Akutmedicin - Ekstra Flashcards Preview

9. semester > Akutmedicin - Ekstra > Flashcards

Flashcards in Akutmedicin - Ekstra Deck (67):
1

Behandlingsalgoritme i Akutmodtagelsen?

Alle patienter i akutmodtagelsen triageres.
Røde og orange patienter -> bagvagt direkte!
Første step ved ALLE akut patienter er ABCDE gennemgang og stabilisering -> efterfølgende bagvagten.
Så snart man er usikker på behandling/udredning eller ikke føler sig tryk ved situationen, bør dagvagten kontaktes (som minimum for at give et godt råd) => brug ISBAR til overleveringen.

2

ISBAR?

ISBAR er den danske oversættelse og tilpasning af en amerikansk metode til sikker mundtlig kommunikation. Metoden anvender en fast, struktureret rækkefølge i forbindelse med mundtlig kommunikation om patienter. Derved skabes en højere grad af sikkerhed for, at alle relevante informationer inddrages i samtalen om patienten, og at kommunikationen er klar og konkret.

I: Identifikation af patient (og afsender, hvis tlf. kontakt)

S: Situation, Kort og præcis fremlæggelse af situationen

B: Baggrund, Den kliniske baggrund

A: Analyse, Afsenders tolkning af ovenstående

R: Rådgivning, Afsender giver eller beder om råd

3

Identifikation (ISBAR)?

Sig dit navn, din funktion og din gruppe/distrikt
Sig borgerens navn, kontaktårsag, cpr. nr

4

Situation (ISBAR)?

Jeg ringer fordi .... (beskriv)
Jeg har observeret (BT, puls, tp., vejrtrækning, mentale tilstand).

5

Baggrund (ISBAR)?

Kort præsentation af patientens situation
(tiltag indtil nu, sygdomshistorie).

6

Analyse (ISBAR)?

Jeg er usikker på, hvad problemet er...
Jeg mener, at problemet er... (beskriv)
Patientens situation er ændret. Vi må gøre noget.

7

Råd (ISBAR)?

Hvad forslår du videre ift. udredning/behandling?
Vil du komme og assistere med den videre behandling?
Skal jeg kontakte andre?
Kan jeg klare det selv og kontakte dig, hvis jeg får problemer?

8

Tiltag inden ABCDE-gennemgangen?

Lav løbende eller tidlig anamnese for følgende punkter:
1) Allergier
2) Medicin
3) Aktuelle sygdomme.

9

Grundprincipperne ved ABCDE?

Simpelt princip som giver struktur og overblik i en stresset situation. Følger simple algoritmer:
1) Altid start med A => så B => så C => så D => og så E.
2) Er der INTET A-problem fortsættes til B. Hvis der ER et A problem, opstartes relevant behandling her INDEN man går videre til B.
Så snart al relevant behandling til A er iværksat fortsættes til B osv.
3) Når ABC behandling er iværksat, bør man revurdere effekten på ABC (nye værdier ofte)
4) Bliver man I tvivl eller har man været både ABCDE igennem, starter man forfra med A og kontakter evt. bagvagt, hvis man er i tvivl!

10

Airways?

A: Er der frie, potentielt truede, truede eller ikke frie luftveje. Kan patienten tale er der frie luftveje. Ved potentielt truet (fx hæs pt. eller bevidstløs med snorken) prøv først basalhåndgreb (hoved tilbage og kæbeløft => trækker tungen fremad). Alternativt nasal
eller oral airway (obs. på aspiration) => kontakt anæstesi!

11

Breathing?

B: RF (høj/lav), SAT (<94%?), St. P. (bilyde, vejrtrækning begge sider). Giv Ilt (kan ikke skade i den akutte situation)! 15 L/min på maske med reservoir.

12

Circulation?

C: Puls, Blodtryk, kapilærrespons (<2s?), hud (varm, tør, fugtig, kold?), anlæg 2 store venflons ved behov, vurdering af væske, behov for medicin?

13

Disabillity?

D: BS ("DON'T EVER FORGET GLUCOSE", neurologisk status (GCS, AVPU), pupiller, nakke-rygstivhed.

14

Exposure?

E: AFKLÆD patient og fjern dynen HELT (fødder og underben SKAL kunne ses). Man har kun undersøgt det man kan se! Gennemgå hud, sår, forbindinger og fremmedlegmer osv.
Temperatur.

