Vocabulary 10.07.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 10.07.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 10.07.2021 Deck (19)
Loading flashcards...
1

có ưu thế

dominant

2

chịu đựng

suffer (v)

3

tuyên ngôn/tờ khai

Declaration (n)

4

Mặc dù

Despite

5

Kết quả

Consequence

6

Tôn trọng

Have Respect for

7

chiếm

Make up/account for

8

biểu tình

protest

9

rich

wealthy

10

có sự tiếp cận hạn chế với.

have limited access to

11

Chiếm phần rất lớn

Great majority/super majority

12

Kiểm soát gì đó

have control over st

13

dây thừng

cord

14

Nằm dưới

beneath

15

sợ hãi

panic

16

sự thu hút

charm

17

cổ xưa

ancient

18

nghi lễ

ritual

19

tà ác

evil