Email 03.10.2021 Flashcards Preview

Business English > Email 03.10.2021 > Flashcards

Flashcards in Email 03.10.2021 Deck (9)
Loading flashcards...
1

Chào Bình,
Cảm ơn Bình rất nhiều về buổi họp và về những tài liệu mà Bình đã gửi.
Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được sự support của bạn như thường khi và sự hợp tác 2 công ty trong các dự án sắp tới.

Hi Binh,

Thank you very much for the meeting and the material attached.
We hope that we will receive your support as always, and our both companies can collaborate in the upcoming projects.

2

Xin chào bà Sadanan,
Tôi có một buổi họp hàng tuần với team vào sáng thứ 2, do đó tôi sẽ confirm lịch trước chiều mai sau khi check lịch của mọi người.

Hi Ms. Sadanan,

I have a weekly meeting with team in Monday morning, so I will confirm the schedule by tomorrow noon after checking everyone’s schedule.

3

Tôi sẽ làm việc với partner và team và sẽ báo lại cho ngài sớm.
Tôi sẽ báo lại cho ngài sau khi đàm phán với partner/sau cái buổi đàm phán với partner.

Tôi sẽ làm trên đó
Tôi sẽ remind team về việc đó.

I will work with Partner and team and revert to you soon.
I will get back to you after discussing with partner/after the discussion with partner.

Sakol/ Brandon.
I will work on it.
I will remind team about it.

4

sắp xếp cuộc họp
Tôi xin gửi lời mời cho buổi họp về bid war room cho Viettel.
Time
Location
Xin hãy sắp xếp thời gian để tham dự cuộc họp.
Cảm ơn các ngài nhiều.

Cách 1:
I would like to send you an invitation for the bid war room for Viettel.
Time:
Location:
Please arrange your time to attend this meeting.
Thank you very much.

5

Xin hãy join buổi họp để đàm phán/để finalize về vấn đề.... thông tin về cuộc hợp như sau:
Time:
Địa điểm.

Cảm ơn các ngài rất nhiều.

Cách 2:
Kindly join the meeting to discuss about/finalize + topic… the information for the meeting is as follows:
Time:
Location:

Thank you very much.

6

Thông báo update thông tin.
Xin được thông báo rằng.

Please be informed that/ Kindly be informed that/ Please be well informed that
Kindly be well informed that

7

Chào KH và NV,
Tôi xin chú ý với các ngài về deal 800k từ Garena sẽ đóng trong tháng 10.
Được hiểu rằng cái deal của Garena gần đây bị reject bởi ban lãnh đạo ở nước khác như Indonesia.
Do đó, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài để xin phê duyệt của ban lãnh đạo hỗ trợ cho deal này.

Chào Gen Ming,
Xin giúp chúng tôi cung cấp MA tới Kim Hòa và Naveed tương ứng.

Hi Kim Hoa & Naveed,

I would like to bring to your attention on this 800K deal from Garena estimate closing in Oct.
Understd that recently Garena’s deal has been rejected by management team in other country like Indonesia.
Therefore, we need your help to seek for management team support for this deal.

Hi Gen Ming,
Kindly help to provide the MA for KimHoa & Naveed accordingly.

8

Thưa các ngài,
Cảm ơn các ngài rất nhiều cho buổi họp thứ sáu tuần trước- Viettel LBR review. Như là yêu cầu, xin hãy xem cái file mà cập nhật LBR.
Vui lòng cho chúng tôi biết liệu chúng ta có cần làm một buổi review không, chúng tôi sẽ sắp xếp tương ứng.

1.Dear Leaders,
Thank you very much for last Friday's Viettel LBR review. As per request , pls. refer to the file for updated LBR . Pls. let’s us know in case we need to do another round for reviewing, we will arrange accordingly

9

Cảm ơn đã tham dự buổi họp. Xin hãy xem file đính kèm về tóm tắt dự án mà tôi đã chia sẻ trong buổi họp.
Đây là MA mà hiện tại đang được review cho deal này với lãi 10%.
Bước tiếp theo:
- Vũ sẽ làm việc với partner/customer để chấp nhận 54 tuần giao hàng.
- khi mà LT có thể được chấp thuận, chúng ta có thể bắt đầu làm việc nội bộ về cái Risk-buy approval.

Thanks for attending the call. Please find the attached file for project summary that I have shared during the call.
Here is MA that currently being reviewed for this deal with 10% mgn:

Next step:
- Vu will work with partner/customer to accept on 54 weeks delivery
- Once LT can be accepted, we can start working internally on Risk-buy approval