15

Grundlæggende principper ifht. Iltbehandling?

Som udgangspunkt opstartes den akutte patient altid i 15L ilt på maske m. reservoir.
På sigt udtørrer det luftveje med for meget ilt => derfor kan overgås til lumholt (blanding
af atm. ilt og ren ilt samt fugtning af luften).
Følgende algoritme bør huske, hvortil mindste acceptable iltniveau bør tilstræbes:
21% ilt: Atm. luft
40% ilt: Næsebrille
60% ilt: Maske UDEN reservoir
80% ilt: Maske MED reservoir
100% ilt: Intubation

16

Definition af TOKS?

TOKS - tidlig opsporing af kritisk sygdom:
En risikovurdering af akutte patienter udført af sygeplejersker på baggrund af: RF (norm. 12-16), SAT (norm. > 94 %), puls (< 90), Systolisk BT (<100)GCS/AVPU (ved hovedtraume), Temp., Diurese.
Alle punkter giver 0-3 point enter over eller under normalværdier.

17

Ved hvilke værdier skal man handle på TOKS?

TOKS < 3: Revurderes af sygepl.
TOKS > 3 => læge tilkaldes.
TOKS > 5 => bagvagt tilkaldes

18

Spørgsmål til at vurdere patientens habituelle adfærd?

Virker patienten delirøs eller psykotisk?
Spørg ALTID patientens pårørende, om de oplever patienten som habituel, hvis patienten virker lidt påfaldende, men vurder om oplysningerne er "biased".
Overvej ALTID differentialdiagnoser!

19

GCS beskrivelse?

Glascow Coma Score (GCS 3-15):
Husk at det er udformet som en score til traumepatienter. Er en samlet indikator for CNS-
funktionen. Des lavere score des større CNS påvirkning/skade.
GCS<9 vurdér og overvej intubation (kontakt anæstesi):
Op til 4 point for øjenåbning
Op til 5 point for verbalt
Op til 6 point for motorisk funktion

20

AVPU definition?

AVPU (Alert, Voice responsive, Pain responsive, unresponsive) et godt og simpelt redskab til bevidsthedsvurdering af patienter.
Ved P og U -> bagvagt kontaktes!

21

Åndenød og brystsmerter, differentialdiagnoser?

AKS, Lungeemboli, Aorta dissektion, aneurisme, hjertetamponade, Trykpneumothorax,
perforeret ulcus/varicer, KOL excercabation, Fremmedlegeme, Iskæmiske hjertesygdom,
Lungeødem, Astma, Epiglotit, pseudocroup, angst m.v.
MANGE FLERE => alt med hjerte, påvirkning af lunger osv.

22

Anafylaktisk shock, behandling?

0,5 mg adrenalin!

23

Hjertestop, indledende behandling?

HLR
1,0 mg adrenalin
Huskeregel: 0,5 mg til de halvdøde og 1,0 mg til det heldøde.

24

Shock, definition?

Lavt blodtryk (<90) gennem 4 timer, der ikke responderer på væske og vasopressor.

25

Behandling af forgiftninger med specifikke modgifte?

Benzodiazepiner => Flumezanil 0,3mg => titrer op til effekt.
Opioider => Naloxon
Parecetamol => N-acetylkolin (NAC-drop)
Antidiabetika (insulin) => Glukose

26

Faresignaler ved mistanke om apopleksi?

Viser sig ofte med lateraliserede neurologiske udfald.
Obs hvornår symptomer opstår jf. trombolysekriterier (<4 timer)
Fuldstændig bevidstløs => Påvirkning af hele hjernen (prop i hjernestamme, stor blødning der trykker/forskyder hjernen).

27

Trombolyse indikationer?

Alder over 18 år, mistanke om apopleksi (neurologiske udfald, hovedpine), set rask for < 4,5 timer siden, selvhjulpen inden slagtilfældet, svære symptomer.
Ring altid til trombolysevagten => de vejleder.

28

Handlinger ved akut opstået hypertension?

Skan hjerne obs forhøjet intrakranielt tryk.
EKG
Som udgangspunkt ALTID VENT med at give blodtrykssænkende i FAM, før der er overblik.

29

Handlinger ved mistanke om lungeemboli (LE)?

