Creutzfeldt-Jakobs disease Flashcards Preview

Virus > Creutzfeldt-Jakobs disease > Flashcards

Flashcards in Creutzfeldt-Jakobs disease Deck (13)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Creuzfeldt-Jakobs disease)

Prioner

2

Hvad gør prioner?

Proteiner, som kan være infektiøse og laver konformatoriske ændringer frem for mutationer (skal lige tjekkes op på). Har altså ikke viruspartikel struktur eller et genom! Naturligt forekommende membran-proteiner i hjernen, - disse kan omdannes til patogenform (PrPsc) ved at foldes forkert og dermed blive resistente over for proteaser. Herefter kan de inducere forkert foldning af andre normale proteiner (PrPc).
Kædereaktion -> PrPSC møder PrPC -> inducerer forkert foldning af denne -> 2x PrPSC -> Disse møder nye PrPC -> osv.. Lineær PrPSC binder PrPC på celleoverfladen -> PrPC laver refoldning -> får PrPSC struktur, og kobler sig på den linære kæde -> denne kæde knækker = nye primere til prions.

3

Hvad er et prion

Et prion er det protein, som menes at overføre CJD fra organisme til organisme. Prion-proteinet (PrPSc) ligner et andet protein, som findes naturligt i hjernen (PrPc). Men forskellen er, at prion-proteinet ikke kan nedbrydes.
Hvis prion-proteinet trænger ind i hjernen, begynder personens normale protein også at omdannes til prion-proteiner, som aflejres i hjernen. Så bliver nervecellerne beskadiget, og i løbet af en årrække ødelægges hjernen.

PrPSC er toksisk og fælder ud i hjernen -> spongiform encephalopatier -> svampelignende med store vakuoler i neuronerne. -> Langsom neurodegenerativ sygdom = nedbrydning af hjernens neuroner pga. toksitiet.

4

Hvordan kan et normalt protein blive patogent helt generelt? (Creuzfeldt-Jakobs disease)

- Arvelige mutationer
- Smitte med prioner
- Sporadisk - uden kendt overførsel eller arveligt moment (mest hyppigt!)

5

Forekomst/epidemiologi (kogalskab)

BSE (Bovin spongiform encephalopati=kogalskab) findes hos kvæg især i England. Sygdommen har samme patologiske forandringer i CNS som CJD hos mennesker.

Smitte: Injektion, transplantion, forurenet medicinsk udstyr (fx hjerneelketroder), forurenet mad.
Hos mennesker er det meget sjældent, - en ud af en million får det om året.

6

Neurologiske karakteristika (Creuzfeldt-Jakobs disease)

- Spongiforme forandringer i hjernen - store vakuoler i neuroner og deres udløbere. Spongiform encephalopathy.
- Tab af neuroner
- Astrocytose
- Akkumulation af PrPSC
- Amyloid plaque dannelse + fibriller
- Proliferation og hypertrofi af astrocytter

7

Kliniske manifestationer (Creuzfeldt-Jakobs disease)

Viser sig som progressiv præ-senil demens i 50-55 års alderen. Ender fatalt efter 6-12 måneder med symptomer. Symptomerne er cerebellar dysfunktion. = ingen muskelkontrol, tremor, - koordinering -> død

Variant creuztfeldt-jakob disease:
- Smitte ved BSV fra kvæg til mennesker. Smitte forekommer ofte ved oralt indtag af kød (marv og nervevæv).
- Gennemsnitsalder for smitte er 28 år. Klinisk sygdom i ca. 14. måneder, - herefter DØD.
- Symptomer: psykiatriske og sensoriske symptomer, herefter ataksi, myoklonier og til sidst demens.
- Smitter via injektion, transplantation af kontamineret væv, kontakt med kontamineret medicinsk udstyr og føde.

8

Diagnose (Creuzfeldt-Jakobs disease)

- Stilles ofte klinisk af en erfaren neurolog
- Detektion af PrPSC ved immuncytokemi eller western-blot. -> Prionet skal være protease K resistent for at kunne detekteres.
- Obduktion af hjernen -> Amyloide plaques + spongiforme vakuoler.
-MR-scanning af hjernen

9

Behandling (Creuzfeldt-Jakobs disease)

Der findes ingen behandling og de fleste dør inden for et år.
Almindelig disinfektion er ikke nok. Forholdsregel: Kvæg skal være mindre end 5 år -> hermed nedsættes risikoen for store ophobninger af PePCR i musklerne.

10

Hvad er stabiliteten af prioner?

Er resistent:
- Varme (80 grader)
-Desinfektion (formaldehyd)
- Stråling (ultraviolet).
- Resistent over for mavesyre og proteaser

11

Hvad er patogenesen? (prioner)

PrPSC optages af neuroner og fagocytter, men kan ikke nedbrydes = -> koncentrationen af PrPSC stiger i hjernen -> giver ikke inflammatorisk respons.

Da den er resistent over for mavesyre og proteaser, kan den overføres til de peyerske plaques i tarmen og komme videre til hjernen -> enten via transport gennem neuroner eller via lymfe/blod. Den sidste mulighed er grunden til karantæne hos bloddonere, der har været i England i mere end 6 år mellem 1980-1996

12

Inkubationstid(JC disease)

30 år, men ved synlige symptomer, dør man i løbet af et år.

13

Andre prionsygdomme

Transmissible spongioforme encefalopatier, - opfatter følgende:
Creuzfeldt-Jakobs sygdom
Kuru (kannibalisme)
Gerstmann-Staussler-Scheinker (arvelig familiær form)
Fatal familial insomnia (FFI) (også arvelig)

Ingen inflammatorisk reaktion!