Diverse - Stringlearning Flashcards Preview

9. semester > Diverse - Stringlearning > Flashcards

Flashcards in Diverse - Stringlearning Deck (58):
1

Indikationer for pakkeforløb for hjertesvigt?

Der er begrundet mistanke om hjertesvigt, hvis patienten har mindst ét af nedenstående tre symptomer:
•Uforklaret åndenød
•Væskeophobning
•Unormal træthed og nedsat funktionsniveau
Og hvor der fortsat er begrundet mistanke om hjertesvigt efter hjertekardiogram (ekg), lungefunktionsundersøgelse og blodprøver.

2

Hvornår anvendes epidural anæstesi?

•Metoderne anvendes, når det er ønskeligt, at patienten er ved bevidsthed under operationen, men også i kombination med fuld bedøvelse for at blokere kroppens stressrespons
•Fødselsanalgesi
•Perioperativ smertelindring
•Behandling af smerter efter traumer (costafrakturer og hoftefrakturer)
•Behandling af kroniske smerter
•Behandling af smerter hos terminale

3

Definition på epiduralanæstesi?

•Et eller evt. en blanding af flere lægemidler indsprøjtes i epiduralrummet (udenfor dura)
•Effekten opstår dels ved virkning på nerverødderne i området, dels ved at lægemidlerne diffunderer gennem dura og ind i spinalvæsken

4

Hvad er akut anæstesi-indledning (“crash induction”)?

Hurtig præoxygenering, hurtig intravenøs indgift af indsovningsmiddel og muskelrelaxans og intubation uden maskeventilation (modsat normal indledning). Denne teknik bruges for at reducere risiko for aspiration.

5

Case:
73-årig mand indlægges på kardiologisk afdeling med brystsmerter med debut for 14 timer siden. Ved ankomsten er han smertefri. Objektivt: BT 164/73 mmHg, St.p. og st.c. i.a. Blodprøver: TnT 28 ng/l(N<8). Ekkokardiografi: ejection fraction 55%. (N>50%). EKG på billedet. Der foretages koronar arteriografi. Hvad vil koronar arteriografien med stor sandsynlighed vise?

Anamnesen og ST-elevationer i V1-3 og breddeforøgede QRS-komplekser i aVF og aVL. Dette tyder på stenose i ramus descendens anterior.

6

Tegn på højresidigt grenblok LAH (left anterior hemiblok) og LPH (left posterior hemiblok)?

V1: M-konfiguration
V5: QRS med lav R og S tak.

7

Tegn på venstresidigt grenblok?

V1: Inverteret QRS
V5: M-konfiguration

8

Præeksiteret atrieflimren (»pseudoventrikulær takykardi«)?

Antegrad accessorisk overledning under atrieflimren. Ses alene ved WPW-syndrom.
Karakteriseret ved helt uregelmæssig ventrikelaktion med vekslende breddeøgede komplexer med ensartet akse. Risiko for degeneration i ventrikelflimren.

9

Karakteristika ved anden grads AV-blok (Mobitz type II)?

Normal AV-overledning og samme PQ-interval ved flere komplekser, hvorefter én eller flere P-takker ikke efterfølges af et QRS-kompleks.

Hvis der er flere P-takker uden efterfølgende QRS, taler man om "avanceret" 2. grads AV-blok.

10

Eksempel på patient med indikation for operation med indsættelse af konventionel aortaklapprotese?

Der er moderat nedsat nyrefunktion eGFR på 53ml/min/1,73m . Ingen tegn til betydende forkalkning i aorta ascendens. EF på 50 % og svær aortaklapstenose med en peak-gradient på 83 mmHg og estimeret klapareal på 0,6 cm.

11

Indikationer for operation af mitralklapsinsufficiens?

God performancestatus. Forøget EF (> 70 %). Chordaruptur med prolaps af posterior mitralflig.
Dette kan rettes ved kirurgi og ikke nødvendigt med indsættelse af klapprotese.

12

Eksempel på patient med indikation for operation med perkutan klapsubstitutionsmetode (trans aortic valve replacement)?