Diagnose: A-gas (både lav pCO2 (hyperventilation) og lav pO2 (nedsat lungekapacitet), laktat kan være forhøjet pga. hypoxi), Spiral-CT, D-dimer (høj NEGATIV prædiktiv værdi). Iltbelastningsstest (udsætter patienten for 10 L ilt, og ser på om SAT fortsat er lav efter behandling).
Behandling: Morfin, Heparin og Ilt.
Ufraktioneret heparin til de ustabile
LMWH til de stabile

30

STEMI, symptomer og behandling?

STEMI (ST-elevation myokardie infarkt)
Symptomer: Brystsmerter, åndenød, udstråling arm/hals
Diagnose: ST-elevation, høje koronarmarkører (CKMB, proBNP og Troponin)
Behandling: Akut PCI

31

NON-STEMI, symptomer og behandling?

NSTEMI (non ST-elevation myokardie infarkt)
1) Symptomer: Brystsmerter, åndenød, udstråling arm/hals
2) Diagnose: EKG i.a., evt. ST-depression, negativ t-tak, høje koronarmarkører (CKMB, proBNP og Troponin)
Behandling: Subakut PCI (42t) + Brilque/Ticagrelor + Arixtra/Fondaparinux.

32

Ustabil Angina Pectoris (UAP), symptomer og behandling?

Ustabil Angina Pectoris (UAP)
1) Symptomer: brystsmerter som ikke viger for hvile.
2) Diagnose: EKG i.a., koronarmarkør i.a.
Behandling for AKS: Følger huskereglen MONA(C)
M: Morfin 2,5mg => titrer op til smertedækket
O: Oxygen (15L ilt på maske med reservoir)
N: Nitroglycerin (sublingualt)
A: Acetylsalicylsyre (ASA - Hjertemagnyl)
C: Kontakt Cardiolog!
Ved lungeødem => Furix (Furosamid)

33

Hvilke tilstande er kendetegnet ved AKS?

STEMI, NON-STEMI og Ustabil Angina Pectoris (UAP),

34

Lungeødem, symptomer og behandling?

Ved fund af lungeødem behandles ligeledes med MONA!
Typisk høres krepititioner og astma bronchiale ved st.p. (væske udløser reaktion).

35

Huskeregler til identifikation af kredsløbsproblemer?

Kredsløbsproblematik:
Inddeles i PMR - P: Pumpen (hjertet), Modstand (arterioler og venoler) og Rørsystemet
(store kar).
Ift pumpen benyttes huskereglen, at et hjerte skal være VAKS:
Volumen (Preload)
Afterload
Kontraktilitet
Sinusrytme
Ved arytmier kan behandles med cordarone, DC-stød og pacemaker
OBS: DC-støder kan anvendes som extern pace-maker til en intern kan anlægges.

36

6:12 princippet ved transfusioner?

6-12 princippet, dvs. at der efter 6 transfusioner af erytrocytter suppleres med FFP og efter 12 transfusioner af erytrocytter samt seks transfusioner af FFP suppleres med trombocytter.

37

Transfusionsgrænser, vejledende?

Transfusionsgrænser (blod):
Hgb<5,6 ved AKS
Hgb<5,0 ved kronisk hjertesygdom (fx Iskæmisk Hjerte Sygdom)
Hgb<4,3 for raske
Standart til ukontrollabel blødning er forholdet 3:3:1 (3erytrocytter: 3Friskfrossen plasma: 1trombocytter). Ved kontrollabel blødning eller anden blodmangel benyttes 6:12 reglen.

38

Akut abdomen, symptomer og behandling?

Akutte mavesmerter, lavt blodtryk, blødning i GI og stor tørst => Ophæng i.v. væske, blodpakke og tilkald kirurger.
OBS: Ved mistanke om kirurgiske problemstillinger, må patienterne ikke få p.o. væske ift.
faste ved evt. operation. Heller ikke selvom de er MEGET tørstige!

39

Hydreringsstatus?

Vurdering: Slimhinder, hudturgor (brystkasse), hudfarve, hudtemperatur, BT, Puls, RF,
urinmængde, ødemer, lunge(ødemer), ascites.
Monitorering: Vægt er vigtigste parameter! Timediurese, væske-vandladningsskema,
væsketal (Na, K, creatinin, Håb, eGFR, Albumin, Mg, Ca, Urat, laktat), Almen tilstand,
vitalparametre (fra vurdering). Kontroller løbende med vægt!!
Behandling: Som regel altid NaCl væske initielt! Ved væskedeficit må der højest korrigeres
med 1L/døgn. Dvs. patienten skal have basalbehov dækket + 1L ved deficit. En del af
denne må/skal indhentes peroralt.

