Level 3.5 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.5 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.5 Character & Pinyin Practice Deck (78)
1

有事​

be busy / be engaged

yǒushì

2

to choose

xuǎn

3

电信公司

telecom carrier

diànxìn gōngsī

4

脸书

Facebook

liǎnshū

5

to play

wán

6

游戏

game

yóuxì

7

分店

branch

fēndiàn

8

欢迎光临

welcome

huānyíngguānglín

9

正好

exact/just right

zhènghǎo

10

促销

promotion

cùxiāo

11

优惠

more a bargain/favorable

yōuhuì

12

to sign

qiān

13

合同

contract

hétong

14

无限制地

unlimited

wúxiànzhìde

15

上网

internet access

shàngwǎng

16

免费

be free of charge

miǎnfèi

17

新型

new style

xīnxíng

18

机型

model

jīxíng

19

通常

usually

tōngcháng

20

号码

number

hàomǎ

21

苹果

Apple

píngguǒ

22

三星

Samsung

sānxīng

23

安卓

Android

ānzhuó

24

吃到饱

unlimited data(plan)(lit. all you can eat)

chīdàobǎo

25

打电话

to talk on phone

dǎdiànhuà

26

偏好

preference

piānhào

27

客服中心

customer service center

kèfúzhōngxīn

28

方案

plan

fāngàn

29

电话费

calling fee

diànhuàfèi

30

计费

to charge/billing

jìfèi

31

月租费

monthly fee

yuèzūfèi

32

月租型

a monthly leased type

yuèzūxíng

33

帐单

bill

zhàngdān

34

智能手机

smartphone

zhìnéngshǒujī

35

证件

credentials/documents

zhèngjiàn

36

预付卡

prepaid sim-card

yùfùkǎ

37

停机

to be suspended/to be out of service

tíngjī

38

维修

torepair

wéixiū

39

to pay

40

有事

yǒushì

be busy / be engaged

41

xuǎn

to choose

42

电信公司

diànxìn gōngsī

telecom carrier

43

脸书

liǎnshū

Facebook

44

wán

to play

45

游戏

yóuxì

game

46

分店

fēndiàn

branch

47

欢迎光临

huānyíngguānglín

welcome

48

正好

zhènghǎo

exact/just right

49

促销

cùxiāo

promotion

50

优惠

yōuhuì

more a bargain/favorable

51

qiān

to sign

52

合同

hétong

contract

53

无限制地

wúxiànzhìde

unlimited

54

上网

shàngwǎng

internet access

55

免费

miǎnfèi

be free of charge

56

新型

xīnxíng

new style

57

机型

jīxíng

model

58

通常

tōngcháng

usually

59

号码

hàomǎ

number

60

苹果

píngguǒ

Apple

61

三星

sānxīng

Samsung

62

安卓

ānzhuó

Android

63

吃到饱

chīdàobǎo

unlimited data(plan)(lit. all you can eat)

64

打电话

dǎdiànhuà

to talk on phone

65

偏好

piānhào

preference

66

客服中心

kèfúzhōngxīn

customer service center

67

方案

fāngàn

plan

68

电话费

diànhuàfèi

calling fee

69

计费

jìfèi

to charge/billing

70

月租费

yuèzūfèi

monthly fee

71

月租型

yuèzūxíng

a monthly leased type

72

帐单

zhàngdān

bill

73

智能手机

zhìnéngshǒujī

smartphone

74

证件

zhèngjiàn

credentials/documents

75

预付卡

yùfùkǎ

prepaid sim-card

76

停机

tíngjī

to be suspended/to be out of service

77

维修

wéixiū

torepair

78

to pay

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):