Level 3.6 Character & Pinyin Practice Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 3.6 Character & Pinyin Practice > Flashcards

Flashcards in Level 3.6 Character & Pinyin Practice Deck (90)
1

考试

test / exam

kǎoshì

2

拿到

to be succeed in obtaining, to gain, to receive

nádào

3

成绩

grade(at school) /
academic record

chéngjì

4

must / have to

děi

5

其实

as a matter of fact/actually/in fact

qíshí

6

聪明

intelligent

cōngming

7

计划

plan

jìhuà

8

to make an appointment

yuē

9

没事

not busy/not be engaged

méishì

10

终于

finally

zhōngyú

11

确定

to make sure/ to determine

quèdìng

12

适合

suit/fit

shìhé

13

to chat

liáo

14

散步

to take a walk

sànbù

15

自己

oneself/by oneself

zìjǐ

16

情侣

lovers/couple

qínglǚ

17

约会

date

yuēhuì

18

温柔

gentle and soft

wēnróu

19

外表

appearance

wàibiǎo

20

一切

everything

yíqiè

21

short

ǎi

22

共同

common

gòngtóng

23

身材

figure

shēncái

24

完美

perfect

wánměi

25

不好意思

I'm sorry/forgive me/excuse me/I beg your pardon

bùhǎoyìsi

26

下周

next week

xiàzhōu

27

如何

how is it?

rúhé

28

小考

quiz

xiǎokǎo

29

及格

to pass

jígé

30

内在(美)

inner(beauty)

nèizài(měi)

31

感觉

feeling

gǎnjué

32

追(女朋友)

to chase after/to pursue

zhuī(nǚpéngyou)

33

孤单

lonely

gūdān

34

气氛

atmosphere

qìfēn

35

爱情

romance

àiqíng

36

恋爱

love/romantic attachment

liànài

37

玫瑰

rose

méiguī

38

浪漫

romantic

làngmàn

39

分手

to break up

fēnshǒu

40

变心

unfaithful

biànxīn

41

失恋

break up with somebody

shīliàn

42

个性

personality

gèxìng

43

花花公子

playboy

huāhuāgōngzǐ

44

白马王子

Mr. charming

báimǎwángzǐ

45

梦中情人

dream man/dream woman

mèngzhōngqíngrén

46

考试

kǎoshì

test / exam

47

拿到

nádào

to be succeed in obtaining, to gain, to receive

48

成绩

chéngjì

grade(at school) /academic record

49

děi

must / have to

50

其实

qíshí

as a matter of fact/actually/in fact

51

聪明

cōngming

intelligent

52

计划

jìhuà

plan

53

yuē

to make an appointment

54

没事

méishì

not busy/not be engaged

55

终于

zhōngyú

finally

56

确定

quèdìng

to make sure/ to determine

57

适合

shìhé

suit/fit

58

liáo

to chat

59

散步

sànbù

to take a walk

60

自己

zìjǐ

oneself/by oneself

61

情侣

qínglǚ

lovers/couple

62

约会

yuēhuì

date

63

温柔

wēnróu

gentle and soft

64

外表

wàibiǎo

appearance

65

一切

yíqiè

everything

66

ǎi

short

67

共同

gòngtóng

common

68

身材

shēncái

figure

69

完美

wánměi

perfect

70

不好意思

bùhǎoyìsi

I'm sorry/forgive me/excuse me/I beg your pardon

71

下周

xiàzhōu

next week

72

如何

rúhé

how is it?

73

小考

xiǎokǎo

quiz

74

及格

jígé

to pass

75

内在(美)

nèizài(měi)

inner(beauty)

76

感觉

gǎnjué

feeling

77

追(女朋友)

zhuī(nǚpéngyou)

to chase after/to pursue

78

孤单

gūdān

lonely

79

气氛

qìfēn

atmosphere

80

爱情

àiqíng

romance

81

恋爱

liànài

love/romantic attachment

82

玫瑰

méiguī

rose

83

浪漫

làngmàn

romantic

84

分手

fēnshǒu

to break up

85

变心

biànxīn

unfaithful

86

失恋

shīliàn

break up with somebody

87

个性

gèxìng

personality

88

花花公子

huāhuāgōngzǐ

playboy

89

白马王子

báimǎwángzǐ

Mr. charming

90

梦中情人

mèngzhōngqíngrén

dream man/dream woman

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):