40

Beregninger af væsketab?

Mængden vurderes ud fra patientens basalbehov, aktuelt deficit, type af tab (væske, elektrolyttter, blod?), øvrige faktorer (rumtemperatur, feber osv.). Grundregel: Erstat det der er tabt.
Basalbehov:
Perspiration (hud, luftveje) 700mL
Urin 1000mL
Fæces 300 mL
I alt (<70kg): 2000mL
I alt (>70kg): 3000mL

41

Væsketerapi i tilfælde med feber?

Feber:
Som en del af basalbehovet medregnes 0,5-1,0L/grad feber/døgn
KNAG (kalium, Na, Glukose) dækker det basale behov. OBS akut forløb NaCl => mål K+,
så KNAG ikke inducerer hyperkaliæmi og potentielt hjertestop.

42

Vurdering/test af væske-deficit?

Ved tvivl om væske-deficit => prøv med bolus (500mL over 15 min) og vurder effekt.
Tip: Hvis Puls er højere end systolisk blodtryk er der et C-problem!
Hæmatokrit kan være en idé ift. vurdering af blodets viskositet og risiko for tromber.

43

Antibiotika generelt i akutmodtagelsen?

Forsøg altid at give det mest smalspektrede ift. situationen.
Opstart ALTID antibiotika ved indikation => ikke vent for at finde ud af hvilket. Konferer efterfølgende med bagvagt => skifter hvis nødvendigt!!
Følg antibiotikavejledningen alt efter hvilket organsystem, der er i fokus.
Tazocin (piperacillin og tazobactam): Mest bredspektrede vi har => anvend til sepsis uden fokus => skift ved fokus.

44

Pneumoni og vurdering af CURB-65?

Pneumoni
Benyt evt. CURB-65
C: Confusion
U: Urea (P-Carbamid) > 7mM
R: Respiration > 30/minut
B: Blodtryk <90mmHg systolisk eller <60mmHg diastolisk
65: Patient > 65 år
Hver kategori giver op til 1 point.
0-1 point => mild, mortalitet <3% => Almen praksis/ambulant
2 point => Moderat, mortalitet 5-13% => Oftest hospital
3-5 point => Svær, mortalitet 15-40% => Hospital (4-5point overvej intensiv)

45

Kussmauls respiration?

Dyb, hurtig og frekvens vejrtrækning. Ses fx ved ketoacidose, Slagtilfælde (apoplexi), hjertefejl

46

Cheyne-Stokes respiration?

Regelmæssig frekvens, først stigende så faldende dybde efterfulgt af apnøperiode. Ses fx ved Traume, hjerneskade, hjernetumor.

47

Lumbalpunktur, antal glas og kontraindikationer?

Overvej altid hvad man skal bruge det til => sørg for at få rette mængde materiale
20 dråber = 1mL.
1-2 mL pr. glas.
Som regel 4-5 glas.
Kontraindikation: Forhøjet intrakranielt tryk, bevidstløs uden årsag => CT-C, blødningsforstyrrelser (høj INR).

48

Krampeanfald, handlinger?

Bevidsthedssløring efter krampeanfald => Kaldes “postiktal” => Kan vare op til 48 timer.
Behandling: Ilt på tidligt i forløbet + anlæg hurtigt venflons => Så der kan gives stesolid ved ny krampe
Hvis ABC-ustabil => kontakt dagvagt
Ny krampe => I.v. 10 mg stesolid (evt. 10mg rektalt) => Ingen umiddelbar effekt => gentag og kontakt bagvagten.
Ved krampe >5min => Status epileptikus!! => Ring til anæstesi.

49

Årsager til krampeanfald?

Intrakranielt: Infektioner, epilepsi, apopleksi (traume?), tumor m.v.
Ekstrakranielt: Metabolisk årsag (hypoglykæmi, -Mg, -Ca), Forgiftining (medicin, alkohol), abstinenser
Hypoglykæmi <3mmol + alkoholiker => Først Tiamin => så glukose (øger optaget)
Enhver krampe udløser 24 timers observation med udredning (fx EEG). => Hvis ingen nye kramper => Udskrivelse
OBS: Kørselsforbud i 6 måneder efter alle krampeanfald! Kontakt politi hvis de ses køre fra hospitalet.
Rektal stesolid udleveres KUN hvis patienten er meget utryg ved at gå hjem uden.

