Intro - EKG Flashcards Preview

9. semester > Intro - EKG > Flashcards

Flashcards in Intro - EKG Deck (19):
1

Akut behandling af STEMI?

Ballonudviddelse.

2

Akut behandling af ventrikelflimmer?

Stød ind i stødbar rytme.

3

EKG-algoritme?

Rytme, frekvens, P-takker, PR, QRS-kompleks, ST-segment, T-takker, QT-interval.

4

Højresidigt grenblok?

Klassisk M-konfiguration i QRS. Manglende udbredelse af impuls i den højre gren af septum. Ikke altid patologisk.

5

Kendetegn ved ST-elevation?

Ses ved total/transmural iskæmi.

6

Kendetegn ved ST-depression?

Typisk et delvist/endokardielt/subkardielt infarkt.

7

Tegn på bagvægsinfarkter?

Ses ofte i følgende afledninger: II, III AVF ST-elevationer

8

Tegn på forvægsinfarkter?

Ses ofte i følgende afledninger: V1-V3 ST-elevationer.

9

Supraventrikulære tarkykardier?

Frekvens over 190. Smalle QRS-komplekser. Ofte ufarligt, men patienter kan være meget urolige. Kan afvente behandling.

10

Ventrikeltarkykardi?

Bredde QRS-komplekser. Skal behandles hurtigt.

11

AVNRT (AV-nodal reentry tarkykardi)?

Ingen P-takker eller tidlig P-tak efter QRS.

12

AVRT?

Små QRS-komplekser evt. negative i V1 og III.

13

Atrieflimmer kendetegn?

Uregelmæssig elektrisk udslag med små bølgende frekvenser inden et QRS.

14

Atrieflagren kendetegn?

Mere regelmæssig. Små "bakke-lignende" konfigurationer gentagne gange før hvert QRS.

15

Wolf-Parkinsson White?

Delta-takker før QRS. Ofte negative T-takker.

16

Hyppigste årsager til VT?

Strukturel hjertesygdom, AMI, muskelhypertrofi. Disse arytmier skal altid stødes/konverteres.

17

SOL-pacing?

Transdermal pacing som bruges i akutte tilfælde med AV-blok. Den langsigtede behandling er permanent pacemaker.

18

Tarky-brady syndrom?

Vekslende tarkykardi efterfulgt at bradykardi. Permanent behandling er pacemaker, men behøver ikke at gøres akut.

19

Torsades de pointes?

Polymorf arytmi. Forlænget QT-interval. Langsom forlængelse efterfulgt af noget lignede VF, der ofte finder tilbage i normal rytme. . Kan fremkaldes at bl.a. Sotalol, antidepressiva.