Hepatitis B Flashcards Preview

Virus > Hepatitis B > Flashcards

Flashcards in Hepatitis B Deck (18)
Loading flashcards...
1

Størrelse(hepatitis B)

Danes partikel: 42 nm (lille)

2

Nucleinsyre(hepatitis B)

dsDNA (cirkulær, delvist dobbeltstrenget DNA, - koder for revers transkriptase og replikere gennem et RNA-intermediat)

3

Form(hepatitis B)

Den infektiøse Dane particle
Den ikke-infektiøse spheriske HBsAg-indeholdende partikel (decoy)
Og den ikke infektiøse filamentøse HBsAg partikel (decoy)
Ydermere secerneres også HBeAg til serum.

4

Capsid?(hepatitis B)

Icosahedralt capsid dannet af hepatitis B core antigen (HBcAg). Omgivet af en membran (andet flashcard).

5

Envelope(hepatitis B)

Ja, som er relativt modstandsdygtigt. Kan bl.a. modstå lav pH, fyrsning og moderat varme.
Membranen indehonder tre former af glykoproteinet hepatitis B surface antigen (HBsAg), - nemlig L, M og S.

6

Stabilitet(hepatitis B)

HBV er udsædvanligt stabilt for et envelope virus. Kan modstå æter, lav pH, frysning og moderat opvarmning

7

Inddeling(hepatitis B)

8 subtyper (A-H).

8

Struktur(hepatitis B)

HBcAg -> Hepatitis B core antigen, som danner capsidet, der omgiver genomet.
HBsAG -> Hepatitis B surface antigen, som indgår i envelope. (3 glykoproteiner L, M, S).
HbsAg frigives til serum af inficerede personer,
HBeAg -> Ligner HBcAg, men bliver processeret anderledes af cellen, og bliver dermed primært udskilt til serum.

Virionet indeholder:
-DNA polymerase
-Proteinkinase
-HBsAg(overflade)
-HBcAg(rundt om kernen)

9

Epidemiologi/forekomst(hepatitis B)

1/3 personer i verdenen har været inficeret med HBV. De mange asymptomatiske kroniske bærere med virus i blodet og andre kropssekreter spreder virus. Stofmisbrugere er udsatte.

10

Smittekilder og smitteveje(hepatitis B)

Seksuel overførsel, via blod og blodprodukter, perinatalt (mor -> barn), kanyledeling, akupunktur, piercinger, tatoveringer og gennem meget tæt kontakt (sæd, vaginalsekreter -> sex og fødsel af barn). Desuden også gennem modermælk -> børn kan smittes under fødslen.

11

Replikation(hepatitis B)

HBV har tropisme for leveren. HBV replikerer gennem et RNA-intermediat og producerer og frigiver antigen decoy partikler -> HBsAG. Overlappende læserammer i HBV genomer mindsker antallet af mutationer.
Virus optages i hepatocytten via HBsAg -> Leverer genomet til nucleus -> Den partielle dobbeltstrengede DNA-streng bliver gjort komplet -> Transkription i kernen danner bl.a. en mRNA-streng, der er større end selve genomet -> mRNA strengen flyttes til cytoplasmaet og translateres til protein (HBc, HBe, polymerase) -> kerneproteiner samler sig rundt om mRNA-strengen og en negativ DNA streng syntetiseres af en revers transkriptase i kernen af capsidet (afbrydes af HBsAg som omringer nukleokapsidet og dermed indfanger genomet bestående af RNA/DNA cirkler med RNA af forskellige længder -> Fortsat nedbrydning af RNA giver det delviste dobbeltstrengede DNA)-> RNA'et degraderes mens den positive DNA streng syntetiseres -> Capsidkernen pakkes ind i envelope og frigives fra cellen ved exocytose således at cellen ikke dræbes. Frigives ikke ved lysis.

12

Virulensfaktorer/patogenese(hepatitis B)

HBV kan forårsage akut eller kronisk, symptomatisk eller asymptomatisk sygdom -> Afhænger af personens immunrespons på infektionen. Virus replikerer i lever efter 3 dage -> symptomer efter 45 dage -> Minimal cytopatisk effekt -> Langtidsinfektion -> Lever ødelæggelser og dermed forøget leverenzymer i blodet. Kopier af HBV integrerer sig i hepatocytten.

Celle-medieret immunitet og inflammation er ansvarlige for at skabe symptomerne og opløse HBV-infektionen ved at elimnerer inficerede hepatocytter. Epitoper fra HBc-antigenet er prominente T-celle antigener.