Der er moderat nedsat nyrefunktion med eGFR på 39 ml/min/1,73m2. Svær aortaklapstenose med et klapareal på 0,4 cm2 og peakgradient på 85mmHg. Endvidere tegn til pulmonal hypertension. Ved CT skanning af aorta er der svær forkalkning af aorta ascendens.

13

Behandling af koagel i ventriklerne?

Lav molekylær heparin samt warfarin.

14

Indikation for indsættelse af en composite graft aorta protese med rørprotese inkl. koronararteriegrafter?

Ved svær aortaklap stenose (fx topgradient 92 mm Hg, klapareal= 0.7 cm2) på baggrund af forkalkninger i en oprindeligt bikuspid aortaklap. Der er normal venstre ventrikelfunktion. Den maksimale tværdiameter af aortaroden (sinus valsalva) udmåles til 59 mm (bør generelt overvejes når den maximale dimension af aorta ascendens er > 4,5 cm, særligt ved bicuspid aortaklap).

15

Indikation for behandling med spironolakton ved hjertesvigt?

Behandling med aldosteronreceptorantagonister (fx spironolakton) anbefales rutinemæssigt (i tillæg til behandling med diuretika, ACE-hæmmer/angiotensin-II-antagonist og β-blokker) ved kronisk hjertesvigt (NYHA II-IV) og EF ≤35% for at øge overlevelsen. Spironolakton er førstevalg på grund af lavere pris, men Eplerenon anbefales hos patienter, der ikke tåler spironolakton på grund af bivirkninger (gynækomasti eller smerter i mammae). Gives til stabile patienter med venstre ventrikeldysfunktion og kliniske tegn på svær hjertesvigt.
Overvejes desuden ved mandlige patienter med erektil dysfunktion, der ikke har gavn af øgning i betablokkerende behandling.
anbefales som tillæg til patienter i NYHA-klasse II, III og IV i behandling med diuretika, ACE-hæmmer/angiotensin-II-antagonist og β-blokker.

16

Startdosis af betablokker ved NYHA II, EF 35 %?

Cavedilol 3,125 mg 2 gange dgl. i 2 uger. Herefter kan man overveje at optitrere dosis. Vigtigt at dette foregår langsomt, så man ikke risikere bradykardi, hypotension og hjertestop.

17

Risiko for tilfælde af apopleksi inden for et år hos patienter med neurologiske udfaldssymptomer pga. carotisstenose (> 70 %) svarende til carotisbifurkaturen?

10-20 %

18

Behandling for at reducere risiko for apopleksi ved aterosklerotiske stenoser i a. carotis interna?

Operativ behandling af symptomgivende, betydende aterosklerotiske stenoser ( > 70 % lumenreduktion) i arteria carotis interna, suppleret med relevant postoperativ medicin, mindsker risikoen for forekomst af efterfølgende apopleksi.

19

Risiko for at udvikle hjerteklapsendokardit hos patienter med mekanisk hjerteklap ifht. biologiske klapper?

Risiko for at udvikle hjerteklapsendokardit er den samme hos patienter med mekanisk hjerteklap og biologiske klapper.

20

Typisk klinisk præsentation ved lungeemboli?

Postoperative patienter.
Åndenød/dyspnø.
BT 118/86 mmHg.
P: 112 (sinustakykardi).
ST-depressioner i V1-2.

21

NYHA score og definitioner?

NYHA-klasse I
Pt. har ingen fysisk begrænsning ved almindelig aktivitet.
NYHA-klasse II
Pt. får åndenød og/eller oplever træthed ved moderat til hårdere fysisk anstrengelse, det kan fx være ved gang på trapper til mere end anden sal.
NYHA-klasse III
Pt. får åndenød og/eller oplever træthed ved lettere fysisk anstrengelse, det kan fx være ved gang på trapper til mindre end anden sal, eller ved meget beskeden aktivitet, som fx at tage tøj af og på.
NYHA-klasse IV
Pt. får åndenød og/eller oplever træthed i hvile.

22

Hvordan behandles en aortadissektion af B-typen normalt?