50

Diabetes og hypoglykæmi?

Graden af hypoglykæmi vurderes ud fra symptomerne
Mild: Mærkes af patienten selv, som korrigerer med fx p.o. druesukker
Moderat: Symptomer som kræver hjælpe fra fx pårørende (1mg glucagon), da patienten bliver for forvirret til selv at kunne håndtere det.
Svær: Insulinshock! Patienten bliver bevidstløs (pårørende giver glucagon). På hospitalet gives kun i.v. glukose (IKKE glucagon).

51

Whipples triade?

Metode til at diagnosticere hypoglykæmi:
1) Patienten har symptomer på hypoglykæmi (kvalme, hovedpine, sveder, træthed, svimmel)
2) Verificeret blodsukker <2,5mmol, samt forhøjet insulin-, C-peptid- og proinsulinniveau.
3) Symptomerne på hypoglykæmi forsvinder ved glukose indgift.

52

Diabetisk ketoacidose?

Altid T1 DM!
BS høj, lav pH, Ketonstoffer i blodet ved fingerpriktest (måles: hydroxybutyrat).
Differentialdiagnoser (ketoacidose): ASA-forgiftning (meget høj laktat!), Nyresygdom.
Behandling: Insulin (vigtigst!), væske, kalium (ofte falsk forhøjet).
Baggrund: Patienten med acidose har oftest falsk forhøjet kalium => Skyldes H+/K+ pumpen, der sender brintioner ind i cellen og Kalium ud i blodet.
Når glukosen nærmer sig normalområdet, skal der gives glukose i drop også.
Der skal være et overlap fra i.v. insulin til i.c. ved endt ketoacidose regime.
Når den akutte behandling er ovre => Find årsagen!!
Årsager: Næsten alle sygdomme kan udløse ketoacidose-tilfælde hos T1 diabetikere.
Appendicit, pancreatit (alle infektioner), fysisk stress osv.
Er der tale om tilfælde med debut at T1 DM er patienten ofte mere derangeret.

53

Behandling af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og excacerbationer i akutmodtagelsen?

Følg almindelig ABCDE.
OBS: KOL-patienter har et hypoxisk drive (dvs. vejrtrækningen styres for 10 % af ilttensionen modsat andre).
Behandling:
- Ilt (15L/min) på maske med reservoir => Følg med a-gas hver 2. time ved svære tilfælde.
- B2-agonist inhalation (Salbutamol, evt. med antikolinergika - ipramol eller Ventoline)
- Steroid i.v. 40-80mg akut => 20-25mg dagligt de næste 3 døgn
- Antibiotika => Cefuroxim 1,5g x 3
Ved ophobning af O2, men fortsat også ophobet CO2, så overvejes Lomholt eller NIV, for at udlufte stabilisere blodgasserne uden at risikere KOL-relateret respirationsstop.

54

Delirium?

Kan udløses (særligt hos ældre) af sepsis, polyfarmaci, forgiftning.
Behandling: Ved Sepsis (ukendt infektionsfokus og SIRS) => Tazocin.
Væske, TOKS initialt hvert 15. min => derefter 3gange/døgn.
Tag alle prøver fra for FOKUSJAGT inden eller løbende med opstart af antibiotika.
Urosepsis => Tazocin 1 døgn (IKKE selexid)
Ved delirium ordineres fast vagt.

55

Systemic Inflammatoric Response Syndrome (SIRS)?

Generelt ved feber => Tjek SIRS
Systemic Inflammatoric Response Syndrome (SIRS):
• Temperatur >38°C eller <36°C
• Hjertefrekvens >90/minut
• Respirationsfrekvens >20/min eller PaCO2<4,3 kPa
•Leukocytter >12 x 109/l eller <4 x 109/l eller > 10 % umodne (stavformede) celler.

56

qSOFA-kriterier?

quick-SOFA (qSOFA)-kriterier kan anvendes i almen praksis:
•Ændret mentalstatus: Glasgov Coma Score < 15 (1 point)
•Systolisk blodtryk ≤ 100 mmHg (1 point)
•Respirationsfrekvens ≥ 22/minut (1 point)

57

Sepsis-vurdering på akutafdelingen?

