Vocabulary 25.09.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 25.09.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 25.09.2021 Deck (17)
Loading flashcards...
1

chuyên dụng (n)

specialty (n)

2

nơi tập trung, trung chuyển hàng hóa (n)

shiphub (n)

3

khởi hảnh (n)

depart (v)

4

thay thế (adj)

Alternate (adj)

5

Tương tác (adj)

Alteractive (adj)

6

đi ngang qua (v)

pass by (v)

7

Nhà xuất bản

Publishing house (n)

8

Lưỡi dao (n)

Blade (n)

9

Nhụt /cùn (adj)

Dull (adj)

10

Xe kéo trên đồng ruộng (n)

tractor (n)

11

đặc điểm (adj)

trait (adj)

12

attendance (n) số người tham dự.

turnout (n)

13

Quá khứ rực rỡ

Splendid past (n)

14

Tương lai rực rỡ

Bright future (n)

15

Thủ tướng mới đăng nhiệm (n)

The newly appointed prime minister

16

Sau 2 lần khâu chỉ

with double stiching

17

Khâu (v)

Stitching (v)