Generelt:
Konservativt med blodtryksnedsættende behandling.
Akutte fase:
Tæt monitorering og intravenøs behandling af blodtryk
Den intravenøse blodtryksregulation erstattes gradvist af peroral behandling
Blærekateter anlægges således, at timediureser kan monitoreres
Smertebehandling er vigtig, og torakal epiduralanæstesi kan være nyttig
Overvej ambulant kirurgi (stentgraft over "entry tear")

23

Hvordan behandles en aortadissektion af A-typen normalt?

Opereres akut grund af den dårlige prognose ved konservativ behandling - OBS på kontraindikationer
OP på kardiologisk/thoraxkirurgisk center -> operationen kan udføres under brug af hjerte-lungemaskine.
Ved diskret eller ingen aortainsufficiens indsættes karprotese i aortaascendens. Ved væsentlig aortainsufficiens udskiftes både aortaklapper og aorta ascendens med en såkaldt compositegraft
Oftest er det ikke muligt at resecere hele dissektionen, men operationen omdanner en A-dissektion til en B-dissektion, således at der ikke længere er risiko for hjertetamponade, og aortaklapperne/koronarkarrene er beskyttede.

24

Hvilke diagnoser/tilstande hører under betegnelsen STEMI?

Venstresidigt grenblok.
Højresidigt grenblok med ledsagende ST-segmentforandringer forenelige med akut myokardieiskæmi.
Tegn på hovedstammeokklusion (ST-elevation i aVR og ST-depression i ≥ 6 afledninger).
Tegn på ’posteriort’ STEMI (ST-depression i V1-4, evt. med non-signifikant ST-elevation i II, III og aVF).

25

Hvad er definitionen på STEMI?

Ny ST-segment elevation i J-punktet i mindst 2 samhørende EKG-afledninger:
V2-3: ≥0,25 mV hos mænd under 40 år; ≥0,20 mV hos mænd på/over 40 år, ≥0,15 mV hos kvinder.
Øvrige afledninger ≥0,1 mV.

26

Hvad er J-punktet i et EKG?

Punktet ligger lige efter QRS-komplekset, segmentet der går over mod T-takken.
Benyttes til at vurdere ST-elevationer målt fra den isoelektriske linje og til dette J-punkt.

27

QTc-interval og patologi?

QT-intervallet måles fra starten af QRS-komplekset til enden af T-takken. Benyttes til at vurdere om der er forlængelser. QT-forlængelser kan fremkalde "Torsades de pointes".
Nogle medikamina kan fremkalde forlænget QT, bl.a.
•Visse anti-arytmika (især amiodaron, sotalol, disopyramid)
•Visse antihistaminer (phenyleprin m.fl.)
•Visse antipsykotika (chlorpromazin, lithium m.fl.)
•Visse antidepressiva (TCA, visse SSRI)
•Visse antibiotika/antimykotika (erytromycin o.l., ketokonazol)
•Metadon, zofran, nyere migrænemidler

28

48 årig tidligere rask kvinde med familiær disposition til iskæmisk hjerte sygdom indlægges akut med nyopståede trykkende brystsmerter. EKG viser ST-depression i V4, V5 og V6. Er blevet smertefri på nasalt ilttilskud og nitroglycerin under tungen. Første Troponin T er let forhøjet. Hvilken medicinsk behandling vil du initiere?

ASA, ticagrelor peroralt og fondaparinux subkutant.

29

Karakteristiske fund på EKG ved "Cor pulmonale"?

EKG kan vise tegn til højre ventrikelbelastning (højresidig aksedrejning, højresidigt grenblok, ST-segment deviationer, evt. atrieflimren).

30

Karakteristiske fund på EKG ved dilateret kardiomyopati?

•Oftest abnormt
•Uspecifikke ST ændringer
•Venstresidig hypertrofi og grenblok er almindelige fund
•Sinustakykardi og atrieflimmer kan også ses
•AV-blok foreligger sjældent

31

Karakteristiske fund på EKG ved restriktiv kardiomyopati?

•Små udslag (low voltage) og uspecifik ST-T forandringer
•Nogle har atrieflimmer/flagren
•Ledningsforstyrrelser kan forekomme

32

Pulsus paradoxus?

Pulsus paradoxus, paradoksal puls, er et unormalt stort fald i slagvolumen, systolisk blodtryk og pulsbølgeamplitude under inspiration.