Gennemgå SIRS eller qSOFA -> følg guidelines
Undersøg tegn på organsvigt => Septisk shock.
Følg antibiotikavejledning (ukendt fokus -> tazocin) + giv væske (1000 mL krystalloid 30 ml/kg pr. time)

58

Rhinorhe?

Klar væske (cerebrospinal væske) fra næsen. Typisk fund ved basis cranii fraktur.

59

Urinsyregigt, akut behandling?

Urtikarielt udslet og meget hyppigt artrit i grundled af storetåen. Behandles med Allopurinol + smertestillende. Blodprøve for S-urat.

60

Nekrotiserende fascitis, akut behandling?

Skyldes Grp. A streptokokker eller stafylococcus pyogenes. Fjern dødt væv + antibiotika.

61

Traumekald, handlemønstre?

Der er udarbejdet traumemeldeliste med pointscore. Hvis patienten har været i et uheld og udløser 2 point eller mere, kaldes der traume kald. Det medfører at
patienten ankommer direkte til traumestue, hvor ortopædkirurger, anæstesiologer, radiologer, sekretærer, sygeplejesker m.v. står klar til at modtage patienten.

62

Sutur-procedurer i akutmodtagelsen?

Ethilon = non-resorberbar sutur til huden
Man må altid suturers et sår (dog husk at vask det grundigt først)
Antibiotika hvis: Pus, dyrebid, åbent til knogle.
Sting fjernes: efter 5-7 dage i ansigtet og 10-14 dage på resten af kroppen.
Hjørne sutur anvendes til sår med Z- eller V-konfiguration.
Fortløbende sutur benyttes kun til helt lige sår => dvs. primært operationssår.

63

Røntgen, guide for gennemgang?

Husk altid anatomi og systematik
1) Tjek patientidentifikation
2) Tjek tidspunkt for undersøgelsen
3) Er kvaliteten af billedet god nok? Er alt med som du gerne vil undersøge?
4) Systematisk gennemgang. Følg knoglekanter og sammenlign med modsatte side.
=> Cortex/linje der starter/slutter i ingenting = fraktur!

64

Pleuradræn, indikationer for akut anlæggelse?

Anvendes ved pneumothorax (over 4cm) og hæmothorax.

65

Smertebehandling, generelle vejledninger i akutmodtagelsen?

Altid paracetamol som bund.
Mange ældre siger, at det ikke virker. De skal have det alligevel. Argument: Ved paracetamol behandling, kan man reducere dosis af anden smertestillende.
Dette er en fordel da de stærkere analgetika også har FLERE bivirkninger.
Paracetamol behandling nedsætter altså mængden og graden af bivirkninger.
Tradolan er aldrig førstevalg!
PAS PÅ NSAID TIL 65år+!

66

Medicin til ældre, vigtige overvejelser?

Centyl => Hyppig årsag til hyponatriæmi
Som udgangspunkt skal patienter aldrig have dobbelt blodfortyndende behandling. Kig derfor altid medicinliste igennem for dobbelt præparater og overvej indikationen => seponer!
Unikalk hæmmer optagelse af mange andre stoffer (fx eltroxin) => Denne effekt undgås ved at unikalken tages på et tidspunkt på dagen, hvor der ikke indtages andet medicin.

67

Geriatri i akutmodtagelsen, karakteristika og vigtigt overvejelser?

Vurderes ikke ud fra kronologisk alder, men biologisk alder.
Præget af multimorbiditet, polyfarmaci, aldersforandring, nedsat modstandskraft (frailty) -> vælter hurtigere end unge patienter.
Nyrefunktion halveres fra 20 til 80 år
Muskelmasse halves fra 30 til 80 år
Leverfunktionen er mere eller mindre uændret gennem livet.
Lunger mere stive => udtrættes hurtigere ved respirationsproblemer.
Hjerte bliver mere stift => får hurtigere hjertesvigt.
Causa socialis = udtryk for funktionstab. Tab af evne til selv at gå på toilet er hyppigste årsag til plejehjem.
Generelt har de FÅ symptomer (fx faldtendens), men kan have MANGE årsager (polyfarmaci, ortostatisk hypotension, svimmelhed, elektrolytforstyrrelse m.v.).
Kom omkring HELE patienten!