phrase 19.06.2021 Flashcards Preview

Business English > phrase 19.06.2021 > Flashcards

Flashcards in phrase 19.06.2021 Deck (4)
Loading flashcards...
1

Cái gì bạn làm tốt năm nay?

What 's gone well for you this year?

2

Cái gì là đã làm ko tốt?

What didn't go so well?

3

Bạn nên làm thêm gì?

What should you do more of?

4

Hãy nhìn về tương lai và đặt ra các mục tiêu.

Let's look ahead and set some objectives.