33

Første behandlingstiltag ved mistanke om venstresidig hjerteinsufficiens (øget pulmonaltryk, stor vena cava og krepitationer basalt bilat.)?

Loop-diuretika og AK-behandling.

34

Hvad er risikoen ved carotis trombenarterektomi (ved stenose)?

Risiko for kontralateral hemiparese, hæshed og påvirkning af tungen så den falder til venstre.
Desuden er der en risiko for at der opstår hæmatom omkring spise- og luftrør, der kan give åndedrætsbesvær og faldende SAT.

35

Behandling af aorta aneurisme som er uømt og måler mellem 4-5 cm i diameter?

Halvårlige kontroller med UL. Desuden opstart i behandling med ASA og statiner. Sker der ikke nogen størrelsesforøgelse vil man blot fortsætte de halvårlige kontroller.

36

Hvilke komplikationer til endovaskulær og kirurgisk behandling af aortaaneurisme bør patienten oplyses om?

Død, AMI, apopleksi, nyresvigt, tarmiskæmi og amputation af UE.

37

Undersøgelser af unge aktive patienter med unaturlig hurtig udtrætning af benene?

Gangbåndstest med ankel-blodtryksmåling, hvilket sammenlignes med ankeltrykket i hvile.

38

55-årig kvinde af somalisk afstamning indlægges på akut afdelingen med progredierende åndenød, træthed samt deklive ødemer gennem flere uger. 14 dage siden hos egen læge sat i antibiotisk behandling for pneumoni uden effekt. For 1 uge siden forbigående synsforstyrrelser med nedsat syn på venstre øje. Objektivt: BT 120/65, puls 110 (uregelmæssig), hviledyspnøisk, Stet p: Stase lyde basalt bilateralt. St.c: accentureret 1. hjertelyd ved apex, og en langstrakt lavfrekvent diastolisk mislyd ved apex. Hvilken behandling skal man igangsætte?

Rtg. thorax, Furix i.v. 40 engangsdosis samt til pn. Opstart i Selo-Zok (betablokker) 50 mg x 1 og ekkokardiografi samt opstart i Fragmin.

39

Hvad forstår man ved popliteal entrapment?

Skyldes anatomisk variant hvor a. poplitea går udenom det mediale hoved m. gastrocnemius, eller hvor a. poplitea afklemmes af hypertrofi af m. gastrocnemius hos unge veltrænede personer.

40

Hvad forstår man ved cystisk adventitiel nekrose?

Cystisk abnormitet/fortykkelse af adventitia som giver anledning og kompression af a. poplitea og evt. kan der udvikles tromber.

41

Hvad er standardbehandlingen af KOL-patienter i gruppe D (GOLD-scala)?

Langtidsvirkende beta-2-agonister, inhalationssteroid og langtidsvirkende anti-muscarinerg medicin.

42

Forklar GOLD-skala for KOL-patienter?

Spirometrisk inddeling (GOLD 1-4):
GOLD stadium 1: FEV1/FVC < 0,7 men FEV1 ≥ 80 % af forventet værdi
GOLD stadium 2: FEV1/FVC < 0,7 og FEV1 mellem 50-80 % af forventet værdi
GOLD stadium 3: FEV1/FVC < 0,7 og FEV1 mellem 30-50 % af forventet værdi
GOLD stadium 4: FEV1/FVC < 0,7 og FEV1 mellemunder 30 % af forventet værdi

43

Hvordan diagnosticeres sarkoidose?

Der skal foreligge biopsier, som viser ikke-kaseøs granulomatøs betændelse. Desuden vil billeddiagnostik (rtg. eller CT) kunne give klar mistanke.

44

Hvilken behandling og undersøgelser skal igangsættes hos patienter med sarkoidose?

Prednisolon ved faldende lungefunktion.
Desuden skal der laves en DEXA-scanning, for at kunne vurdere, om der er knogledegeneration/osteoporose.

45

Interstitielle forandringer i form af NSIP mønster. Hun har hoste og funktionsdyspnø igennem 8 mdr. Om vinteren har hun hvide fingre og hun har udviklet sår på fingrene og klager over reflux. Hvilken tilstand skal mistænkes?

