Stringlearning - hjertemedicin Flashcards Preview

9. semester > Stringlearning - hjertemedicin > Flashcards

Flashcards in Stringlearning - hjertemedicin Deck (32):
1

Typiske fund ved St. c. for aortastenose?

St. c: regelmæssig hjerteaktion. Mislyden er ru og systolisk med maksimum over 1. aortasted (højre intercostalrum 2) og udstråling til begge karotider. 2. hjertelyd er svækket, evt. helt udslettet.

2

Ved fortsat manglende respons på AB-behandling af aortaklapsendokardit, hvilken behandling bør da overvejes?

Operation med aortaklapssubstitution.

3

Hvad betyder paroxystisk?

Anfaldsvist.
Det bruges ofte om atrieflimmer, som kan komme og gå.

4

Hvordan bør man håndtere en nyopdaget systolisk mislyd uden symptomer?

Disse patienter skal henvises til kardiologisk afdeling for udredning inden for få dage.

5

Symptomer på papillærmuskelruptur?

Ekkokardiografi den efterfølgende dag viser ejection fraktion på 55%, let hypokinesi lateralt. På den 3. indlæggelsesdag bliver patienten pludselig svært dyspnoeisk. Der er fortsat sinus rytme men frekvensen er steget fra 62 til 103. Patienten har svært ved at ligge ned. BT 98/80. Respirations frekvens 22/minut. Let læbecyanose. Hjerte stetoskopi: holostolisk mellemfrekvent styrke 3/6 mislyd over hele præcordiet, nok højest over apex . Lungestetoskopi: krepitation nedad til på begge lungebagflader.

6

Typisk præsentation af myokarditis?

Anamnese med infektionssygdom med feber og eleverede leukocytter (uger til måneder inden myokarditis præsentation).
Koronarmarkører er ofte eleverede i flere dage, modsat ved AMI.
Sygdommen kan være udløst af toksiner, autoimmun sygdom og infektioner (CMV, Cocksackie, Borrelia og HIV)

7

Hvilken type af statin har vist bedst effekt?

Atorvastatin har i kliniske forsøg vist sig at være mere effektiv end Simvastatin.

8

Hvad er det anbefalede niveau for INR hos personer, der har fået mekanisk aortaklap?

AK-behandling der giver en INR på mellem 2,0-3,0.

9

Hvad er et amaurosis fugax tilfælde?

Kortvarigt, forbigående synstab (amaurosis fugax) kan skyldes embolisk karsygdom.
Årsagerne deles typisk op i 5: embolisk, hæmodynamisk, okulær, neurologisk og idiopatisk.
Generelt er patogenesen ateromatøs sygdom i carotiderne eller oftalmiske arterie, vasospasme, optiske neuropatier, gigcellearteritis, glaukom med vinkellukning, forhøjet intrakranielt tryk, orbital kompressionssygdom eller hyperkoagulerbarhed.

10

Hvilken graft til CABG har den mindste risiko til at forkalke efter operationen?

LIMA (Left internal mammarian artery). Denne har en 90 % chance for at holde sig åben 5 år efter operation.

11

Klinisk præsentation ved papillærmuskelruptur?

Takykardi. Ortopnø. BT 105/80. Øget espirations frekvens. Temperatur 37.9. Cyanose.
Hjerte stetoskopi: holostolisk mellemfrekvent styrke 4/6 mislyd over hele præcordiet, maximum over apex med udstråling til venstre axil. Lungestetoskopi: krepitation bilateralt nedad til på begge lungebagflader.

12

Hvad er den typiske patienthistorie ved postoperativ atrieflimmer?

Patienter der har fået foretaget CAGB har øget risiko. Typisk ses symptomer et par dage efter operation. De findes utilpasse med hjertebanken, svimmelhed, kvalme.

13

Typisk behandling ved patienter med mitralinsufficiens med dyspnø og AFLI?

Rtg. thorax, i.v. Furix 40 mg, p.n. Furix 40 mg, Selozok 50 mg x 1 dgl., opstart i Fragminbehandling efter vægt.

14

Hvad er normal diameter på venstre ventrikel på ekkokardiografi?

