

to play basketball

55

公园

gōngyuán

park

56

联系

liánxì

to contact

57

答应

dāyìng

to answer/ to reply/ to agree

58

项目

xiàngmù

item/project

59

踢足球

tīzúqiú

to play soccer

60

打网球

dǎwǎngqiú

to play tennis

61

打太极拳

dǎtàijíquán

to do tai chi

62

跳舞

tiàowǔ

to dance

63

没想到

méixiǎngdào

unexpected

64

城市

chéngshì

city

65

一对一

yīduìyī

one on one

66

guàng

to stroll/ramble/roam

67

体育馆

tǐyùguǎn

stadium

68

健身房

jiànshēnfáng

gym

69

游泳池

yóuyǒngchí

swimming pool

70

比赛

bǐsài

competition/contest/match

71

球赛

qiúsài

ball game/tournament

72

shū

lose

73

yíng

to win

74

对手

duìshǒu

opponent

75

体操

tǐcāo

gymnastics

76

冠军

guànjūn

champion

77

滑冰

huábīng

ice skating

78

举重

jǔzhòng

weight lifting

79

功夫

gōngfu

kung fu

80

羽毛球

yǔmáoqiú

badminton

81

乒乓球

pīngpāngqiú

pingpong

82

体力

tǐlì

physical strength

83

骑马

qímǎ

horse riding

84

橄榄球

gǎnlǎnqiú

football

85

流汗

liúhàn

to sweat

86

分数

fēnshù

score

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):