Systemisk sklerodermi.
Afficerer ofte spiserør, lunger, hjerte og nyrer
Raynaud's fænomen er næsten altid til stede og det er almindeligt med sår på huden, specielt distalt på fingrene.

46

Indikationer for anlæggelse af permanent pacemaker?

Grenblok, sinusknude dysfunktion (syg sinusknude), AV-blok uden symptomer (2. el. 3. grads blok), AV-blok med symptomer (1., 2. el. 3. grads blok).

47

Ved indsættelse af biologisk aortaklapsprotese, hvilken slags blodfortyndende behandling skal denne patient have postoperativt?

3 måneder med ASA. Desuden anbefales også livsland behandling med warfarin eller til INR er i området 2,0-3.0

48

Hvad forstås ved Vocal cord dysfuction, VCD?

Stemmebåndsdysfunktion (eng: vocal cord dysfuction, VCD) og paradoksal stemmelæbebevægelse.
Astmalignende tilstand, hvor der ses forsnævring af larynx.
Behandlingen er evt. inhalationsbehandling, men har ikke vist overbevisende effekt, botulinumtoksin kan overvejes i svære tilfælde.

49

Behandling af atrieflimmer med tarkykardi, som det eneste symptom?

DC-konvertering og efter 4 timers observation uden symptomer, vil patienten kunne udskrives uden medicinsk behandling.

50

Indikationer for indsættelse af ICD-enhed?

Ved tidligere hjertestop eller VT.
Ved tidligere forbigående AMI.
Ved iskæmisk hjertesygdom anbefales når:
•EF = 35% og
•NYHA klasse II eller III trods optimal medicinsk behandling
Ved non-iskæmisk hjertesygdom anbefales hos yngre patienter når:
•EF = 35% og
•NYHA klasse II eller III trods optimal medicinsk behandling
Kan overvejes ved følgende:
Hypertrofisk cardiomyopati (ESC HCM Risk-SCD Calculator)
Arytmogen cardiomyopati (herunder ARVC)
Langt QT-syndrom
Kort QT-syndrom
Brugada syndrom
Andre hereditære tilstande med livstruende ventrikulære takyarytmier hvor familieanamnesen tyder på høj risiko for pludselig død.

51

En 67 årig kvinde henvises til ambulatoriet med langvarig kronisk hoste og mucopurulent opspyt. Fornylig havde hun en periode med let feber og signifikant stigning i mængden af opspyt. En CT scanning viser cylindrisk dilation af lumen af bronkiegrenene i højre mellemlap og i lingula. Der laves bronkoskopi med BAL. Hvad er det mest sandsynlige mikrobiologiske fund? Hvad fejler denne patient med størst sandsynlighed?

Tuberkulose.

52

Hvilke kernesymptomer, der i kombination med relevant eksponering, eller i fravær af anden oplagt forklaring bør føre til udredning for TB?

•Feber
•Vægttab
•Nattesved
•Langvarig (purulent) hoste
•Hæmoptyser
•Glandelsvulst

53

Nøddeallergi og reduktion ved tilberedning?

Nogle gange kan nøddeallergi reduceres ved opvarmning af nødderne.

54

Hvorfor vælger man ikke drænage af lungeabscesser modsat de fleste andre abscesser?

Fordi der er stor sandsynlighed for fisteldannelse til huden.

55

Hvilke muligheder har du for hurtigt at behandle et meget forhøjet kalium?

Insulin-glukose i.v. + inhalation af B2-agonist.

56

Absolutte indikationer for behandling med binyrebarkhormon ved sarkoidose?

Ved tegn på involvering af hjertet og hjernen.
Dog vil man ofte bruge behandlingen langt før, særligt ved forværring af lungesymptomer.

57

Hvilken behandling vælges til sarkoidose, når binyrebarkhormon giver for mange bivirkninger?

Langsom udtrapning af prednisolon. Opstart i MTX eller AZA behandling.
OBS: MTX har stor risiko for at inducere lungetoxicitet.

58

Hvordan vil du vurdere, om kompressionen af trachea, kan være årsag til åndenøden hos patienter med struma?

Ved spirometri med inspirationskurve, vil denne vise en flad kurve, hvis åndenøden skyldes obstruktion som f.eks. struma.