Vocabulary 20.06.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 20.06.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 20.06.2021 Deck (17)
Loading flashcards...
1

sự dũng cảm

braveness (n)

2

nghi ngờ

doubt (n,v)

3

người phá bĩnh

spoilsport (n)

4

lộn nhào

Tumble (v)

5

xoa dịu.

Soothe (v)

6

ngã vì (over)

strip over

7

sơ cứu

first-aid

8

bong gân

Sprain

9

xâm lược

Invade (v)

10

sự đàn áp.

Oppression (n)

11

cùng với.

alongside(preposition)

12

nhà viết kịch

playwright (n)

13

mách lẻo

'gossip'

14

các bộ lạc

tribes

15

sôi động

vibrant (adj)

16

sự công bằng

justice (n)

17

tiêu chuẩn hóa

standardised