Vocabulary 20.08.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 20.08.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 20.08.2021 Deck (18)
Loading flashcards...
1

nhà sư

Monk (n)

2

hằng đẳng thức

equation (n)

3

Đẳng thức Pytago

Pythogoras equation (N)

4

Định lý

Theorem (n)

5

Túi nilon

nylon (n)

6

Làm cái gì đó tồi tệ đi

worsen (v)

7

chấn thương (n)

injury (n)

8

Vận động mạnh

Aggressive exercise (n)

9

vẫn tỉnh táo

remain conscious (n)

10

người vô tội

innocent people (n)

11

sa thải

sack (v)

12

giàu trí tưởng tượng

full of imagination (n)

13

sự hỗn loạn/hỗn loạn

chaos (n)/chaotic (adj)

14

Nấc thang sự nghiệp (n)

A node of career ladder (n)

15

phong cách làm việc trì trệ (n)

Stagnant working manner (n)

16

Lớn/Khổng lồ

substantial (adj)

17

chuyển hướng (v)

redirect (v)

18

một bữa tiệc lớn (n)

Banquet (n)