Cancer i barndom Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Cancer i barndom > Flashcards

Flashcards in Cancer i barndom Deck (14):
1

Er det forskjell på kreft hos voksne og kreft hos barn?

Ja.
-Hos voksne oppstår kreft som regel i et ORGAN (bryst, lunge osv). Hvis det er solide tumorer er det som regel carcinomer.
-Hos barn oppstår kreft oftest i VEV. (veinmarg, nervevev, lymfe, muskler, bein).
Hvis det er solide tumorer er det oftest embyologiske tumoerer eller sarkomer.

2

Etiologi?

-95 % ukjent
-5 % økning grunnet:
Stråling
Arvelige syndromer (Downs, RB, tp53)

-Genetiske sykdommer
(onkogen (N-Myc), supressorgen (Rb))

-Usikket (miljø, livsstil, mobil)

3

Symptomer ved cancer hos barn?

-USEPESIFIKT!!

-Smerter, uvelhet, feber, vekttap, anoreksi
-Blek, bløding
-Lymfadenopati
-Hepatosplenomegali
-Tumoerer
-CNS symptomer--> Kvalme, oppkast

4

Diagnostisering, hvordan?

-Klinikk
-Hematologi
-Bilder
-Tumor markører
-Patologi (biopsi av beinmarg, andre lessjoner)
-Molekylær genetikk
-Biokjemiske parametre

5

Behandling?

-Kjemoterapi
-Stråling
-Kirurgi
-Høydose terapi med stamcelle støtte
-Allogen stammcelle tx

6

Lekemi- insidens, hvilke typer?

- 4,7 /100 000 95 % er akutte
-85 % ALL (85 % B-celle, 15 % T-celle linjen)
-15 % AML

7

Symptomer på leukemi

-IKKE SPESIFIKKE
-Feber, bløding
-BEINSMERTER
-Lymfadenopati
-Hepato/splenomegali
-CNS symptomer

8

Hvordan diagnostisere Leukemi?

-Hematologi: Hb, WBC, Plater
-Beinmarg utstryk/biopsi
-Spinalpunksjon
-Immunofenotype

9

Behandling av akutt leukemi?

ALL:
-Induksjon, konssolidering, maintenace (inkluderer CNS rettet terapi, stråling)
-2-3 års behandling, standarisert

AML:
-Blik terapi i 6-8 måneder

10

Insidens av CNS tumorer i barndom?

-2-5/100 000

11

Behandling av CNS tumoerer?

-Kirurgi (viktigst for kurering)
-Stråling
-Cellegift
-Høydose terapi med stamcelle støtte

12

Hva er langtidseffektene av CNS tumorer

-Kognitivt
-Minne
-Tempo/koordinasjon
-Sosial tilpasning
-Endokrin dysfunksjon
-Arbeidsevne

13

Hvordan behandles lymfom hos barn?

Hodkins sykdom:
-Kjemoterapi og stråling
-God prognose

Non-Hodkins lymfom:
-Kjemoterapi som ved ALL
-God prognose

14

Hvilke solide tumorer utenfor CNS er vanlig hos barn?

-Neuroblastom
-Wilmstumor
-Sarkom
-Germ-celle tumorer