Rabiesvirus Flashcards Preview

Virus > Rabiesvirus > Flashcards

Flashcards in Rabiesvirus Deck (15)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Rabiesvirus)

Rhabdovirus

2

Størrelse (Rabiesvirus)

Stort virus - diameter=50-95 nm, længde=130-380 nm

Er altså formet som en patron.

3

Nucleinsyre (Rabiesvirus)

-ssRNA

Koder for 5 virale proteiner.
G (VAP), - det der dannes neutraliserende antistoffer mod.
N, L og NS proteiner. L og NS udgøre RNA polymerasen. N proteinet er et strukturelt protein, - beskytter RNA.

Matrixprotein ligger mellem membran og nucleocapsid.

4

Form (Rabiesvirus)

Formet ligesom et patron.

5

Capsid (Rabiesvirus)

Helicalt nucleocapsid

6

Envelope (Rabiesvirus)

Ja, med glykoproteinet G (=VAP).

7

Epidemiologi/forekomst (Rabiesvirus)

En klassisk zoonotisk infektion, som spredes fra dyr til mennesker. Worldwide -> dog overvågning + evt. vaccine i I-lande. Reservoir er vilddyr og vektoren er ofte hunde og katte. Bærere er flagermus og ræve. Klassisk rabies er udbredt i tropiske områder.

8

Smittekilder og smitteveje (Rabiesvirus)

Rabiesinfektion via bid fra rabiesinficeret dyr. Rabiesinfektion af et dyr medfører sekretion af virus fra dyrets spyt. Bid fra flagermus, hunde, aber, katte osv.. I DK kun fra flagermus (European Ba lyssavirus). Virus kan også smitte via inhalation af aerosoler indeholdende virus i, - fx i en flagermusgrotte. Kan også smitte via transplantation af inficeret væv, - fx cornea. Rabiesvirus kan ikke passere intakt hud og skal derfor ind i kroppen via de nævnte veje.

9

Replikation (Rabiesvirus)

G-proteinet adhærerer til værtscellen og optages via endocytose. Rabiesvirus binder enten til acetylcholinreceptoren (nicotinerge) eller neurale celler (neurale adhæsionsmolekyler). Envelope fusionerer med endosom, når vesiklen forsures, hvilket fører til frigivelse af nucleocapsidet til cytoplasmaet, hvor replikationen finder sted. Samling af nucleocapsiddet sker i cytoplasma. Efter replikationen budder virus fra cellens membran og får herved sin envelope. Celledød og lysis sker ikke ved rabies virus, som kun skader cellen meget lidt.
Prototype for replikation af en -ssRNA virus. 
Transkription af de 5 mRNA'er sker i "Negri Bodies".

10

Virulensfaktorer/patogenese (Rabiesvirus)

Virus har primær replikation i infektionsstedet (muskel) og replikerer i flere dage og op til måneder før den spreder sig til CNS. Rabies transporteres via retrograd axonaltransport til dorsalrødderganglierne (sekundær replikation) og ind til rygmarven. Når virus har inficeret rygmarven inficeres hjernen hurtigt. Virus spreder sgi fra CNS via afferenter neuroner til fx huden, øjne, spytkirtler, nyrevæv, cornea. Encephalitis -> nedbrydning af neuroner

11

Kliniske sygdomme/symptomer (Rabiesvirus)

Altid fatal, når der er symptomer fra CNS. Viruskoncentrationen, værtens alder og immunstatus har betydning for, hvor lang inkubationstiden er. Ydermere afhænger det også af, hvor man er blevet bidt, - jo længere væk fra CNS, jo længere tid. Handler også om sårets dybde og dyrets smittegrad -> alt fra uger til måneder. Man er asymptomatisk i inkubationsfasen. Prodome fasen (2-10 dage): Kliniske manifestationer efter inkubationsfasen: Feber, utilpashed, hovedpine og symptomer fra bidstedet, fx irritation og ascenderende paralyse fra bidsted, gastrointestinale symptomer, træthed og manglende appetit. Neurologiske fase og koma (2-14 dage): Når virus har nået CNS opstår følgende symptomer: Hydrofobia (bange for vand), tør hals, hoste, tørst (men vil ikke drikke), hallucinationer, bizar opførsel, larynxspasmer, delir --> koma --> død. Nogle oplever blot paralyse(15-60% af tilfælde) --> respirationsfejl.

12

Diagnose (Rabiesvirus)

Rabies diagnose stilles ved detektion af viralt antigen i CNS eller hunden, isolation af virus. Histologisk kan Negribodies ses i neuroner. Cerebrospinalvæsken, spyt, serum, biopsi fra nakke , hud eller hjerne kan analyseres af RT-PCR. Antistofdetektering med ELISA kan først detekteres, når det er for sent ift. helbredning.

13

Behandling (Rabiesvirus)

- Når først rabiessymptomerne er indtrådt, er behandling for sent - Postexposure profylaxis! Den lange inkubationsperiode gør at indgives vaccine sammen med antistof mod rabies, kan patienten nå at udvikle antistoffer mod infektionen!

14

Profylakse/forebyggele (Rabiesvirus

Specifik immunisering: Vaccination med dræbt rabiesvirus. Anbefales til særligt udsatte med kontakt til dyr i risikoområder eller til virus i laboratorier. Efter bid: Følgende kan gøres: 1. Grundig rens og vaske af sår med vand og sæbe -> inaktivering af virus.

2. Passiv immunisering med human rabies immunoglobin indtil personen producere antistoffer som respons på vaccinen.

3. Aktiv immunisering med vaccine (altid lavet på cellekultur - ikke fra kaninhjerner!). "Killed virus vaccine", som gives 4 gange i løbet af 2 uger. Profylaktisk kan man vaccinere hunde og holde øje med bestanden. Ydermere kan man opfordre til at søge afstand for vilde og ukendte dyr.

15