Vocabulary 11.07.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 11.07.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 11.07.2021 Deck (40)
Loading flashcards...
1

Tính riêng tư

Privacy

2

Thế hệ

Generation

3

Xuất thân/bắt nguồn

Originate from

4

Sang trọng/xa xỉ

Luxurious

5

Tòa nhà chọc trời

skyscraper

6

Tên tội phạm

Criminal (n)

7

phạm tội

crime (n)

8

Phạm tội

commit a crime

9

Án phat

(death sentence)

10

Tù trung thân

Long life

11

Trung thực/ko trung thực

honest/dishonest

12

ăn trộm

robery

13

Do vậy
Kết quả là

Therefore
As a result
As a consequence
Consequently
Hence/Thus

14

Hàng loạt

A load of
A series of

15

Tiếng động
Âm thanh

sound

16

Tiếng ồn ào

noise

17

nửa đêm

mid night

18

Mặc dù

Despite
inspite of ( cụm từ)

19

Mặc dù

Although
though (mệnh đề)

20

việc nhà (việc vặt)

chores

21

Toàn diện

well-rounded

22

đáng để/đáng giá

to be worth verbing

23

lớp kem

frostering

24

xanh nhạt nhòa

pale

25

đi đi lại lại

commute

26

họ hàng

relative

27

họ hàng xa

distant relative.

28

liên quan đến răng miệng

dental

29

BV răng hàm mặt

Dental clinic

30

Kín lịch

to be booked/to be fully booked