Et ikke-tilstrækkeligt T-celle respons -> Milde symptomer og kronisk hepatitis. Antistoffer mod HBc er uden effekt, mens antistoffer (vaccine) mod HBs kan forhindre infektion. Ved at forhindre viruslevering til leveren -> senere optræder store mængder HbsAg i serum som binder til antistofferne og dermed blokerer deres neutraliserende virkning -> hæmmer antistoffernes virkning på resolving af infektionen -> Danner immunkomplekser -> hypersensitivitetsreaktion type III -> Vasculitis, ledsmerter, udslæt og nyreødelæggelse.

13

Symptomer på akut infektion(hepatitis B)

Prodromal periode: Almen utilpashed, feber, madlede, kvalme, opkast, mavesmerter. Herefter kan akut leverskade ses pga. immunrelateret drab af hepatocytter -> icterus, lerfarvet fæces, mørkfarvet urin. (HBV infektion kan medføre dannelse af immunkomplekser mellem HBsAg og antistoffer -> type III hypersensitivitets reaktion -> Udslæt, polyartritis og glomerulonephritis)

14

Klinisk præsentation(hepatitis B)

Klinisk præsentation er mildrere i børn end i voksne som følge af det mindre udviklede immunsystem. Spædbørn udvikler dog ofte kronisk infektion (90%) pga. dårligt cellemedieret immunforsvar).
5-10% af inficerede ikke-spædbørn udvikler kronisk hepatitis hvoraf 1/3 har aktiv kronisk hepatitis, som fører til destruktion af leveren, som fører til cirrose, leversvigt eller PHC (primært hepatocellulært carcinom). 2/3 har et asymptomatisk forløb og forbliver bærere resten af livet. Særligt disse spreder virus. Disse er i risiko for en pludselig og intens infektion, hvis de bliver co-inficerede med HDV. 80% af PHC skyldes kronisk HBV-infektion. Skyldes integration af HBV genom i hepatocytter. Kan undgås ved vaccine. -> HBV inducerer PHC ved konstant leverreperation og cellevækst som respons på vævsødelæggelserne eller ved integrering i kromosomerne.
Latenstid= 9-35 år.

15

Hvor lang er inkubationstiden?(hepatitis B)

1-6 måneder

16

Diagnose?(hepatitis B)

Kliniske symptomer og detektion af leverenzymer i blodet. Serologien ved en HBV-infektion gør at man kan skelne mellem akut eller kronisk infektion. HBsAG og HBeAg secerneres til blodet under viral replikation og indikerer en aktiv infektion.
Antistoffer mod HBcAg indikerer en nuværende eller tidligere infektion med HBV. Ved kronisk ses først IgM antistofsvar og senere IgG antistofsvar mod HBcAg samt HBsAg i blodet.

Anti-Hbs / HBsAg - ses aldrig sammen. Under window-fasen ses kun IgM mod HBcAg, og så kan man håbe på, at Anti-HBs "vinder".
Man laver også en kvantitativ HBV-DNA test.

17

Behandling (inkl. antibiotika resistens)(hepatitis B)

Forskellige interferoner kan man behandle med (blandt andet pegyleret alfa-inteferon) -> hæmmer pakning af viralt DNA og øger ekspressionen af HBsAg -> Øget aktivering af immunrespons.
Hæmmere af revers transkriptase enzymet, uden at ramme alfa og beta-polymerase - ødelægger derfor ikke hepatocytterne. Eksempler: Lamivudine, entecavir, telbivudine eller tenofovir.
Der findes også nucleosidanaloger, - fx adefovir, dipivoxil og famciclovir.
Hepatitis B immunoglobin gives til en nyfødt inden for en uge, hvis moderen er HBsAg positiv samt vaccinere barnet tre gange.
Ikke nødvendigvis helbredelse, - men over i et inaktivt stadie.

18

Profylakse(hepatitis B)

Specifik immunisering: Vaccination.
Passiv: Gives kort efter formodet smitte og igen 4 uger efter.
Aktiv: Vaccination som profylakse. Består af overflade antigen (oprensning fra bæreres plasma) eller gesplejsning i gærceller. Gives ved 0, 1 og 6 måneder. Gives i DK kun til særligt udsatte og som rejseprofylakse. (rekombinant).
Foranstaltninger vedr- smittekilder og smitteveje: Undgå risikoadfærd! Sikker sex og undgå nålestik. Hådter blod som var det inficeret = handsker, kittel, beskyttelsesbriller, - kan inaktiveres ved 10% blegemiddel, - ellers ret resistent.