Intro - Lungemedicin Flashcards Preview

9. semester > Intro - Lungemedicin > Flashcards

Flashcards in Intro - Lungemedicin Deck (16):
1

Lungemedicinske undersøgelsesmetoder?

Bronkoskopi/EBUS/EUS
Anstrengelsestest: test ifbm. astma
Allergenprovokation: Foretages ifbm. astma
Cykeltest: anstrengelsestest til at måle lungefunktionen
Gangtest: anstrengelsestest til at måle udholdenhed
Kikkertundersøgelse(bronkoskopi: undersøger slimhinden og udtagne celle- eller vævsprøver.
Lungefunktionsundersøgelse: Undersøgelse af lungernes funktion ifht. normalt.
Metacholintest: Kan påvise astma
Mannitoltest: Foretages ifbm. astma
Mantoux-test: Kan påvise tuberkulose
Røntgenundersøgelse: basisundersøgelse ved lungesygdomme
Skylning: lavage af luftveje og ventrikel for at samle materiale til dyrkning og resistens.

2

Kontraindikationer for spirometri?

Absorlute: Pneumothorax
Relative: Patienter med udtalt åndenød.

3

FVC/FEV1?

Siger noget om hvor meget luft patienten kan udånde af den samlede lungekapacitet. Bruges til at bedømme om der er obstruktivt eller restriktivt mønster.
Et niveau på under 70 % på en posttest taler for en obstruktiv lungesygdom.

4

Normal spirometri?

FVC/FEV1: over 70 % (særligt hos ældre, kan grænsen ligge lavere)

5

Reversibilitetstest?

Traditionel: Spirometri med stigning på 12 % og 1200 mL i FEV1 med behandling med beta-2-agonister antyder reversibel obstruktiv lungesygdom. Ved astma skal det stige med 500 mL.
Alternativ ved astma: Steroid reversibilitetstest.

6

Metoder til at bestemme TLC?

Pletysmografi (telefonboksmetoden, Boyles lov) og fortyndingsmetoder (bruges mere til at bestemme hvor meget ilt der optages i kroppens væv ifht. den indåndede mængde).

7

TLCO?

Transfer factor carbon monoxide. Mål for transport fra alveolen til kapillærer. Bruges til at vurdere om der er tale om en restriktiv lungesygdom (hvor den er nedsat) + TLC < 80 % og ved obstruktiv lungesygdom (hvor den er øget).

8

MRC-skala?

Udtryk for patientens prognose og har betydning for rehabilitering. Scoringen skal understøtte/medvirke til at fastholde opnåede adfærdsændringer og dermed forebygge sygdommens progression.
MRC-skala:
1. Ingen åndenød undtagen ved kraftig anstrengelse.
2. Åndenød ved hastværk og gang op ad bakke.
3. Går langsommere end andre i samme alder pga. åndenød, eller må stoppe for at få luft ved almindelig gang i fladt terræn.
4. Stopper for at få luft efter ca. 100 m eller nogle få minutter ved gang i fladt terræn.
5. Kan ikke forlade huset pga. åndenød eller får åndenød ved af- og påklædning.

9

Lungeskintigrafi?

Bruges især til at påvise lungeembolier.
Kan også undersøge V/Q ratioen.
Bruges til at udregne den postoperative lungekapacitet (særligt ved cancerpatienter er det nyttigt).

10

Hvor hurtigt vil en KOL-patient respondere hvis man giver dem ilt?

Efter ca. ½ time vil ligevægt have indstillet sig. Vigtigt at monitorere SAT og RF. Ved en pCO2 på 10 vil patienter typisk blive svækkede pga. CO2-narkose. Patienter bliver rødmossede (fordi CO2 virker vasodilaterende).

11

Behandling af patienter med ophobning af CO2 og faldende pH?

Der er muligvis indikation for respirationsstøtte. Derfor kan man give NIV-behandling som førstevalg. Derefter vil man ofte lægge patienter på intensiv, så man er klar til at intubere ved bebov.

12

MRC-dyspnø score?

•MRC 1: Ingen åndenød undtagen ved kraftig anstrengelse
•MRC 2: Åndenød ved hastværk og gang op ad bakke
•MRC 3: Går langsommere end andre i samme alder pga. åndenød eller må stoppe for at få luft ved almindelig gang i fladt terræn
•MRC 4: Stopper for at få luft efter ca. 100 m eller nogle få minutters gang i fladt terræn
•MRC 5: Kan ikke forlade huset på grund af åndenød eller får åndenød ved af- og påklædning

13

GOLD-score ved KOL, spirometriske værdier?

•GOLD stadium 1: FEV1/FVC < 0,7 men FEV1 ≥ 80 % af forventet værdi
•GOLD stadium 2: FEV1/FVC < 0,7 og FEV1 mellem 50-80 % af forventet værdi
•GOLD stadium 3: FEV1/FVC < 0,7 og FEV1 mellem 30-50 % af forventet værdi
•GOLD stadium 4: FEV1/FVC < 0,7 og FEV1 under 30 % af forventet værdi

14

GOLD-score ved KOL, klinisk vurdering?

•GOLD stadium A: KOL med få symptomer (MRC<3) og lav risiko for exacerbationer (færre end 2 sidste år)
•GOLD stadium B: KOL med flere symptomer (MRC 3+) og lav risiko for exacerbationer)
•GOLD stadium C: KOL med få symptomer, høj risiko for exacerbationer (2 eller flere sidste år eller blot én indlæggelseskrævende exacerbation)
•GOLD stadium D: KOL med mange symptomer og høj risiko for exacerbationer

15

CURB-65 score til vurdering af behandlingsniveau ved pneumonier?

• Confusion
• Urea (P-karbamid) > 7 mM
• Respirationsfrekvens ≥ 30/minut
• Blodtryk < 90 mmHg systolisk el. ≤ 60 mmHg diastolis
• 65 (alder ≥ 65 år)
CURB-65/CRB-65 score: 0-1, Sværhedsgrad: Mild, Mortalitet: <3 %, Observationsniveau: Almen praksis eller ambulant
Score: 2, Moderat 5-13 % Oftest hospital
Score: 3-5 Svær 15-40 % Hospital.
Overvej intensiv ved score 4-5

16

Iltbehandling og indikationer for O2, Lomholt og NIV?O2-behandling: Saturation (≤ 90%), pO2 (< 8 kPa), pCO2 (> 6 kPa), pH (normal), Handling (Nasal O2 1-2 L), Kontrol A-punktur (Efter 1-2 timer)

Lomholt: Saturation (≤ 90% på trods af O2-behandling), pO2 (< 8 kPa trods O2 tilskud), pCO2 (> 6 kPa trods O2 tilskud), pH (< 7.35), Handling (Indstilling af Lomholt til 3 + 12 L), Kontrol A-punktur (½ time efter hver ændring)

NIV: Saturation (≤ 90% trods O2/Lomholt, eller >90% og fald i pH), pO2 (< 6 kPa), pCO2 (> 6 kPa og samtidigt pH < 7.35), pH (< 7.35), Handling (Overflyt til intensiv *), Kontrol A-punktur (løbende via A-kanyle)