phrase 30.05.2021 Flashcards Preview

Business English > phrase 30.05.2021 > Flashcards

Flashcards in phrase 30.05.2021 Deck (4)
Loading flashcards...
1

I understand you have lots of experience so I would like to use your skills to help with the task.

tôi biết bạn có nhiều kinh nghiệm do vậy tôi có thể sử dụng kỹ năng của bạn để giúp nhiệm vụ này.

2

together we can do this job really well

cùng nhau chúng ta có thể làm việc này rất tốt.

3

Let's discuss this so we can agree on a plan of action

Hãy thảo luận về việc này, chúng ta có thể đồng ý về kế hoạch hành động.

4

Please respect my decision and let's move on.

Làm ơn tôn trọng quyết định của tôi và tiếp tục.