Vocabulary 19.06.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 19.06.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 19.06.2021 Deck (11)
Loading flashcards...
1

lạc hậu

old fashioned = old school = not modern

2

đánh giá

Appraisal

3

- lời khen ngợi,
- khen ngợi

compliment (v,n)

4

sự say mê, thích thú, yêu thích

Zest (n)

5

- sự uốn gập
- uốn gập

bend (n,v)

6

sự chịu đựng về thể chất
khả năng chịu đựng

stamina (n)

7

sự lo lắng.

anxiety (n)

8

tư thế.

posture (n)

9

sự hợp nhất.

oneness (n)

10

giác quan

sense (n)

11

thuộc về tinh thần.

spiritual (adj)