Vocabulary 13.06.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 13.06.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 13.06.2021 Deck (11)
Loading flashcards...
1

leave

be off

2

plain/normal

ordinary (adj)

3

Request information

Enquiry (v)

4

phá hỏng.

spoil (v)

5

Làm rối tung lên.

mess up (v)

6

sự kỷ luật.

discipline (n)

7

rất kỷ luật.

disciplined (adj)

8

cuộc biểu tỉnh

a protest (n)

9

triển lãm

an exhibition(n)

10

xe đẩy

stroller.

11

đường hầm

a tunnel (n)