Vocabulary 27.08.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 27.08.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 27.08.2021 Deck (30)
Loading flashcards...
1

on time

punctual (adj)

2

Đúng giờ ( n)

Punctuality (n)

3

Đúng đắn (adj)

proper (adj)

4

Ngưỡng mộ (v)

Admire (v)

5

Nổi bật (adj)

Notable (adj)

6

Tự mình

on your own

7

at the same time

at once

8

giải quyết

address (v)
Remedy (v)

9

Ban tổng giảm đốc

Executive board (n)

10

Đánh giá

Evaluate (v)
Assess (v)

11

Đánh giá lại

Revaluate (v)

12

Lộ ra (n)

reveal (n) (v)

13

Lạc lỗi /bỏ lỡ

Missing out

14

vừa phải

moderate (adj)

15

Quan hệ công chúng

Public relation (n)

16

Báo đài

press (n)

17

Thông cáo báo chí

Press release (n)

18

Quầy/cửa hàng

outlet (n)

19

Đáng chú ý

prominent/remarkable (adj)

20

Phi hành đoàn

crew (n)

21

Rõ ràng

Apparently,

22

ko gỉ

Stainless (adj)

23

tuyệt vời

superb (adj)

24

Bếp lò

Stove (n)

25

có được/thu được

acquire (v)

26

phán xét

Judge (v)

27

Thẩm mỹ

aesthetic (n)

28

Tán thưởng/khen thưởng

applaud (v)

29

người hâm mộ, người quan tâm

buffs

30

collect multiple/single report of excellent review on something

rave review (v)