Rubella (røde hunde) Flashcards Preview

Virus > Rubella (røde hunde) > Flashcards

Flashcards in Rubella (røde hunde) Deck (15):
1

Gruppe (Rubella)

Togavirus

2

Størrelse (Rubella)

70 nm

3

Nucleinsyre (Rubella)

+ssRNA

4

Capsid (Rubella)

Icosahedral capsid

5

Envelope (Rubella)

Lipidenvelope (toga) med envelope proteinerne E1 og E2

6

Inddeling (Rubella)

1 serotype

7

Epidemiologi/foremost (Rubella)

Uden generel børnevaccination ses epidemier med omkring 6 års mellemrum. 20% i den fødedygtige alder har ikke haft Rubella -> risiko for kongenit infektion.
Siden vaccinationen er kommet, så har CMV erstattet rubella som den mest almindelige årsag til kongenitale defekter.

8

Smittekilder og smitteveje (Rubella)

Mennesker er den eneste art som inficeres. Luftbårent smitte via dråber og typisk smitte fra moder til barn. Smitte udskilles fra halsen 2 uger før udslæt og 2 uger efter udslæt er startet. Ydermere kan den give asymptomatisk sygdom.

Hos børn giver det benign sygdom.
Infektion hos voksne er mere alvorlige og kan give ledsmerter og sjældent trombocytopeni og postinfektiøs encephalopati. Dette skyldes cellemedierede immunitet og hypersensitivitetsreaktioner.
Kongenit rubella er den alvorligste.

9

Replikation (Rubella)

Hæmaglutininet E1 sikrer adsorption til værtscellen. Virus optages ved receptormedieret endocytose. Den virale envelope fusionerer med membranenen af et endosom og endosomet udsættes for syre i endosomvesiklen og herved afleveres capsidet og dermed genomet til cytoplasma, hvor replikationen finder sted. Replikationen er delt i en tidlig (ikke-strukturel) og sen (strukturel) proteinsyntese. Frigives fra cellen ved budding.
Er ikke cytolytisk.
Inficerer de øvre luftveje og spredes derefter til lokale lymfeknuder, hvilke giver hævede lymfeknuder. Herefter forekommer viræmi, som spreder virus til blandt andet huden (udslæt) og andre væv. Antistoffer kan forhindre denne spredning.

10

Virulensfaktorer/patogenese (Rubella)

Symptomerne skyldes ofte immunrespons (immunkomplekser -> udslæt og ledsmerter).
1. Erhvervet: Inhaleres og etablerer infektion i øvre luftveje (primær replikation). Herefter spredning til lymfeknuderne -> viræmi (kan her krydse placenta) -> målorganer (sekundær replikation) som hud og led og herefter ses der karakteristiske udslæt.

2. Kongenit: Smitte via placenta -> inficerer endotelceller i karrene i chorion -> cellerne løsning -> føres til forskellige organer -> infektion kan her føre til trombose og nekrose. Generelt fører det til hæmning af celledeling og differentiering + karskade.
Ifølge bogen:
Kan replikere i meget af fostrets væv, og cellerne kan ændres og kan give ophav til teratogene effekter.

11

Inkubationstid (Rubella)

2-3 uger

12

Kliniske sygdomme/symptomer (Rubella)

Erhvervet: De fleste vil have irriterede øjne med rødme. Hævede lymfeknuder, især på hoved og hals. Mindre hyppigt let feber, appetitløshed og rødme i øjne og svælg i ca. 1 uge før fremkost af udslæt.
Rødt udslæt -> små belgrøde pletter, begyndende i ansigt og breder sig til kroppen (forsvinder efter 3 dage). Hos børn kan det være asymptomatisk (50%), dette er sjældent hos voksne.

Kongenit: Smitte via placenta. HØHØ: Hjerne, øre, hjerte, øjne.
De mest almindelige manifestationer er grå stær, metal retardering, cardielle abnormaliteter og døvhed.

13

Diagnose (Rubella)

RT-PCR detektion af viral RNA. Kan isoleres i urin.

Diagnosen bekræftes ved en blodprøve, som sendes til et laboratorium til måling af IgG og IgM antistof. Er det ved ELISA? Rubella antistof detektion via ELISA. + Serologisk "fourfold IgG titer"

14

Behandling (Rubella)

Der findes ingen behandling for rubella.

15

Profylakse/forebyggelse (Rubella)

Vaccination (levende vaccine). Er i DK en del af børnevaccinationsprogrammet. (MFR). Er man desuden blevet inficeret og er denne infektion overstået, har man livslang immunitet.

Antistoffer -> Dannes efter viræmi -> begrænser viræmisk spredning. T-celle immunitet bekæmper virus. Immunitet er livslang. Maternale antistoffer forhindrer smitte til foster.