Symposium - Lungecancer Flashcards Preview

9. semester > Symposium - Lungecancer > Flashcards

Flashcards in Symposium - Lungecancer Deck (12):
1

Hyppigste årsager til lungecancer?

Rygning: 80 % af patienterne
Erhverv (asbest, opløsningsmidler): 10 %
Andre (radon)

2

Alarm symptomer ved mistanke om lungecancer?

Hæmoptyse hos personer med alder over 65 år, langvarig hoste, almensymptomer (træthed, nattesved, vægttab).

3

Forberedelse inden kirurgi?

Almen behandling: Behandling af konkurrerende sygdomme (DM, aterosklerose, fedme)
Kardiel: empirisk behandling af HF
Pulmonal: Udredning af lungefunktion (LFU med FEV1 og DLCO over 80 % -> pt. kan holde til at få fjernet den ene lunge).

4

Udredning og stadieinddeling?

Billeddiagnostik: CT-thorax, PET-CT, EBUS (endobronkial ultralydsscanning).
Blodprøver: Lever, nyre, væsketal
Performancescore: vurdering af patientens operabilite.

5

Muligheder for kirurgisk behandling ved lungecancer?

Ca. 25 % af patienter med lungecancer kan opereres, (ca. 900 pt på landsbasis, overvejende NSCLC).
Det er primært patienter i stadie I-II og enkelte i stadie IIIa.
Prognosen bliver værre ved et højere stadie.

6

Typer af operationer?

Pneumonektomi: total fjernelse af en hel lunge (overlevelse på 8-10 %)
Lobektomi: Bedste resektionsform ifht. overlevelse. Derfor også den mest udbredte operationsform i dag
Segmentresektion: Ved spredning uden for enkel lobus
Kileresektion: Ved dissemineret sygdom -> dårlig prognose.
Eksplorativ operation: Under operationen finder man patienten inresektabel

7

Udredning før kirurgi?

Stadie: I-IV
Almen: PS-score
Komorbiditet: andre kroniske sygdomme
Kardiovaskulær sygdom
Lungefunktion: LFU, belastningstest.

8

Komplikationsrisiko og overlevelse ved lungekirurgi?

Pneumonektomi: Giver cirkulatorisk påvirkning. Har en overlevelse på 8-10 %.
Lobektomi: Har en mortalitet på 1-1,5 % over 30 dage (34 % total komplikationsrisiko)
Segmentresektion: Har en overlevelse på få %
Kileresektion: Har en overlevelse på få %

9

Vigtige forberedelser inden kirurgi?

Anæstesi: Generel anæstesi er førstevalg, epidural analgesi ved åbne operationer, interkostalblokader (VATS kirurgi), special intubation med aflukning af respiration i den lunge der opereres på.

10

Valg af kirurgi?

Åben thorakotomi: Ved centrale tumorer, store tumorer, behov for frysebiopsi, ved besværlig placering, vælges typisk åben thorakotomi.
VATS (Videoassisteret torakoskopisk kirurgi): Tumorer på over 6 cm, indvækst i thoraxvæg eller kar og tidligere stråleterapi. Her patienten lejres typisk på siden. Mindre invasivt indgreb -> mindre indlæggelsestid.

11

Drænage efter lungekirurgi?

Der er stor risiko for både pneumothorax, hæmothorax og væskedannelse i og omkring lungerne.
Der anlægges altid et stort pleuradræn basalt, og ofte også et dræn i midtaksillærlinjen.

12

Onkologisk behandling af lungecancer?

Stråleterapi: Kurativt eller adjuverende. Typisk 66 Gy i opdelte doser. Gives til patienter med stadie I-II sygdom inden operation.
Kemoterapi: Cisplatin + Gemicitralbine som kur over flere uger med pauser (hver 3. uge x 4).
Targeteret behandling: TKI (EGFR-inhibitor, ALK-inhibitor), PD-L1 inhibitor (Penbrolizumab)