For tidlig fødsel Flashcards Preview

9. sem Pediatri > For tidlig fødsel > Flashcards

Flashcards in For tidlig fødsel Deck (16):
1

Definisjon av prematur fødsel?

-Fødsel mellom 22 og 37
-Starter med kontraksjon eller ROP eller modning av cervix

2

Hva er konsekvensene ved prematur fødsel?

Morbiditet:
-CP, mental retardasjon, epilepsi, synsforstyrrelser,
-Mange klarer seg bra, avhengig av når og hvorfor de fødes for tidlig.

-Største årsaken til barnedødlighet i verden

3

Hvor mange fødes for tidlig i Norge?

-Totalt

4

Årsaker til prematuritet?

- Flere fostre (for stor belastning på uterus)
-PROM
-Iatrogen
-Infeksjoner (40 % av aller premature fødsler)
-Forkortet cervix (Normal lengde 37mm)
-Vaskulære sykdommer (preeklampsi)

5

Hvordan diagnostisere prematur fødsel?

-Fibonectin test+ ultralyd av cervix
-Rier?
-70 % av de som opplever premature rier, ender ikke i fødsel

6

Hva er behandlingsmålene?

-Mål: frisker barn
-Forsøke å forlenge svangerskap
-1-2 %økt overlevelses sjanse hver dag opp til uke 29

7

Hvilke bahandlingsalternativ har vi?

-Tokolyse--> forsøke å stoppe riene
-Steroider--> VIKTIG/best funksjon--lunemodning
-AB mot infeksjon
-Cerclage
-Sengehvile (liten effekt)

8

Hva gis for lungemodning og hva er effekten av dette?

-Gi BETAMETASON (celeson injeksjon, Betapred)
-12 mg im, repetere etter 24 timer
-Effekt starter etter 8-15 timer
-Maksimal effekt etter 48 timer
-Timing viktig, da effekt avtar etter 7-10 dager

REDUSERER:
-RDS, død, cerebroventrikulær blødning, nekrotiserinde enterokolitt, CP,

9

Hva er Tokolyse beh og kva er kontraindikasjoner?

Beh:
-Oxytocinantagonist (ATOSIBAN= Tractocil)iv
-Kalsiumantagonist (NIFEDEPIN=Adalat)
-NSAIDS (INDOMETACIN = Confortid)

-Gir mulighet for overflytting til kapabelt sykehus
-Ingen reduskjon i perinatal mortalitet eller morbiditet

KONTRAINDUSRT
-Ved chorioamnionitt
-Mistenkt abruptio placenta/blødning
-Føtal hypoksi

10

Hvilke effekter har Progesteron?

-Produseres i corpus luteum frem til uke 7-9, placenta tar over etter dette.
-Helt nødvendig for å opprettholde normal svangerskap (anti-progesteron= abort induksjon)

Effekter:
-Får uterus muskulatur til å slappe av
-Antiinflamatorisk i cervix (forhindre cervix modning)
-Hemmer apoptose (styrker mempraner)

Beh:
-Progesteron po, naturlig progesteron
-Ukentlig injeksjon (ingen effekt)
-Vaginal taletter/gele, natrulig progesteron
-Gis daglig fra uke 18-24 til 34 hos kvinner med tidligere prematur fødsel

11

Når har progestron ingen effekt?

-Multiple fostre
-PPROM, når fødselen har startet
-I tillegg til cerclage

12

Hva er og hvor vanlig er cervix insuffisiens?

- Insidens: 0,1 -1 % av alle graviditeter
-Årsåk til 16-25% av aborter i 2. trimester
-En klinisk diagnose- Dilatert cervix uten smertefulle kontraksjoner

13

Hva er cerclage og når gjøres det?

-Fester et bånd rundt cervix
-Gjøres i uke 12-14
-Gjøres ved kjent cervix insuffisiens eller tidligere senabort.
-Tas bort i uke 36-37

14

Gis antbiotak ved PROM?

-Ja
-Iv ab i 3 dager. Penicillin hver 4. time.
-Korttidseffekt: Ab forsinker fødsel
-Langtidseffekt: Ingen bevist effekt

15

Er bed-rest anbefalt ved truende prematuritet?

-Gjøres, men ingen bevist effekt.
-Økt trombefare

16

Er det økt fare i den nye svangerskapet hvis prematuritet tidligere?

- Ja, 2-5 ganger økt risiko i neste svangerskap.
-Følges nøye, ultralyd av cervix, gis evt progesteron.