Hjerteinsufficiens - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Hjerteinsufficiens - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Hjerteinsufficiens - forelæsning Deck (30):
1

Hyppigste årsager til hjerteinsufficiens?

AMI, kardiomyopatierne (hypertrofisk, restriktivt og dilateret), hypertension og infektioner.

2

Andre faktorer der kan give hjerteinsufficens?

Antiarytmika:
Thyrotoksikose: samtidig behandling med Cordarone kan give forværring af hjertesvigt.
Perikardie: Eksudat, perikardit (ses ofte med "hængekøjer" i ST-segmenterne.

3

Patofysiologien?

Myokardieskade, hypotension, baroreceptor aktivering, neurohormonel aktivering, lav udskillelse af vand og salt og vasokonstriktion -> øget pre- og afterload.
Det giver til sidst en ond cirkel, hvor hjertet altså arbejder for hårdt, hvorved risiko for yderligere skade på hjertet øges.

4

Vasokonstriktion og natrium retention?

RAAS, endothelin,

5

Overlevelsen ved hjertesvigt?

NYHA II-III har en 1 års mortalitet på 15-20 %
Ved kardiogent shock er mortatliteten 40-50%

6

Dødsårsager ved hjertesvigt?

Pumpesvigt: 51 %
Pludselig hjertedød: 34 %
Anden kardiovaskulær død: 10 %
Andet: 5 %

7

Livskvalitet og morbiditet?

Ved hjertesvigtspatienter ser man en stærk reduktion i livskvalitet, mange genindlæggelser og ofte forværring fra år til år.

8

Faser af hjertesvigt?

Diagnose, stabilisering, progressionsfase og død
Altså mange får en periode med bedring efter diagnosen, men ender med at blive dårligere.

9

Typiske symptomer?

Venstresidig: åndenød, takypnø, krepitationer.
Højresidig: takykardi, eleveret tryk i v. jugularis, takypnø, krepitationer, ankelødemer, evt. atrieflimmer.

10

Udredning af hjerteinsufficiens?

TOKS, EKG, BNP, CKMB, Troponin, levertal, TSH og U-stiks.
Rtg. thorax
Evt. monitorering på skop.

11

EKG ved hjertesvigt?

Negative Q-takker (ofte i V1) -> tegn på tidligere AMI, venstresidig grenblok, atrieflimmer, hyppige ventrikulære ekstrasystoler.

12

EKG ved hjertesvigt?

Hypertrofisk hjerte.
Evt. pleuravæske eller lungestase (venstresidigt svigt især)

13

Hvad kigger man på ved EKKO efter diagnosticeret hjertesvigt?

Venstre ventrikel størrelse.
Klapfunktion.
Vurdering af EF.

14

Specielle undersøgelser ved hjerteinsufficiens?

MR-scanning
CT-scanning
Myokardiebiopsi

15

Behandling af hjerteinsufficiens?

Non-farmakologisk: vand- og saltrestriktion, motion (fraset pt. med myokardit, der skal vente nogle måneder), vægttab og kontrol (vigtigt ifht. væskebalance).
Mortalitetsreducerende: ACE-inhib, betablok, aldo-inhib, ATII-inhib
Symptomatisk behandling: Digoxin, andre diuretika (loop-, thiazid- eller K+ besparende)

16

Diuretika ved hjertesvigt - virkningsmekanisme?

Loop: hæmmer Na+ og væskeresorption
Thiazid: hæmmer NaCl transporter i distale tubulus
K-besparende: hæmmer væskeresorption i samlerørene, men bevarer K+

17

Hvem skal have behandling med spironolacton?

NYHA II-IV med symptomatisk hjertesvigt
Normal K+ og kreatinin.
Bivirkninger til spironolacton: Gynækomasti.

18

Hvem skal have behandling med ACE-inhib?

Alle med systolisk hjertesvigt med EF på under 40 %

19

Hvem skal have behandling med Beta-blokkere?

Alle med systolisk hjertesvigt med EF på under 40 % NYHA II-IV
Også asymptomatiske med post AMI
Kan også anvendes til diabetikere og patienter med claudicatio.

20

Behandlingsvejledning for beta-blokkere?

Start med lav dosis.
Langsom optitrering med fordobling hver 2. uge
Tjek for hypertention, bradykardi (ikke under 50 men gerne omkring 65), væskeretention

21

Hvem skal have behandling med AT-II inhib?

Anvendes ved manglende respons på ACE-I (fx tør hoste, OBS: angioneurotisk ødem med stridor - alvorlig)
Kan også kombineres med ACE (ikke nogen sikker effekt)
Neprilysin: Blokerer nedbrydningen af BNP og ANP (der laves projekter med dette kombineret med AT-II), potentiale for fremtidig behandlig

22

Behandling med Digoxin?

Hvordan virker det: positiv inotrop effekt, hæmmer AV-overledning, reducerer fyldningstryk og mindsker symp og risiko for hospitalisering
Hvem: NYHA II-IV med manglende effekt af ACE og beta-blokker.

23

Pacemaker-typer?

CRT: Acheving cardiac resynchronization, giver biventrikulær pacing. Gives til pt med kronisk behandlingsrefraktært hjertesvigt , EF under 35 %, atrieflimmer, venstresidigt grenblok.
ICD (Implanterbar Cardioverter Defibrillator): gives til sekundær profylakse (tidligere AMI + sustained VT), primær profylakse (AMI, NYHA II-III)

24

Hjertetransplantation?

NYHA III-IV trods optimal behandling
Indlæggelsestid ca. 2-3 uger
Livslang immunosupression.
Gns. overlevelse på 15 år.

25

Mekaniske hjertepumper?

HWAD (Heat Wave ventricular assistant): kan erstatte funktionen af venstre ventrikel. Pt. skal gå med en monitor på sig hele tiden. Ofte midlertidig løsning inden transplantation.

26

Behandling af diastolisk hjerteinsufficiens?

ngen medicinsk behandling. Behandling af diastolisk hjertesvigt er
mortalitetsreducerende. Behandlingen efter den tilgrundliggende årsag (hypertension, iskæmi…). Diuretika
er symptomlindrende.

27

Behandling af akut hjertesvigt?

ABCDE.
Ved hjertestop skal algoritmen følges.
Ved arytmier der kan konverteres, gøres dette (medicinsk eller elektrisk).

28

Vasodilatorer og administration?

Dobutamin, melrinon, levosimendan (kan gives i perifer vene)

29

Vasokonstriktorer og administration?

Noradrenalin, adrenalin og dopamin. Skal gives i en ventral vene for at undgå totalt kolaps af venen, og derfor mangelfuld effekt.

30

Farmaka der frarådes ved akut hjertesvigt?

Calciumantagonister
NSAID
Metformin
Beta-blokkere
Antiarytmika (klasse 1c)
Antidepressiva