Thoraxtraumer - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Thoraxtraumer - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Thoraxtraumer - forelæsning Deck (11):
1

Gennemgang af patienter med thoraxtraumer?

Primær gennemgang: ABCDE! Rtg. thorax, TOKS, UL og EKG
Sekundær gennemgang: simpel pneumothorax, hæmothorax (hvid lunge)

2

Flail chest?

Ofte pga. multiple costafrakturer, paradoks respiration, smerter, overfladisk respiration.
Behandling: Intubation og smertebehandling

3

Trykpneumothorax?

Luft mellem pleura parietale og viscerale med perforation af lungen, hvor der opstår en ventilfunktion.
Klinisk diagnose: Dyspnø, relevant traume, rungende perkussionslyde, halsvenestase, manglende/dæmpet luftskifte ved st. p., cirkulatorisk påvirkning.
Akut behandling: dekomprimering (IC2 midtklavikulært eller IC4/5 midtaksillært (omkring papilniveau på mænd).

4

Åben pneumothorax?

Thoraxdefekt, pneumothorax, hvis defekt på mere end 2/3 af trakeas diameter giver det ofte respirationsinsufficiens.

5

Perikardietamponade?

Symptomer: Lavt BT og evt. høj puls, halsvenestase og fjerne hjertetoner.
Behandling: Perikardiecentese kan kun vinde tid. Den ultimative behandling er åben kirurgi ved en erfaren kirurg (thorakotomi).

6

Hæmothorax?

Tegn: hvide lunger på rtg. thorax. Ved penetrerende traumer i thorax er der indikation for åben kirurgi.

7

Bronkieruptur?

Traumemekanisme: trafikuheld med stød mod ratstammen.
Symptomer: Subkutan emfysem. Luft i mediastinum.
Behandling: intubation af den raske side -> derefter er der mere ro til efterfølgende OP.

8

Aortaruptur?

Rtg. thorax (bredt mediastinum)
CT
Kontakt til thoraxkirurgerne (ABC skal være i orden inden overflytning)
Behandling: stentbehandling.

9

Lungekontusion?

Blødning ud i lungeparenkymet. Blod i alveolerne. Viser sig ved vattede infiltrater i lungerne.
Behandling: Smertebehandling, fysioterapi, antibiotika, tromboseprofylakse, evt. respirator eller ECMO.

10

Diafragmaruptur?

Traumemekanisme: Højenergi traumer. hyppigst på venstre side -> abdominalkirurgi. Højre side -> thoraxkirurgi.
Behandling: åben kirurgi

11

Esofagus læsion?

Traumemekanisme: Højenergi traumer.
Behandling: Stent og peroral dekontaminering. Operation med oversyning af læsion.