Vocabulary 05.09.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 05.09.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 05.09.2021 Deck (30)
Loading flashcards...
1

sạc pin

đồ sạc pin

charge (v)

charger (n)

2

traffic light

stop light

3

anh chị em ruột

sibling

4

chính sách nghỉ hưu

pension policy
retirement policy

5

thúc đẩy/giục dã

urge (v)
urge sb to do st

6

nghi ngờ

doubt (v)

7

nghi ngờ

doubtful (adj)

8

Tôi tham gia vào

I am in

9

khoảng đó/ Tầm đó

or so ( đặt ở cuối câu)
within an hour or so.

10

quảng cáo

commercials (n)= advertisement

11

hỏi về

inquire (v)

12

yêu cẩu

require (v)

13

lễ đường

venue (n)

14

tài liệu hóa/hành động lưu lại

documenation (n)

15

tinh tế/kiều diễm

elegant (adj)

16

nhóm hát 4 người

quartet (n)

17

ngọc lục bảo

Emerald (n)

18

đồ uống

beverages (n)

19

đầy đủ /tổng cộng

wholesome (adj)

20

thực đơn (số nhiều )

menus (n)

21

tương ứng

accordingly (đứng ở cuối câu.)

22

người hiến tặng

donor (n)

23

sự tiếp đón.

reception (n)

24

phòng trưng bày

gallery (n)

25

Thấy cái gì đó ntn

Find st + adj
I find this maths exercise very difficult.

26

sự cố

malfunction (n)

27

nhỏ/ko đáng kể

minor (adj)

28

gần như không có

barely (adv)

29

phong cảnh

landscape (n)

30

thực phẩm chức năng

supplement (n)