Vocabulary 21.08.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 21.08.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 21.08.2021 Deck (20)
Loading flashcards...
1

sự cai trị

governance (n)

2

xe đẩy siêu thị

cart (n)

3

hàng bách hóa

grocery (n)

4

con muỗi

mosquito (n)

5

con ruồi

flyer (n)

6

lương

salary
paycheck
wage
compensation
bonus
incentives

7

tăng lương

pay rise

8

Đòi tăng lương

ask for a pay rise

9

Đứa trẻ mới sinh

A new born
An infant

10

Bạn tự thấy mình là người quyết đoán hay là người không quyết đoán.

Do you consider yourself to be decisive or indecisive?

11

bóng điện

light bulb (n)

12

Hạn chế

eliminate (v)

13

chờ đợi

await=wait

14

Người dân

resident (n)

15

grand opening

khai trương (n)

16

sự tín nhiệm

credibility (n)

17

cung cấp

accommodate (v)

18

Tôi đang đi đến

I'm headed

19

TRong khi đó

meanwhile = In the mean time

20

Cho phép vào.

admission ()