Normalt under 55 mm.

15

Patologisk returgradient over trikuspidalklappen?

Over 40 mmHg er patologisk. Det ses ofte ved pga. hypertrofi af højre ventrikel ved pulmonal hypertension .

16

Fakta om myksomer i hjertet?

Den hyppigst forekommende primære tumor i hjertet.
Symptomer: dyspnø, synkoper, palpitationer og arteriel emboli evt. med TCI.
Behandling: operativ extirpation.

17

Fasikelblok/hemiblok på EKG?

Forekommer i kombination med grenblok. Ses ofte som mere breddeøgede QRS-komplekser, end ved et ordinært grenblok. Forekommer kun i venstre hjertedel, da ledningssystemet har to fasikler modsat højre, der kun har én. Opdeles i venstre anterior/posteriort fasikelblok. Det hyppigste er venstre anterior fasikelblok, særligt hos ældre mennesker.

18

Behandling ved TEE verificeret trombe i venstre ventrikel?

Fragmin (Heparin) 7.500 IE x 2, subkutant + Marevan (Warfarin).

19

Pulsus paradoxus?

Reduceret systolisk blodtryk på >10 mmHg under inspiration. Dette ses især ved hjertetamponade.

20

En 75-årig kvinde har haft AMI for 2 uger siden blev PCI behandlet med stent.
Hun har hypertension og paroksystisk atrieflimren.
Blodprøverne viser bl.a.:
P-Hæmoglobin 8,1 mmol/l
P-Kreatinin 62 mmol/l
Førstevalgsbehandling til for AK?

ASA 75 mg x 1 (livslangt), Clopidogrel 75 mg x 1 , Xarelto 15 mg x 1 (20 mg x 1, hvis patienten er yngre og uden blødningsrisiko)

21

Hvornår er det særligt vigtigt at lave ekkokardiografi ved nyopstået AFLI?

Hvis man overvejer at bruge betablokkere til frekvensregulering af AFLI med hurtig ventrikelaktion, skal man sikre sig at VVEF er normal inden opstart. Ved nedsat EF er betablokkere kontraindiceret.

22

Førstevalg af behandling af 78-årig med KOL, svær aortastenose og 3-kar sygdom?

PCI af LAD, RCA samt aortaklapssubstitution med stentklap igennem a. femoralis.

23

Opfølgning på patienter med recidiverende velkendt AFLI, i AK-behandling og antihypertensiva?

Holter og efterfølgende vurdering om der behov for frekvensregulerende behandling. Særligt hos patienter med paroksystisk AFLI, syg sinus syndrom og vurdering af frekvensregulerende medicin.

24

Behandling af tromber i VV efter et AMI?

7.500 IE Fragmin/Heparin og desuden Marevan/warfarin.

25

Behandling af patienter med angina pectoris og 70%-stenose på en stor obtutus marginalis og fraktionær flow reserve er 0,83?

Forsøger først med medicinsk behandling (statiner, ASA og angina behandling med NO-præparater). Hvis ikke dette har effekt vil man indsætte en medicinafgivende stent vha. PCI.

26

Hvilke patientgrupper bør have antibiotikaprofylakse for infektiøs endokarditis?

Patienter med tidligere infektiøs endokarditis, patienter med fremmedlegemer i hjertet og patienter med visse medfødte hjertefejl efter korrigerende operation.

27

Hvad er den vigtigste faktor for prognosen ved akut lungeemboli?

Graden af højre ventrikel dysfunktion.

28

Hvilken anatomisk struktur er det mest usandsynligt at skade ved mitralklapssubsstitution?

Højre koronararterie.

29

Hvor mange rammes af postoperativ atrieflimren?

25-40 % af patienter, der gennemgår hjerteoperation med eller uden anvendelse af hjertelungemaskine får postoperativ atrieflimren.

30

Normal EF?

Mellem 50 og 75 %

31

Hvad er anbefalet som minimum medicinsk behandling efter CABG?

Statin, ASA og betablokker.

32

Hypotension ved ”sen hjertetamponade” (perikardie-effusion) efter hjertekirurgi ledsages ofte af?

Takykardi og oligouri.