30/5 Vocab Flashcards Preview

Business English > 30/5 Vocab > Flashcards

Flashcards in 30/5 Vocab Deck (7)
Loading flashcards...
1

a yes from sb
a no from sb

Ai đó đồng ý cái về cái này
Ai đó không đồng ý về cái này

2

bonfire (n)

Lửa trại

3

evil (n)

Tà ác

4

a ritual (n)

Các nghi lễ

5

devil (n)

ác quỷ

6

spirit (n)

tinh thần

7

grumpy (adj)

gắt gỏng.